Начало Новини Актуално Индекси на промишленото производство през ноември 2022 година

Индекси на промишленото производство през ноември 2022 година

Актуално

Индексът на промишленото производство през ноември 2022 г. се увеличава с 0.7% в сравнение с октомври 2022 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени. През ноември 2022 г. е регистрирано нарастване с 4.7% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2021 година.

Месечни изменения

През ноември 2022 г. ръст спрямо предходния месец е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 33.6%, а намаление - в преработващата промишленост - с 1.9%, и в добивната промишленост - с 0.1%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 34.9%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 23.1%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 10.5%, производството на основни метали - с 10.3%.

Увеличение е регистрирано при: производството на химични продукти - с 14.0%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 9.2%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 4.7%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 8.7%, а спад - в добивната промишленост - с 10.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.6%.

Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 57.6%, производството на превозни средства, без автомобили - с 56.1%, производството на напитки - с 39.6%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 33.1%.

Спад е отчетен при: производството на тютюневи изделия - с 30.8%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 16.2%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 16.0%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 15.1%.

 

Месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост.

Индексите на промишленото производство се изчисляват при постоянна база чрез претегляне със структурата на добавената стойност по факторни разходи.

Сезонното изглаждане е статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред.

Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности (например наличието на повече неработни дни през май може да допринесе за спад на производството в някои дейности).

Документи за сваляне

Още новини