Начало Новини Актуално Информационен ден за напредъка по проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко-

Информационен ден за напредъка по проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии

Актуално
1DSC 4878На 16.11.2018 г. в Конферентната зала на Библиотеката на Технически университет – Габрово се проведе първи информационен ден по проект Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии. На информационния ден присъстваха представители на областна администрация и община Габрово, представители на Управляващия орган на ОП НОИР, членове на екипа за управление и изпълнение на проекта, водещи изследователи от партньорските организации, представители на асоциираните партньори и медии. Официални гости на информационния ден бяха ректори и делегации от университети от Германия, Чехия, Украйна, както и ректори от български висши учебни заведения и директори на институтите на Българската академия на науките.
Проектът е финансиран по Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие на Оперативнапрограма Наука и образование за интелигентен растеж, процедура Изграждане и развитие на центрове за компетентност, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 23 569 719,17 лв., от които 20034261.29 лв. европейско и 3535457.88 лв. национално съфинансиране.
Основната цел е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии, в който трите страни на триъгълника на знанието – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство.
Срокът на изпълнение на договора е от 30 март 2018 г. до 30 ноември 2023г.
Проектът се реализира от Технически университет-Габрово, Технически университет–София, филиал Пловдив; Технически университет–Варна; Софийски университет Св. Климент Охридски - Факултет по химия и фармация; Институт по роботика към БАН; Институт по електроника – БАН и Централна лаборатория по приложна физика – БАН. Асоциирани партньори по проекта са водещи индустриални предприятия и сдружения на бизнеса, и Технически университет – Берлин, Германия и Технически университет – Либерец, Чехия.
Основните дейности и постигнатият напредък по проекта бяха представени от доц. Илия Железаров – Зам. Ректор по научноизследователска работа в Технически университет-Габрово и водещ координатор на проекта.
В рамките на проекта са предвидени следните дейности:
Дейност 1: Значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури, включително подготвителни дейности.
Дейност 2: Закупуване на оборудване, включително и софтуер, необходими за реализиране на научноизследователски и иновационни програми
Дейност 3: Извършване на пазарно ориентирани научни изследвания и развиване/модифициране на нови технологии на високо международно ниво
Дейност 4: Широко разпространение на резултатите от научните изследвания и въвеждане на иновации и нови обучителни и образователни методи в практиката на центровете
Дейност 5: Трансфер на знания и технологии и осигуряване на бизнес специализирани научноизследователски услуги
Дейност 6: Информиране и публичност
Дейност 7: Независим външен одит на дейностите по проекта
Дейност 8: Управление на проекта
До този момент са постигнати следните резултати:
  • обявени са 5 процедури за избор на изпълнители за проектиране, инженеринг; строително-монтажни работи (СМР), авторски надзор, доставка на апаратура и изпълнение на дейностите по публичност;
  • създадена е интернет страница на проекта с адрес: http://www.smeest.eu;  
  • проектът е популяризиран пред широката общественост чрез публикации в национални медии - вестник Капитал и вестник Стандарт, местни медии, on-line медии, уебстраници и социални мрежи;
  • проведена е встъпителна пресконференция по проекта на 15.06.2018 г., с участието на представители на бизнеса, управляващия орган, академичните среди и медиите; 
  • сформиран е екип за управление на проекта и са определени отговорностите на членовете, 
  • създаден е консултативен съвет с научна, административна и финансова комисии; .
Чрез реализираните до този момент дейности ще бъдат създадени 8 лабораторни комплекса, групирани според изследванията и дейностите, които ще се осъществяват в тях.
Представена беше информация за графика на обществените поръчки, групирани по видове, както и график за хода на научните дейности с оглед постигането на заложените индикатори за изпълнение.

На събитието присъстваха Олег Стоилов и Красимира Соколова, Председател и Зам.-председател на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, асоцииран партньор към проекта.

 

Приложения:

Още новини