Начало Новини Актуално Има голям интерес към изграждане на сепарираща система в Стара Загора (видео)

Има голям интерес към изграждане на сепарираща система в Стара Загора (видео)

Актуално

голям интерес изграждане сепарираща система Стара ЗагораВсички лицензирани фирми в България, които се занимават със сепариране на отпадъци, са подали предложение за изграждане на инсталация в Стара Загора. На заседанието на Общинския съвет на 31 януари ще бъде разгледано предложението на кмета Живко Тодоров за сформиране на група от съветниците и администрацията за разглеждане на офертите.

Идеята на новия закон е да се намали количеството на отпадъка, който отива на сметището. Това може да стане първо чрез качествено организирано разделно събиране и сепариране. По този начин общината ще плати по-малка санкция и съответно няма да се налага увеличение на такса смет, обясни кметът.

Изискването за въвеждане на предварително третиране на отпадъците преди тяхното депониране е заложено и в чл. 38, ал. 1 от Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

В инвестиционния проект за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците не е заложено изграждане на сепарираща инсталация за цялото количество смесени битови отпадъци за отделяне на рециклируеми материали и такива, които подлежат на оползотворяване. Това обстоятелство изисква предприемане на индивидуални мерки от всяка община от региона за решаване на проблема. Същевременно предварителното сепариране на общинските отпадъци, преди тяхното транспортиране до Регионалното депо ще намали значително транспортните разходи.

Намаляването на разходите за транспортиране и разходите за депониране на битовите отпадъци (вкл. размера на отчисленията за депониране) влияят изключително благоприятно върху размера на таксата за битови отпадъци, определянето на която е от компетенциите на Общински съвет.

Съвременното развитие на техниката и технологиите предлага многообразие от инсталации за сепариране, които осигуряват ефективно разделяне на рециклируемите материали и допринасят за чувствително намаляване на обема на отпадъците, предназначени за депониране. Изграждането на подобна инсталация изисква значителни първоначални инвестиции, които обаче при правилно управление имат добра възвращаемост. В национален мащаб вече има изградени и въведени в експлоатация подобни сепариращи инсталации за общински битови отпадъци, финансирани изцяло или частично от частни инвеститори. В Община Стара Загора също са постъпили инвестиционни предложения за изграждане на сепарираща инсталации, се казва още в мотивите на Живко Тодоров.

Той съобщи още, че на предстоящата сесия на Общинския съвет предлага още да се определят условията и реда за сключване на договор за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на община Стара Загора

илко груев

Още новини