Начало Новини Актуално Има тенденция на окрупняване на земите

Има тенденция на окрупняване на земите

Актуално
Стара Загора

Първите обобщени резултати от преброяването на земеделските стопанства показва тенденция на окрупняването им, което сочи, че има реален процес на комасация на земите. Това посочи днес в презентацията на тенденциите на пазара на земята заместник-министър Светлана Боянова на среща със земеделски организации на бизнес-закуска в хотел Шератон, предаде пресцентърът на земеделското министерство.

Заместник-министър Боянова уточни, че никакви сериозни изводи за тези тенденции не могат да се правят без яснота за пълната картина на обработваемите площи, което ще стане ясно в средата на следващата година, когато ще приключи обработването на резултатите от преброяването, което тече до края на месец ноември.
Затова за нас е от особено значение стопаните да ни подават коректната информация по време на това преброяване, за да направим и верните изводи и обобщения и да начертаем адекватни политики, подчерта заместник-министър Боянова.
Заместник-министърът направи презентация на пазарните тенденции на търсенето и предлагането на земя в различните региони на страната през тази година. Тя спомена, че условно състоянието на пазара според основните му качествени характеристики може да се раздели на три периода. Първият - от 1998 до 2003 година, когато той е бил като цяло слаб и неатрактивен, предлагането на земеделски земи е преобладавало над търсенето, което е било и основна причина за потискане на цените надолу. Тогава средната пазарна цена е била 141 лв./дка.
Светла Боянова посочи, че вторият период е белязан от преговорите по присъединяването на България в ЕС и прилагането на ОСП чрез директни плащания са активизирали пазара на земеделски земи. За периода 2004 - 2006 година пазарът вече е бил изключително активен и в повечето райони на страната с превес е било търсенето над предлагането. Средната пазарна цена тогава вече е била с ръст от 24 на сто и е достигнала  175 лв./дка. 
Понастоящем можем да определим един трети период на динамиката на пазара на земя, като през 2008 година се отчита изключително активен пазар на земеделски земи и пазарната цена е достигнала 280 лв./дка. През 2009 година, данните за която бяха обхванати в презентацията, ситуацията по доста показатели се различава съществено от тенденциите, характерни за първия и втория периоди, като са настъпили определение промени.
Сред тенденциите на пазара днес е активното предлагане на земи от собствениците, които не търсят реализация на по-високи цени, а ги предлагат с цел решаване на финансови проблеми. Това доста влияе на структурата на пазара. Вече има избирателност при покупка на имоти, а следователно и по-високи  изисквания към терените от страна на купувачите, които търсят по-големи парцели с цел по-лесна обработка. Същевременно обаче, именно през настоящия период в повечето райони на страната са изчерпани така наречените „лесни имоти” от нуждаещите се от средства или от солидарни наследници склонни да продават. Още една реална тенденция през 2009 година, отчетена в презентацията, е и намалената, дори липсваща конкуренция между купувачите.
През самата 2009 година пазарът може условно да се раздели на два периода, посочи още зам.-министър Боянова. Първият включва началото на 2009 година, когато нямаше съществена промяна в пазарните цени и във факторите, които характеризираха пазара от 2008 година. От есента на 2009 година пазарът се стесни, поради очакваните промени в натуралните плащания. При рентата има комбинирано влияние на противоположно действащи фактори. От една страна, субсидиите увеличават възможността на арендаторите и земеделските кооперации за изплащане на по-високи ренти, но от друга страна изкупните цени на реколта 2009 година бяха доста ниски, което доведе до ограничения в разходите, вкл. и на рентата. Най-висока е тя при земи изкупени от фондовете, които настъпателно извоюваха високи цени, с която земеделските производители трябваше да се съобразяват. Тези цени се формираха още преди две години, когато почнаха и плащанията на единица площ. Сега една част от тези плащания се преливат в пазара на земята, а друга отиват за по-висока рента. Сравнително малка част се насочи към модернизация на земеделските стопанства, което е и парадоксът в българското земеделие.
Заместник-министър Боянова посочи още, че през 2009 година са сключени 110 000 сделки за 1 млн.дка земя. В сравнение с 2008 година сключените сделки са по-малко с 15 на сто, а продадената земя - с 34 на сто. Средната пазарна цена за земи със селскостопанско предназначение за 2009 година е 297 лв./дка или това представлява спад с 5 на сто от равнището на 2008 година.
