Начало Новини Актуално И в Стара Загора ще се актуализира програмата за качество на въздуха

И в Стара Загора ще се актуализира програмата за качество на въздуха

Актуално
Стара Загора

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) проведе семинар с над 100 участници - областни управители, кметове и експерти по околната среда от общините, с цел да се набележат неотложни действия за изготвяне и актуализиране на общинските програми за намаляване на нивата на фини прахови частици с размер до 10 микрометра (ФПЧ10) в атмосферния въздух.

В края на септември т.г. Европейската комисия стартира процедура за нарушаване на общностното право срещу България за наднормените нива на този замърсител, регистрирани през 2007 и 2008 година, съобщи пресцентърът на екоминистерството.
При откриването на семинара министър Нона Караджова подчерта изключителната сериозност на процеса и необходимостта от спешни координирани действия. В общо 30 общини на страната е регистрирано наднормено съдържание на прах в атмосферния въздух и независимо от усилията, полагани от регионалните инспекции по околната среда и водите за ограничаване на емисиите от индустриални източници, към момента не се наблюдава тенденция за намаляването им.
Европейската директива за опазване чистотата на атмосферния въздух предвижда възможност страната да кандидатства за удължаване на срока за постигане на съответствие с изискванията. През 2009 г. такова удължаване беше отказано на България поради недобро качество на програмите за привеждане в съответствие, които общинските власти са задължени да изготвят и изпълняват съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух. В случаите на нарушаване на норми за съдържание на този замърсител във въздуха законодателството предвижда мерки, основната част от които са задължение на общинските власти.
Независимо от отказа от началото на годината МОСВ предприе стъпки, които да подпомогнат кметовете за актуализиране на общинските програми за качество на атмосферния въздух и преодоляване на формалистичния подход в изпълнението им. Регионалните инспекции по околната среда и водите изпратиха писма до кметовете на съответните общини да предприемат бързи действия за поддържане на пътната инфраструктура и контрол на строителните дейности, както и за насърчаване употребата на горива в бита с по-добри екологични характеристики. Бяха издадени предписания към общините, когато се издават разрешителни за строеж, в тях изрично да се вписват задължения за ограждане на строителния обект, измиване на строителната и транспортната техника, измиване на улиците.
В резултат от предприетите действия, в края на септември т.г. на България беше предоставена нова възможност от страна на Европейската комисия да кандидатства за удължаване на крайния срок за постигане на нивата за съдържание на фини прахови частици в атмосферния въздух. За целта е необходимо общинските програми бързо да бъдат актуализирани и да се предприемат незабавни действия за изпълнението им.
По време на семинара заместник-министър Евдокия Манева представи пред участниците график, според който до края на март 2011 г. трябва да бъдат готови програмите на всичките 30 общини, за да може България да навакса пропуснатите от предишното правителство възможности и да постигне удължаване на крайния срок до юни 2011 г. МОСВ се ангажира за пълно съдействие към общинските власти в процеса на изготвяне на техните програми.
Общините, които разработват програми за намаляване нивото на прах в атмосферния въздух и достигане на установените норми, са Асеновград, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Горна Оряховица, Гълъбово, Девня, Димитровград, Добрич, Камено, Кърджали, Ловеч, Монтана, Несебър, Пазарджик, Перник, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Раднево, Русе, Смолян, София, Сливен, Стара Загора, Хасково и Шумен.

Според данните от мониторинга за 2008 г. градовете с най-много превишения на средноденонощната норма са Перник, София, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Смолян. Най-съществен принос за превишенията на нормите за ФПЧ10 имат енергетиката, промишлеността и битовото отопление, а също в голяма степен - транспортът, строителните и ремонтните дейности, хигиената на пътната инфраструктура:
• общини с приоритетно влияние на битовото отопление, неблагоустроени селищни територии и недобре поддържана улична мрежа - Асеновград, Варна, Перник, Смолян, В. Търново, Пазарджик, Благоевград, Никопол и Свищов;
• общини с приоритетно влияние на енергетиката и промишлеността - Девня, Пирдоп, Русе, Видин, Враца, Монтана, Гълъбово, Димитровград, Бургас, Кърджали, Плевен и Силистра;
• общини с приоритетно влияние на транспорта - Пловдив и Варна (през летния период на годината).
• общини с комплексно влияние на отделните източници – София.

Още новини