Начало Новини Актуално ИНДЕКСИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ ЮНИ 2021

ИНДЕКСИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ ЮНИ 2021

Актуално

По предварителни данни през юни 2021 г. индексът на продукцията в сектор Строителство, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.5% над равнището от предходния месец (табл. 1).

Календарно изгладените данни показват увеличение от 4.7% на строителната продукция през юни 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 година (табл. 3).

Месечни изменения

През юни 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2.1%, а от сградното строителство - с 1.1% (табл. 1). 

Годишни изменения

На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през юни 2021 г. се определя от положителния темп както при гражданското/инженерното строителство, с регистриран ръст от 9.1%, така и при сградното строителство, където нарастването е с 1.5% (табл. 3).


[1] Данните за юни 2021 г. са предварителни.

[2] Месечните индекси показват краткосрочните изменения на строителната продукция между два сравнявани периода. Тази информация може да се използва за анализ на текущото състояние на строителството в страната, както и за краткосрочни прогнози за бъдещото му развитие. За изчисляване на индексите се използва получената информация за отработеното време в строителството от провежданото месечно извадково наблюдение на строителни предприятия, чиято продукция надхвърля 75% от общата строителна продукция в страната. Индексите на строителната продукция са изчислени при база 2015 = 100.

[3] Сезонното изглаждане е статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред.

[4] Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности (например наличието на повече неработни дни през май може да допринесе за спад на производството в някои дейности).

Документи за сваляне

Още новини