Начало Новини Актуално Информация за пазара на труда в област Стара Загора, януари - декември 2021 г.

Информация за пазара на труда в област Стара Загора, януари - декември 2021 г.

Актуално

За периода януари - декември 2021 година Дирекция Регионална служба по заетостта отчита следните резултати на пазара на труда и реализацията на активната политика в област Стара Загора:

1. Средномесечен брой безработни - 6 560.

2. Равнище на безработица - 4,4%.

Спрямо същия период на 2020г. броят на безработните лица намалява с 2 586 /от 9 146 на 6 560/, равнището на безработица намалява с 1 % /от 5,4% на 4,4%/.

3. Постъпили на работа лица - общо 8 184от тях:

- на първичен пазар на труда - 6 596,

- чрез субсидирана заетост - 1 588.

На първичен пазар на труда са устроени 1 018 младежи до 29 години вкл., 2 030 лица на възраст над 50 години, 137 лица с намалена работоспособност, 582 продължително безработни лица и 871 лица, самоопределили се като роми.

4. Обявени свободни работни места - общо 8 365от тях:

- на първичен пазар на труда - 6 565,

- за субсидирана заетост - 1 800.

5. Заети работни места на ППТ - 4 350от тях:

- с работническа професия - 1 670,

- специалисти - 699.

6. Включени в програми за заетост - 577.

Работили лица през периода средно месечно - 168.

7. Включени в мерки за заетост и обучение - 80.

Работили лица през периода средно месечно - 72.

През месец декември 2021 г. в област Стара Загора на работа са постъпили 473 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 318 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 88 лица и по схеми на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси - 67 лица.

93 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 150 са от групата на специалистите и 230 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 89 лица, със средно 236 и с основно и по-ниско 148 лица.

През м. декември в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 367 свободни работни места, 274 от които са на първичен пазар на труда. По програми са заявени 93 свободни работни места, от тях 89 по ОП РЧР.

Равнището на безработица през декември 2021г. е 3,9 % при 4,79% за страната - за областта стойността се намалява спрямо предходния месец с 0,04%. Спрямо м. декември 2020г. равнището на безработица в областта е намаляло с 1,45% /от 5,35% на 3,9%/.

Към 31.12.2021г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 5 754, като спрямо предходния месец /5 823/ е отчетено намаление със 69 души, а в сравнение с м.декември 2020г. регистрираните безработни намаляват с 2 153 бр. /от 7 907 през м. 12.2020г. на 5 754 лица през 2021г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора - 2,6%, Павел баня - 3,0% и Казанлък - 3,1%, а с най-високо - общините Николаево - 26,2%. и Братя Даскалови - 22,7%.

Област Стара Загора е на 4-та позиция /заедно с област Перник/ след София град, Габрово и Варна по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

 

Равнище на безработица, предлагане и търсене на трудовия пазар

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 811 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор Услуги са 39,6% /321/, 32,7% са регистрираните от сектор Индустрия /265/, от Аграрния сектор - 5,2% /42/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 183 - 22,5%.

През декември 2021 г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3 331 жени /58%/ и 2 423 мъже /42%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 65, като при мъжете намалението е само с 4 човека.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. - 22,3% /1 282бр./ и от 50 до 54г. - 12,6% /726 бр./.

С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. - 0,8% /49 бр./.

Безработните над 50г. са 2 008 - 35% от общо регистрираните.

През м.декември 2021г. регистрираните младежи до 29г. общо са 742, като делът им е 13% от всички безработни лица. Безработните младежи намалява с 24 бр. спрямо предходния месец /766/.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 833 и съставляват 14,5% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 71 лица /904/.

По образователна структура регистрираните безработни лица са:

С висше образование - 861 души и относителен дял 15%. Броят им спрямо предходния месец намалява с 16 лица /877/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование, съставляват 44 % от цялата разглеждана съвкупност и са 2 512. Спрямо предходния месец се увеличават с 27 лица /2 485/.

Безработните с основно и по-ниско образование са 2 381 души или 41%. Спрямо предходния месец те намаляват с 80 лица /2 461/.

По професионална структура регистрираните безработни са:

- с работнически професии - 20% /1 130 бр./;

- специалисти - 27% /1 549 бр./;

- без специалност и професия - 53% /3 075 бр./.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

По програми за заетост и обучение работилите лица през месеца са 226.

По мерки за насърчаване на заетостта работилите лица за месеца са 68.

 

Агенцията по заетостта е с нов изпълнителен директор

От 19.01.2022 г. Смилен Вълов, който е част от екипа на Агенция по заетостта повече от 16 години, е новият изпълнителен директор на институцията. Смилен Вълов започва професионалната си кариера в структурите на Агенция по заетостта като експерт и в резултат на успешното си служебно развитие става част от ръководството на Агенцията. Той е дългогодишен главен директор на Главна дирекция Европейски фондове и международни проекти.

Още новини