Начало Новини Актуално Индекси на промишленото производство през юни 2021

Индекси на промишленото производство през юни 2021

Актуално

 По предварителни данни през юни 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.1% в сравнение с май 2021 година.

През юни 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 9.7% спрямо съответния месец на 2020 година.

 

Месечни изменения

През юни 2021 г. понижение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.6%, и при преработващата промишленост - с 0.3%, а повишение - в добивната промишленост - с 3.9%.

По-значително намаление в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9.8%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 8.8%, производството на напитки - с 6.1%, производството на лекарствени вещества и продукти и ремонта и инсталирането на машини и оборудване - по 5.1%. Съществен ръст е регистриран при: производството на превозни средства, без автомобили - с 35.9%, производството на тютюневи изделия - с 19.6%, производството, некласифицирано другаде - с 10.1%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 8.3%. 

Годишни изменения

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 11.5%, в добивната промишленост - със 7.0%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.9%.

Значителен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 68.2%, производството на тютюневи изделия - с 58.7%, производството, некласифицирано другаде - с 49.7%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 45.3%. Най-голям спад е отчетен при: производството на напитки - с 38.2%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 14.9%, производството на основни метали - с 12.2%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 9.6%.


[1] Сезонното изглаждане е статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред.

[2] Месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост.

Индексите на промишленото производство се изчисляват при постоянна база чрез претегляне със структурата на добавената стойност по факторни разходи.

[3] Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности (например наличието на повече неработни дни през май може да допринесе за спад на производството в някои дейности).

Документи за сваляне

Още новини