Начало Новини Актуално Информация относно дейностите по изграждане на Регионално съоръжение за третиране на отпадъците за регион Стара Загора

Информация относно дейностите по изграждане на Регионално съоръжение за третиране на отпадъците за регион Стара Загора

Актуално
Ракитница

През 2004 г. Община Стара Загора е уведомена за необходимостта от изграждане на Регионално депо с териториален обхват на региона от 12 общини (Стара Загора, Раднево, Опан, Гълъбово, Чирпан, Братя Даскалови, Казанлък, Гурково, Николаево, Павел баня, Мъглиж и Твърдица).

Месец март 2005 год. по задание на МОСВ и със средства от държавния бюджет са извършени комплексни геоложки, геофизични, инженерно-геоложки и хидрогеоложки за определяне на най-подходящи площадки за депо. Проучени и оценени са 17 площадки от региона, от които 11 се намират на територията на Община Стара Загора.

Основните критерии при оценката на пригодността на селекционираните потенциални площадки са определени от европейското екологично законодателство и включват: инфраструктурна позиция (особено по отношение на съществуващата пътна мрежа); характер на геоложката основа; наличие или отсъствие на опасни геоложки явления или процеси; хидрогеоложки условия; статут на собствеността върху земите. От съществено значение е и разположението, което трябва да бъде относително близо до геометричния център на общата територия на региона и най-близо до агломерациите, генериращи най-голям дял от отпадъците.

На първо място е класирана площадка „Християтово-2”, а на второ място „Ракитница – изток”. По настояване на община Стара Загора впоследствие е извършено проучване и на площадка „Мандрата”.

Месец юни 2005 год. детайлни геоложки, геофизични, инженерно-геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания на две площадки - „Мандрата” - по настояване на община Стара Загора и „Ракитница изток” -  класирана на второ място в доклада от предварителните проучвания.  За класираната на първо място площадка „Християтово-2” не са проведени подробни проучвания поради недостатъчна площ.

През месец май 2005 год. на площадка „Мандрата” е регистрирано търговско откритие на подземни богатства - строителни материали варовици от находище „Ливадата”.

На 17.05.2005 год. фирма „Инмат” ООД - гр. Раднево, като собственик на удостоверението за търговско откритие дава съгласие за съвместяване на дейностите по строителството на депото и изземване на подземните богатства.

Месец януари 2008 год. е предоставена концесия за добив на подземни богатства от находище „Ливадата” на фирма „Инмат” ООД - гр. Раднево.

През 2007 год. Община Стара Загора изкупува за нуждите на Регионалното депо от площадка „Мандрата” 15 имота частна собственост с обща площ 93 дка.

Месец февруари 2005 год. влиза в сила 10 годишен договор за концесия за добив на подземни богатства - строителни материали от находище „Аламура” в землището на село Ракитница. Концесионната площ е в размер на 81,3 дка и се намира в близост, но извън пределите на площадка «Ракитница - изток» с концесионер първо ЕТ "Тера 90 - Георги Врановски" - Пловдив, в последствие „ИСА 2000" - ЕООД, София.

На 05.11.2008 г. е учредено СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора”, с членове 12 общини, включени в териториалния обхват на бъдещото Регионално депо.

На 30 декември 2008 г е подписан договор за техническа помощ: EuropeAID/124484/D/SV/BG  – „Управление на отпадъците в региони Луковит, Стара Загора и Костенец”. Изпълнител на договора е консорциум “РНЕП Консорциум”, регистриран в България, състоящ се от компаниите Рамбол Дания, Нирас Дания и ЕкоПро Консулт ЕООД България. Задълженията на консултанта по договора са изготвяне на пълни предпроектни проучвания, идейни и работни проекти на съоръженията за третиране на отпадъци, апликационна форма за кандидатстване, тръжни документи за доставка на оборудване, строителство и надзор и други. Финансирането е осигурено от Кохезионния фонд на ЕК. За хода на дейностите по договора обществеността многократно е информирана чрез средствата за масова информация.

На 22.07.2009 год. е стартирана процедурата по ОВОС и СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора”, като възложител на инвестиционното намерение за изграждане на бъдещото Регионалното съоръжение за третиране на отпадъците информира обществеността за намерението си чрез обяви и писма до кмета на село Ракитница, Управителя на фирма „ИСА - 2000” ЕООД - гр. София - концисионер на находище „Аламура”, В и К - Стара Загора, БД ИБР - гр. Пловдив  и РИОКОЗ - Стара Загора. В писмата са посочени намеренията на сдружението и алтернативните площадки за неговата реализация - „Ракитница - изток” и площадка „Мандрата” и са поискани препоръки за обхвата и съдържанието на доклада по ОВОС.

На 2 ноември 2009 год. Сдружението информира подробно и компетентния орган РИОСВ за намерението си чрез предвиденото в нормативната уредба уведомление. Същото уведомление е изпратено и на кметовете на населените места Ракитница, Еленино, Богомилово и Християново.

На 16 ноември 2009 год. сдружението внася проекта на Заданието за ОВОС за становище в кметствата на селата Ракитница, Богомилово, Християново и Еленино и в РИОСВ - Стара Загора и БД ИБР - Пловдив.

На 10.06.2010 год. Директорът на РИОСВ информира председателя на УС на Сдружението за направената оценка на доклада по ОВОС. Докладът е оценен положително и са определени засегнатите общини и кметства, с които трябва да се проведе обществено обсъждане.

