Начало Новини Актуално Индекси на промишленото производство през февруари 2021 година

Индекси на промишленото производство през февруари 2021 година

Актуално

По предварителни данни през февруари 2021 г. сезонно изгладеният [2] индекс на промишленото производство [3] остава на равнището от януари 2021 година.

През февруари 2021 г. при календарно изгладения индекс [4] на промишленото производство е отчетен спад от 3.4% спрямо съответния месец на 2020 година.

 

Месечни изменения

През февруари 2021 г. понижение спрямо предходния месец е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.5%, и в преработващата промишленост - с 1.4%, докато в добивната промишленост е отчетен ръст - с 26.6%.

По-значително намаление в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 10.0%, производството на напитки - с 8.6%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти и производството на лекарствени вещества и продукти - по 7.4%. Съществен ръст е регистриран при: производството, некласифицирано другаде - с 15.8%, производството на тютюневи изделия - с 13.8%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6.5%.

Годишни изменения

На годишна база понижение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 4.6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.0%, а добивната промишленост остава без изменение.

Значителен спад в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 43.5%, производството на напитки - с 43.0%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 24.9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 15.8%. Най-голямо увеличение е отчетено при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 15.3%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 13.9%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 13.3%, производството на електрически съоръжения - със 7.3%.


[1] Данните за февруари 2021 г. са предварителни. Окончателните данни за януари 2021 г. са публикувани на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg).

[2] Сезонното изглаждане е статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред.

[3] Месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост.

Индексите на промишленото производство се изчисляват при постоянна база чрез претегляне със структурата на добавената стойност по факторни разходи.

[4] Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности (например наличието на повече неработни дни през май може да допринесе за спад на производството в някои дейности).

Документи за сваляне

Още новини