Зам.-министър Боянова посочи още, че трета поредна година най-активен е пазарът в Северния централен район. Там са сключени 32 000 сделки за 276 000 дка земя. Ако сравняваме с 2008 година размерът на продадената земя, той е с 34 на сто по-малко, а още по-значителен е сривът в пазарните цени.
С близо 45 на сто пазарната цена е по-ниска от равнището на 2008 година. Близо 70 на сто от сделките в региона са осъществени в областите Плевен и Велико Търново. Средната пазарна цена в тези области е 290 лв./дка. Северният централен район отчита и най-голяма активност в наемните отношения в сравнителен план. Сключени са 55 269 договора за
1 033 769 дка земя. Равнището на ренти плащания е относително стабилно през последните години и в паричната рента достига до 25 лв./дка, а в натура най-често представлява до 15 на сто от средния добив. В района няма активен пазар на земи с нестопанска цел. За 2009 год. са сключени 140 сделки за 768 дка земя. Продадената земя е най-вече в района на В.Търново и Тетевен.
Относително стабилен е пазарът в Североизточния район. През 2009 г. са сключени 22 419 сделки за покупко-продажба за 255 689 дка земя. В сравнение с 2008 година земята обект на покупко-продажба е с 24 на сто по-малко. Средната пазарна цена за земи със селскостопанско предназначение остава най-високата за страната и е 343 лв./дка в сравнение с 2008 г. Спадът в цената е с 13 на сто от нивото на 2008 г. Най-много сделки традиционно са сключени в област Добрич. За 2009 г. Те са 4756 за 66 517 дка земя. Средната пазарна цена е 506 лв./дка и това е най-високото регистрирано ценово равнище за страната. Рентните отношения са сравнително стабилни за 2009 г. и сравними с нивото на 2008 г. Сключени са 42 хил. договора за 834 329 дка земя. Рентата е една от най-високите в страната. В стойност тя достига до 40 лв./дка или от 20 до 40% средния добив на зърнени култури.
В Северозападния район на страната са сключени 13 901 сделки за покупко-продажба за 169 574 дка земя. В сравнение с 2008 година тук продадената земя е с 6,6 на сто повече. Средната пазарна цена е 251 лв./дка. Активни са арендните отношения през 2009 г. Сключени са 19 401 сделки за 475 492 дка земя, но равнището на рентни плащания е сравнително ниско. Преобладава паричната рента и тя е в ценовия диапазон от 5 до 20 лв./дка.
Пазарът на земеделска земя е Югоизточният район на страната през 2009 г. е активен. Сключени са 17 261 сделки за 160 799 дка земя, което представлява с 5 на сто повече от равнището на 2008 г. Средната пазарна цена за 2009 г. е 281 лв./дка или това представлява ръст с 9,3 на сто от равнището на 2008 г. През 2009 г. се отчита активност в наемните отношения. Сключени са 14 386 договора за 485 020 дка земя. Паричната рента е в широки граници и се движи от 10 до 40 лв./дка.
През 2009 г. Южният централен район отчита относително слаб пазар на земеделски земи. Сключени са 21 629 дка сделки за 162 976 дка земя. Продадената земя е с 32 на сто по-малко от равнището на 2008 г. Средната пазарна цена отчита повишение през 2009 г. и е 333 лв./дка. Активност се отчита при наемните отношения. През 2009 г. са сключени 14 164 договора за 253 382 дка земя. Поради факта, че се отглеждат преобладаващо интензивни култури, равнището на рентата достига до 100 лв./дка.
Най-слабо развит е пазара в Югозападния район на страната и това е в резултат най-вече на ниската ефективност на земеделието и структурата на земеделското производството в района. За 2009 г. са сключени 2874 сделки за 18 581 дка земя. Продадената земя е три пъти по-малко от равнището на 2008 г. Средната пазарна цена за 2009 г. е 336 лв./дка и в сравнение с 2008 г тя е по-ниска със 7,5 на сто. Регистрирана е активност в наемните отношения през 2009 г. Сключени са 5982 договора за 102 337 дка земя. Преобладава паричната рента в ценовия диапазон от 5 до 80 лв./дка.
По време на дискусията, която се проведе с участието на неправителствения сектор и бизнеса, бяха очертани в най-общ план прогнозите за пазара на земеделски земи за 2011 г. Като цяло те се определят като оптимистични и това е свързано най-вече с очакваните финансови ресурси в земеделието, а също така и с по-доброто пазарно положение на основните зърнени култури през 2011 година.
На срещата участваха и председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи Борислав Петков, изпълнителният директор на Асоциацията на земеделските производители в България Христо Цветанов, както и председателят на УС на Националната асоциация на земеделските производители Радослав Христов.
От страна на администрацията участваха Николай Маринов, главен директор на ГД „Земеделие, гори и поземлени отношения” в МЗХ, както и началниците на отдели „Поземлени отношения и комасация” и „Дейности по опазване на земеделските земи” – Лилия Стоянова и Стоил Дудулов.

Още новини