През периода от 27 до 30 юли 2010 год. са проведени пет срещи за обществено обсъждане на доклада по ОВОС в населените места Ракитница, Стара Загора, Гурково, Гълъбово и Казанлък. Докладът по ОВОС, заедно с всички приложения към него са предоставени на обществен достъп в продължение на повече от 31 дни в кметствата на населените места, където са насрочени срещите и в сградата на РИОСВ - Стара Загора. За всичко това обществеността е информирана по няколко начина: обяви в кметствата, обяви в пет вестника - „Старозагорски новини”, „Труд”, „24 часа”, „Казанлъшка искра” и в-к „Гълъбовски вести”; публикуване на сайтовете на общините от сдружението и нарочно проведена пресконференция  в община Стара Загора.

Докладът по ОВОС и в настоящия момент може да бъде разгледан чрез процедурата по достъп до обществена информация.

В началото на 2010 год. в хода на дейностите по проекта за техническа помощ става ясно, че споразумението за съвместяване на действията по изграждане на  Регионално депо и изземване на подземните богатства от кариерата на площадка „Мандрата” е невъзможно да се реализира. При наличие на действаща кариера с неизчерпани подземни богатства ЕК няма да финансира инвестиционен проект за изграждане на Регионално депо. С което практически отпадна възможността площадка „Мандрата” да се използва за реализация на инвестиционния проект и единствената алтернатива остана площадка „Ракитница изток”.

През месец септември 2010 год. влиза в сила Решение по ОВОС с № 4-4/2010 год. на Директора на РИОСВ Стара Загора, което одобрява изграждане на Регионално съоръжение за третира не отпадъците на площадка „Ракитница - изток”

В началото на месец ноември 2010 община Стара Загора получи пълен обем предпроектни проучвания вкл. идеен проект за инвестиционното намерение за площадка „Ракитница - изток”. Проучванията са резултат от работата на консултанта по проекта за техническа помощ.. Договорът по проекта за техническа помощ приключи на 15.11.2010 год.

Към настоящия момент е изготвен ПУП за Претоварна станция Гълъбово и Претоварна станция Гурково. Възложен е ПУП за Претоварна станция Казанлък.

Извършена е процедура на делба на общински имоти и имоти от ДГФ и е изработен парцеларен план на имотите, включени в обхвата на бъдещото съоръжение  на площадка „Ракитница - изток”.

Получено е положително становище от ДГС - Стара Загора и РДГ - Стара Загора за предварително изключване от горския фонд на 225 дка гори държавна собственост, влизащи в контура на площадката. Изпратено е искане за становище и до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

Получени са становища от експлоатаационните дружества относно възможностите за водоснабдяване и осигуряване на ел. енергия.

Предложението до Общински съвет Стара Загора не касае избор на площадка за депо. Общинският съвет не е компетентен орган за определяне и отреждане на площадки за изграждане на депа. Предложението е свързано единствено с промяна на вида на собствеността на 100 дка общинска земя от публична общинска на частна общинска собственост и предварително съгласие за промяна на предназначението. Общинският съвет може да приеме такова решение с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.

На 17.07.2009 год. общинското депо в местността „Мандра баир” трябваше да бъде затворено, защото не отговаря на изискванията на европейската директива за депониране на отпадъците.

През месец септември 2009 год. МОСВ дава разрешение на Община Стара Загора да продължи експлоатацията на депото в местността „Мандра баир” до изграждане на предвиденото в Оперативна програма «Околна среда» ново Регионално съоръжение.

Какво ще се случи при отказ от страна на Общински съвет Стара Загора да даде съгласие за промяна на вида на собствеността и промяна на предназначението на земите от общинския поземлен фонд?

1. Сдружението, респ. Община Стара Загора няма да получат безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Околно среда” в размер на 50 милиона лева.

2. Депото на община Стара Загора на „Мандра баир” и всички общински депа на общините от сдружението ще бъдат незабавно затворени и трябва да се търсят начини за третиране на отпадъците.

3. При евентуално получаване на съгласие от страна на някое Регионално депо (най-близкото е на повече от 80 км) да приеме отпадъците ще се наложи драстично увеличение (поне три пъти) на такса смет още за 2011 год. за покриване на повишени транспортни разходи и такси за депониране.

4. На общините, отказали се от изпълнение на плана за действие на Оперативна програма «Околна среда» няма да бъдат предоставени средства от държавния бюджет за рекултивация на затворените сметища (за Стара Загора разчетите за необходимите средства са над 8 милиона лева).

5. На всички общини от сдружението ще бъдат наложени глоби за неизпълнение на Програмата за управление на дейностите с отпадъците.

Какво се случва ако общината се откаже от изграждане на Регионално депо по ОП «Околна среда» и се насочи към изграждане на друг вид съоръжение.

1. Необходимо е да се проведат процедури по избор на площадка; изготвяне и одобряване на ОВОС, проекти, Комплексно разрешително; осигуряване на финансов ресурс, надвишаващ годишния бюджет на община Стара Загора и т .н. Тези процедури са с продължителност минимум една година и половина. Строителството ще продължи минимум една година. През този период от две години и половина депото на „Мандра баир” ще бъде затворено и отпадъците на общината трябва да се транспортират до други съоръжения за депониране (ако ги приемат), което води след себе си до драстично повишение на такса смет.

2. Каквато и технология да се избере за преработка, ще е необходимо макар и по-малко по обем депо за депониране на остатъци от преработката и отпадъци, които не подлежат на преработка. А с такова депо не разполагаме.

3. Какво ще правят в този случай останалите общини от региона, след като по вина на  Община Стара Загора е провалена и тяхната възможност да получат безвъзмездно средства за изграждане на Регионално депо. Кой ще поеме отговорността?

Информацията е предоставена от Общинска администрация Стара Загора

Още новини