Начало Новини Актуално Хората, работили само по трудов договор, няма да подават данъчна декларация

Хората, работили само по трудов договор, няма да подават данъчна декларация

Актуално
данъци трудов договор

Правителството одобри проект на промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и го предлага за приемане от Народното събрание. Предложените промени усъвършенстват данъчното законодателство и са насочени главно към премахване на неясноти при прилагането на закона, попълване на съществуващи пропуски, актуализиране на терминологията и улесняване на данъчно задължените по същия закон лица.

С проекта се предлага да бъдат освободени от задължение да подават годишна данъчна декларация лицата, които през годината са придобили само доходи от трудови правоотношения и не дължат допълнително данък или няма да ползват данъчни облекчения. Създават се по-ясни правила за случаите и сроковете, в които работодателят е задължен да издава служебни бележки за доходите по трудови правоотношения, като се предвижда и санкция за некоректните работодатели.

Предвижда се промяна в реда за облагане на доходите от наем на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, когато платци на доходите са предприятия и самоосигуряващи се лица. Съгласно действащото законодателство тези доходи са облагаеми, но сегашният режим на облагане създава значителни пречки за наемателите и наемодателите. Досега наемателите бяха задължени да издават служебни бележки и сметки за изплатени суми на всички собственици, получатели на дохода, съобразно принадлежащата им част от идеалните части в сградата, а собствениците, получатели на дохода, бяха длъжни да го декларират в годишните си данъчни декларации. С проекта се предлага да се въведе облагане с окончателен данък при платеца на дохода (наемателя), с което значително ще се облекчи режимът на деклариране и внасяне на данъка за този вид доходи. При това платецът на дохода няма да има задължението да издава служебни бележки и сметки за изплатени суми, каквито са ангажиментите му съгласно в момента действащото законодателство, а физическите лица, получатели на дохода, няма да имат задължението да декларират този доход в годишната си данъчна декларация. Платецът на дохода ще удържа дължимия данък от наема, след което ще го превежда в бюджета.

Предлага се облекчаване на механизма за определяне на годишния данък чрез въвеждане на правилото данъчното задължение да се закръглява към всеки кръгъл лев, винаги в полза на данъкоплатеца. Целта е да се намалят разходите на данъкоплатците и приходната администрация за обслужване на минимални суми за внасяне или възстановяване.

Проектът въвежда задължително деклариране на доходи от разпореждане с финансови инструменти, които са необлагаеми, в годишен размер над 5000 лева. Това е мярка, насочена към ограничаване на злоупотребите със сделки с финансови инструменти с цел отклонение от данъчно облагане чрез неоснователното използване на този вид необлагаеми доходи като аргумент за доказване на имуществено състояние.
Предлага се също така отстъпката в размер на 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация при по-ранно деклариране (до 10 февруари на следващата година) или при подаване на декларацията по електронен път и внасяне на данъка в съответния срок да се ползва само ако авансовият данък е внесен от лицата в срок. По този начин ще се премахне несъвършенството на закона, което предоставя възможност лицата да се ползват от права, въпреки противоправното си поведение, свързано с ненавременното внасяне на дължимия авансов данък.

За субсидиите, които се полагат на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително за извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, които е трябвало да бъдат получени през 2009 г. (или предходни години), но не по вина на лицата са получени през 2011 г. или следващи години, се създава аналогично данъчно третиране, идентично на действащото за 2010 г. Това означава, че тези субсидии ще се считат за необлагаем доход.

С проекта се правят и предложения за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани със синхронизиране на нормите, които изискват подаване на годишен отчет за дейността вместо годишен финансов отчет.

Още новини