Начало Новини Актуално Инвестициите в производство на зелена енергия са печеливши

Инвестициите в производство на зелена енергия са печеливши

Актуално

Добри практики в производството на екологично чиста енергия от възобновяеми източници, са представени в специализираната рубрика в икономическото предаване Инициатива - външна продукция на Търговско-промишлена палата по ТВ Стара Загора. Тя е в рамките на проекта Европейско сътрудничество за европейски просперитет. Той е финансиран от Оперативна програма Регионално развитие и се изпълнява от Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с областна администрация Стара Загора и администрацията на Терни, Италия.

Беше направен анализ във всяка община в Старозагорска област с какъв енергиен потенциал на алтернативни източници на енергия разполага. Най-използван източник за производство на електроенергия е слънцето. Старозагорската фирма Севатех ЕООД притежава една от най-големите в България соларни централи, изградени върху покрив на сграда. До момента инсталираната мощност е 66 киловата с модули на световноизвестната фирма Sanyo. Предстои монтирането на още фотоволтаични панели на американската компания Сън Пауър с обща мощност 19 киловата. Нейните модули са водещи във фотоволтаичната индустрия като коефициент на ефикасност, съобщи Георги Тихолов, маркетинг мениджър на Севатех ЕООД.
Според него, инвестирането в съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергоизточници е изключително разумно и печелившо. Проблем за предприемачите на този етап е законовата уредба.
Очакваме до края на годината да бъде приет новият Закон за възобновяеми енергийни източници, който да установи твърди правила за инвестиции в този бизнес. Искаме изкупната цена на произведената енергия да е постоянна за целия период на договора. Тя е фиксирана, но се променя всяка година и през тази беше намалена с 3,27%. Това затруднява инвеститорите да си планират дейността, заяви още Георги Тихолов.
Севатех е в напреднал стадий на реализиране на проект за изграждане на собствен фотоволтаичен парк край Стара Загора с мощност 1 мегават. Монтажът на панелите ще започне през есента. Фирмата е специализирана в консултации, проектиране и изграждане на соларни централи, а от скоро и на малки вятърни централи до 20-30 киловата.

През тази седмица Натуркрафт - дъщерно дружество от групата EVN, откри официално най-големият фотоволтаичен парк, изграден от компанията извън Австрия. Той е разположен в района на сливенското село Блатец. Соларната централа е монтирана на площ от 25 декара. Инвестицията в модерните технологии е в размер на 6 млн. лв. Инсталираната мощност е 836 киловата.
Соларният парк се състои от общо 3 групи фотоволтаични елемента.
Той функционира успешно с пълна мощност от началото на март 2010 г. Произведената до момента електроенергия е 32 мегаватчаса, а спестените вредни емисии въглероден диоксид надвишават 200 тона, съобщи Калина Трифонова, управител на Натуркрафт
Калина Трифонова коментира и ежегодната промяна на преференциалната изкупна цена на зелената енергия. Независимо, че тази промяна води до известна несигурност и невъзможност да се изчисли прецизно кога се възвръща инвестицията, според управителят на Натуркрафт ценовата рамка е благоприятна за инвестиции в сектора.
EVN, чрез своето дъщерно дружество, заяви ангажираност да продължава да инвестира в производство на екологична енергия и подготвя следващия си проект. Теренът все още не е избран, но соларната система ще бъде разположена в Югоизточна България. Калина Трифонова каза още, че проектът, по който работи Търговско-промишлена палата - Стара Загора за обследване на потенциала на всеки един възобновяем източник на енергия в 11-те общини на региона, е много полезен за инвеститорите, защото той им дава задължителната база, от която трябва да тръгнат.

В телевизионната рубрика беше представен още един успешен пример за използване на възобновяеми източници на енергия, но този път с италиански адрес.
Монтело ООД е водеща компания на национално и международно ниво в сферата на оползотворяването и рециклирането на пластмасови опаковки и органични отпадъци.
Преработвателният завод е построен чрез използване на най-съвременните технологии. При преработката на оцетна киселина се произвежда метан.
Заводът има напълно оборудвана лаборатория, която всеки ден събира информация на базата на проби от материали и прави анализи върху всички фази на процеса. Заводът се контролира от постоянно обслужвана контролна зала, където чрез специални системи се гарантира ефективното управление на целия процес. Произведения био-газ със съдържание на метан от около 60% се използва за задвижване на електро-топлинните групи за комбинирано производство. Производственият цикъл използва двигатели с вътрешно горене с автоматичен цикъл с обща инсталирана мощност от 7,9 мегавата, всеки от които е свързан с със синхронизиращ електрически генератор на енергия. Произведената електрическа енергия се използва за захранване на машините и съоръженията, като по този начин покрива енергийните нужди на компанията, а излишъкът се подава към преносната мрежа. В случай на авария, причинена от повреда в автоматичните двигатели, биогазът се изпраща от газомерния резервоар до огромни факли за горене, така направени, че да са в състояние да изгорят всичкия биогаз произведен от централата, ако това е необходимо. Заводът също така произвежда и топлинна енергия чрез оползотворяването на топлината от парите от изгарянето, от междинния охладител и от процеса на маслено охлаждане на двигателите. Максималното оползотворяване на енергията, електрическа и топлинна, води до годишни спестявания от около 50 хил. тона въглероден двуокис. Утайката, идваща от центрофугирането на разтворената суспензия, се смесва с клетъчни компоненти от дървесина и се поставя в био-тунел, където завършва фазата си на втвърдяване чрез анаеробно преобразуване и се произвеждат висококачествени органични торове.

 

Стара Загора

Този документ е създаден в рамките на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Търговско-промишлена палата – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


За контакти:
Христослава Георгиева
Ръководител проект
ТПП - Стара Загора
адрес: Стара Загора 6000
ул. “Г. С. Раковски” 66
тел. 042/ 62 62 97
факс 042/ 62 60 33
GSM: 088/ 6194483
E-mail: hgeorgieva@chambersz.com


 

Още новини