Начало Новини Актуално Инж. Евгени Стойков: Залежите на Мини Марица изток са огромно предимство

Инж. Евгени Стойков: Залежите на Мини Марица изток са огромно предимство

Актуално
Евгени Стойков

В Мини Марица- изток ЕАД работят около 7200 души. За първите шест месеца на тази година са добити 15.4 млн.то- на въглища и е направена разкривка на 50.9 млн. куб.м земна маса. До края на тази година по план трябва да бъдат добити 27.250 млн. тона въглища и разкрити 94.9 куб. метра земна маса. Инвестиционната програма на дружеството за 2011 г. е за 88.212 млн. лева.

Инж. Евгени Стойков е роден през 1968 г. Завършил е Техническия университет в София, специалност Топлоенергетика. Специализирал еОрганизация и управление на бизнеса в Стопанска академия-Свищов. Трудовият му път започва през 1995 г. в ТЕЦ Марица изток 3 ЕАД. През периода 1997-2000 г. последователно заема длъжностите енергетик цех Котелен и зам.-началник цех в Енергоремонт Гълъбово АД. В Брикел ЕАД работи като началник отдел Инвестиционни проекти и зам. изп. директор по ремонта, във Видахим АД е зам. изп. и изпълнителен директор. През периода 2008-2009 г. е последователно директор МОП, изпълнителен и зам. изп. директор в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД. В Мини Марица-изток е директор дирекция Инвестиции до избора му за изп. директор от Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг на 3 февруари т. г.
Семеен, с две деца.

- Г-н Стойков, с въвеждането на нови мощности от AES и очакваното изграждане на нова централа в комплекса Марица изток, Мини Марица - изток ЕАД е изправено пред нови предизвикателства. Влияе ли това на политиката ви, имате ли нова стратегия?

-  Всяко предизвикателство е стимул за нашата работа. Подготовката за обезпечаване на заявките от AES Гълъбово с въглища е започнала още при проектирането натоплоелектричес- ката централа и в този смисъл за нас няма нищо изненадващо. В бизнес програмата на дружеството за 2011 година са заложени доставки на над 6 млн. тона въглища на база предварителните заявки от страна на централата. Имаме вече проектна готовност за изграждане на нови трасета за ГТЛ и нов претоварен пункт от ГТЛ на жп транспорт извън фронта на минните работи към централата. ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТОВА ТРАСЕ ЩЕ ОБЕЗПЕЧИ СИГУРНОСТТА при транспортирането на доставките, до цялостното изчерпване на находището и нуждите на консуматора.

- Допреди месеци се считаше, че еленергията, добивана от лигнитни въглища няма перспектива, но след трагедията в Япония светът промени нагласите си. Германия затвори ядрени електроцентрали, във франция текат дебати... Вашият коментар на експерт по отношение на нагласите на Европа?

- Въглищата все още са стратегически ресурс за производството на еленергия не само в България. Ниската им цена като основен енергиен ресурс мотивира високия интерес към тяхното използване. Местните енергоресурси на страната ни се състоят най-вече от нискокалорични лигнитни въглища. ЗАЛЕЖИТЕ ОТ ИЗТОЧНОАРИШКОТО НАХОДИЩЕ СА ОГРОМНО ПРЕДИМСТВО ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА. Електроенергията, произведена от нашите въглища за изминалата 2010 г. за страната, е 32,2%. Франция и Германия са страни със силно развита икономика и могат да си позволят по-голяма гъвкавост при вземането на решения за енергийната си политика.

- Наскоро приключихте по европейски спора със синдикатите в дружеството. Какви са основните параметри на споразумението?

- Най-важните договорености по споразумението са свързани с определяне на размера на допълнителното трудово възнаграждение на работниците, пропорционално обвързано с добрите производствени резултати от началото на годината.

Преговорите бяха трудни но в крайна сметка ползотворни, тъй като БЕ РАЗРАБОТЕНА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ПО КОЯТО ЩЕ СЕ РАБОТИ ЗАНАПРЕД.
Досега такава методика не съществуваше и определянето на заплатите се изчисляваше въз основа на съществуващата нормативна база, утвърдена за страната. Методиката вече е неразделна част от вътрешните правила за работна заплата и подписаният през 2010 г. двугодишен Колективен трудов договор и е съобразена с действащите в страната ни нормативни документи и постигнати договорености на национално и браншово ниво. Предстои анализиране на щатните разписания в дружеството с цел оптимизиране структурата и състава на персонала. Когато се водят конструктивни разговори, резултатите винаги са добри.
За тежко производство като въгледобива е от особено значение ХОРАТА ДА ПОЛУЧАВАТ ДОСТОЙНО ЗАПЛАЩАНЕ ЗА ТРУДА СИ, за да бъдат мотивирани и да дават всичко от себе си, което и правят, щом имаме тези производствени резултати.

- Как се управлява подобно мащабно предприятие като Мини Марица-изток ЕАД?

-  С уважение към знанията и труда на всеки един от колектива. Процесите тук са специфични. За да се достигне до същественото изкопаване на въглищата и подаването им към централите в региона, е необходима значителна по време, обем и инвестиции работа, която НЕЗАПОЗНАТИТЕ С УСЛОВИЯТА И ХАРАКТЕРА НА ПРОЦЕСИТЕ ТРУДНО РАЗБИРАТ. Ръководители, експерти и специалисти, работници и служители ежедневно обединяват усилия, за да бъде Мини Марица-изток един ефективен екип, осигуряващ енергийната стабилност на България.

- Вие сте сред 100-те номинирани от пресгрупа Bonnier. Какви качества са необходими за кариера като Вашата?

- Отдаденост към това, с което се занимаваш, последователност в мислите и действията, отговорност към решенията, които вземаш, и диалогичност. Отчо- вешка гледна точка, за да успееш да изградиш професионална кариера в областта, която си избрал, най-важното е да имаш подкрепата на семейството си. Аз я имам.

Интервю: вестник Национална бизнес поща

Още новини