Начало Новини Актуално Информация за пазара на труда в област Стара Загора (януари - септември 2021 г.)

Информация за пазара на труда в област Стара Загора (януари - септември 2021 г.)

Актуално

За периода януари-септември се отчитат следните данни за пазара на труда в област Стара Загора:

1. Средномесечен брой безработни - 6 825.

2. Равнище на безработица - 4,6%.

Спрямо същия период на 2020г. броят на безработните лица намалява с 2 555 /от 9 380 на 6 825/, равнището на безработица намалява с 1,7% /от 6,3% на 4,6%/.

3. Постъпили на работа лица - общо 6 722,

от тях:

- на първичен пазар на труда - 5 465,

- чрез субсидирана заетост - 1 257.

На първичен пазар на труда са устроени 573 младежи до 29 години вкл., 1 205 лица на възраст над 50 години, 118 лица с намалена работоспособност, 484 продължително безработни лица и 705 лица, самоопределили се като роми.

4. Обявени свободни работни места - общо 7 044,

от тях:

- на първичен пазар на труда - 5 598,

- за субсидирана заетост - 1 446.

5. Заети работни места на ППТ - 3 515,

от тях:

- с работническа професия - 1 430,

- специалисти- 437.

6. Включени в програми за заетост - 409.

Работили лица през периода средно месечно - 154.

7. Включени в мерки за заетост и обучение - 62.

Работили лица през периода средно месечно - 72.

През месец септември 2021г. в област Стара Загора на работа са постъпили 682 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 573 лица, по мерки за заетост 15 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 19 лица и по схеми на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси - 75 лица.

159 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 257 са от групата на специалистите и 266 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 171 лица, със средно 333 и с основно и по-ниско 178 лица.

През септември в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 806 свободни работни места, 602 от които са на първичен пазар на труда. По програми са заявени 72 свободни работни места, от тях 54 по ОП РЧР и 15 по мерки.

Равнището на безработица през септември 2021 г. е 3,9% при 4,7% за страната - за областта стойността намалява спрямо предходния месец с 0,2%. Спрямо м. септември 2020г. равнището на безработица в областта е намаляло с 2,4% /от 6,3% на 3,9 %/.

Към 30.09.2021г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 5 805, като спрямо предходния месец /6 052/ е отчетено намаление с 247 души, а в сравнение с септември 2020г. регистрираните безработни намаляват с 3 463 бр. /от 9 268 през м. 09.2020г. на 5 805 лица през 2021 г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора - 2,6%, Павел баня - 2,7% и Казанлък - 2,9%, а с най-високо - общините Николаево - 33,5%. и Братя Даскалови - 23,2%.

Област Стара Загора е на 6-та позиция след София град, Варна, Габрово, Бургас и Добрич по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 1 018 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор Услуги са 38,7% /394/, 28,5% са регистрираните от сектор Индустрия /290/, от Аграрния сектор - 2,8% /29/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 305 - 30%.

През септември 2021 г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3 372 жени /58,1%/ и 2 433 мъже /41,9%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец със 75, а при мъжете намалението е със 172 броя.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. - 22,7% /1 316 бр./ и от 50 до 54г. - 12,4% /719 бр./.

С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. - 1,2% /70 бр./.

Безработните над 50 г. са 2 035 - 35,1% от общо регистрираните.

През м.септември 2021 г. регистрираните младежи до 29г. общо са 755, като делът им е 13% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 49 бр. спрямо предходния месец /804/.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 987 и съставляват 17% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява със 70 лица /1 057/.

По образователна структура регистрираните безработни лица са:

С висше образование - 835 души и относителен дял 14,4%. Броят им спрямо предходния месец намалява с 18 лица /853/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование, съставляват 39,9% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 317. Спрямо предходния месец намаляват с 63 лица /2 380/.

Безработните с основно и по-ниско образование са 2 653 души или 45,7%. Спрямо предходния месец те намаляват със 166 лица /2 819/.

По професионална структура регистрираните безработни са:

- с работнически професии - 18,6% /1 082 бр./;

- специалисти - 25,2% /1 462 бр./;

- без специалност и професия - 56,2% /3 261 бр./.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

По програми за заетост и обучение работилите лица през месеца са 219.

По мерки за насърчаване на заетостта работилите лица за месеца са 75.

През септември в област Стара Загора се проведоха две младежки трудови борси по проект Готови за работа на ОП РЧР:

На 16.09.2021 г. ДБТ Стара Загора проведе младежка трудова борса, която бе посетена от 65 търсещи работа лица. Присъстващите 8 работодатели обявиха 62 свободни работни места. Започналите работа са 15, от тях 9 младежи до 29 г., 1 до 24г.

На 28.09.2021г. ДБТ Казанлък проведе младежка трудова борса, на която присъстваха 39 търсещи работа младежи и 5 работодатели, които обявиха 5 свободни работни места. 10 младежи са започнали работа.

От 12 октомври Агенцията по заетостта стартира нова процедура по мярката, придобила популярност като 60/40. В нея могат да се включат работодатели, които търсят подкрепа за запазване заетостта на наетия си персонал през периода август - декември 2021 г. Тази възможност се предоставя с Постановление на МС № 322 от 07.10.2021 г., изменящо вече добре познатото Постановление № 151/2020 г., което чрез нов дизайн надгражда стартиралата още през месец март миналата година антикризисна мярка за подкрепа на заетостта.

Документи за сваляне

Още новини