Начало Новини Актуално И в светлия сектор има нарушители на трудовото законодателство, показва проучване на БТПП

И в светлия сектор има нарушители на трудовото законодателство, показва проучване на БТПП

Актуално

Обсъжда се предложението за специален телефон за сигнали за отклонение от трудовото и осигурителното законодателство, който да бъде открит в Дирекция „Инспекция по труда“. Това каза на пресконференция в Стара Загора Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, при представянето на мащабно проучване на дела за нерегламентирано получаваните възнаграждения и за частичните заплащания по трудов договор в страната.

Националното проучване е направено в рамките на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й“.
„Както има телефон за аварийни случаи и бедствия, така да има телефон, на който всеки, който е контатирал, че има отклонение от трудовото и осигурителното законодателство, да подаде сигнал. Поискаха го фирми при последното проучване“, уточни Симеонов.
„Ние не сме нито контролна организация, нито правоприлагащ орган. Нашата роля е да изясним степента на яснота и неяснота по въпросите кое е сив сектор и кое не е. В нашия фокус не са само работодателите, а и работниците и техните синдикални организации“, обясни шефът на Българската търговско-промишлена палата.
Целта на проучването е и да се разбере в каква степен е информирано обществото на България за нарушения в сферата на трудовоправното и осигурителното законодателство.

Светлият/сив сектор

Наличието на нерегламентирани практики и/или липсата на информация по отношение на ключови елементи на трудовоправните и осигурителните отношения е предпоставка за предоставяне на невярна информация за официалните власти.
Проектът, който е петгодишен,к е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, съфинансирана от от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Българската търговско-промишлена палата в партньорство с Конфедерацията на труда „Подкрепа“.
Сред приоритетите на проекта са подпомагане действията на държавата за превенция и борба с нерегламентираното предлагане на труд, промотиране и разпространение на иновативни и подходящи форми на организация на труда с цел подобряване качествата на работната сила и резултатите от нея при гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд, подкрепа на предприятията за подобряване възможностите за заетост чрез обучения, насърчаване на самостоятелната стопанска инициатива и географската мобилност, разработване на политики за недопускане на недостиг на работна ръка.
Идеята е, когато човек попълва въпросника, да разбере, че ако не се осигурява на цялата си заплата, това е нарушение, че когато работодателят скрива работник, той прави нарушение и нелоялно се конкурира с другите фирми, които са изрядни.
„Целта на това изследване не е за размера на сивата икономика. То е правено при нашите членове, а те са фирми от светлия сектор. Обезпокоителното са цифрите, че даже в светлия сектор има доста некоректни работодатели“, коментира Симеонов.

Над 6000 включени в проучването  

Проучването на степента на информираност на работодателите и заетите лица на национално и регионално ниво в ключови отрасли на българската икономика е проведено през периода октомври 2009 – март 2010 година.
В проучването са участвали 6337 работодатели, работници, служители и синдикалисти. Анкетата е с обем от няколко страници.
Две са основните групи анкетирани. Това са работодателите – около 2500 души, и работници и служители - към 3700 души.
Това обясни пред журналисти Александър Димитров, началник-отдел „Икономически анализи“ в Българската търговско-промишлена палата.
Проучването е насочено към установяване на степента на информираност на работодателите и заетите лица за действащата нормативна уредба в областта на трудовоправните и осигурителните отношения като индикатор за определяне на начините за осъществяване на икономическата активност в страната.
Проучването обхваща 10 отрасъла, сред тях са строителство, производство, бизнес услуги, учебно-образователни услуги, хотелиерство и ресторантьорство.
Източниците за информация, на база на която са обобщенията в допитването, са членове на Търговско-промишлената палата, Главната дирекция „Инспекция по труда“, както и синдикални организации.

Проучват хотелиери и строители

Близо половината работещи в Южния Централен район на България се осигуряват на минималния праг на заеманата длъжност, сочат резултатите от проучването.
Пак според него, Югоизточният район на страната е на второ място по най-висок процент сключени колективни трудови договори.
Резултатите от проучването сочат, че частичното заплащане по трудов договор е основна практика в Североизточен район – 16.5%, следван от Южния Централен район – 15%.
Според анализа, голям дял от фирмите от предприятията от сферата на хранително-вкусовата промишленост не спазват трудовото законодателство.
Най-голям дял от анкетираните са от сферата на бизнес услугите, операции с недвижимо имущество и наемодателна дейност – дейности, които трудно се контролират от държавата и много голяма част от доходите на тези фирми се укриват.
Понякога не се спазват правата на служители за продължителност на работното време и изцяло изплащане на техния труд.
Повече от 1/4 от анкетираните заявяват, че допълнителният труд се заплаща частично, или изобщо не се заплаща.
Според икономистите, заради това, че анкетираните са членове на Българската търговско-промишлена палата цифрите не са толкова зле.

Кой има трудов договор?

Най-висок е делът на нерегламентирано получаване на възнагражденията в Североизточния и в Югозападния район.
48% от анкетираните казват, че получават възнаграждение, по-високо от осигурителните прагове.
Анализът от проучването показва, че най-нисък е делът на трудовите договори в Североизточен район – 83.5%, което е с почти 10% по-малко от средната за страната стойност – 92.2%. Най-много сключени договори има в Северозападния район – 97.8%. За Южния Централен район той е 96.5%.
Икономистите припомнят, че, съгласно Кодекса на труда, работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение, указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права и т.н.
Анализът на крайните резултати от проекта ще е в основата на заключителната конференция, която е предвидена за декември 2013 година.

Информация: вестник Новината

Още новини