Начало Новини Актуално Инвестициите в промишлеността се свиват

Инвестициите в промишлеността се свиват

Актуално

Инвестиционната бизнес анкета на Националния статистически институт, проведена сред промишлените предприятия през втората половина на октомври 2009 г., показва, че промишлените предприемачи очакват през настоящата година направените инвестиции да бъдат с 37.2% по-малко в сравнение с предходната 2008 година.
Около 78% от предвижданите разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2009 г. са от предприятията от частния сектор, като мениджърите прогнозират намаление с 36.0% спрямо предходната година.

Предприятията от обществения сектор очакват още по-голямо понижение - с 40.9% по-малко инвестиции през 2009 г. в сравнение с направените преди една година, съобщи econ.bg. Във всички отрасли, с изключение на енергетичните и свързаните с водата отрасли, се очаква намаление на инвестициите най-малко с 40%, като в производството на стоки за дълготрайна употреба то е с относително най-висока стойност - 53.6%. В енергетичните и свързаните с водата отрасли се предвижда понижение на инвестиционните разходи с 23.6% в сравнение с 2008 година.
Съобразно направлението на инвестициите през 2009 г. с най-голям дял са тези за увеличаване на производствения капацитет - 39.4% от общия стойностен обем на очакваните инвестиции в промишлеността през 2009 година. На второ място с 23.2% са инвестициите, които се очакват за заместване на износеното оборудване, а тези за механизация и автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии имат дял 22.7%. Останалите 14.7% от инвестициите през 2009 г. са предназначени за опазване на околната среда, мерки за сигурност и други. Според продуктовата ориентация на производството (номенклатура А20 за икономически анализи и прогнози) най-голям дял в очакваните инвестиции през 2009 г. формират енергетичните и свързаните с водата отрасли (50.0%), следвани от отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление (25.8%), и отраслите, произвеждащи хранителни продукти и напитки (11.4%).
По данни от бизнес анкетата свиване с 11.2% на обема на инвестициите в промишлеността се прогнозира и през 2010 спрямо 2009 година. Предвижда се спад с 22.7% на инвестициите в частния сектор, който ще съставя и преобладаващия дял (67.7%) от общия обем на очакваните инвестиции в промишлеността. В обществения сектор прогнозата е положителна и се очаква увеличение на инвестициите с 29.2%, като няма да се достигне нивото от 2008 година. Около 42% от анкетираните предприятия не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година.
В промишлеността най-голямо намаление на инвестициите през 2010 г. се очаква в производството на недълготрайни потребителски стоки, на хранителни продукти и напитки и на инвестиционни стоки - респективно с 44.1, 32.0 и 29.8%. В производството на стоки за дълготрайна употреба се очаква увеличение на вложенията с 4.1% при предвиждан спад през 2009 спрямо 2008 г. с 53.6%.
По отношение на факторите „търсене на продукцията, „финансови ресурси и очаквани печалби" и „технически фактори", които биха повлияли върху решенията за инвестиции през 2010 г., средно около 30% от анкетираните предприятия се въздържат от оценка. При останалите, които имат мнение, преобладават позитивните оценки въпреки очакваното свиване на инвестициите в промишлеността през следващата година. Групата „други фактори" е с най-висок дял на липса на мнение - 54.8%, положителна оценка дават 16.2% от предприятията, а 18.9% отговарят, че факторът не влияе.
Основна насока в инвестиционните планове за следващата 2010 г. е инвестирането в  механизация,  автоматизация  и  въвеждане на нови производствени технологии - 30.1% от общия обем планирани инвестиции, като се планират също разходи за увеличаване на производствения капацитет и за заместване на износеното оборудване - съответно 26.7 и 24.0%.

Още новини