Начало Новини Актуално Готовност за Брекзит без споразумение: Европейската комисия прави преглед на подготовката преди заседанието на Европейск

Готовност за Брекзит без споразумение: Европейската комисия прави преглед на подготовката преди заседанието на Европейския съвет през юни

Актуално

EKПреди предвиденото за юни заседание на Европейския съвет (член 50) Европейската комисия разпространи днес петото си съобщение относно готовността за Брекзит, в което прави преглед на готовността на Европейския съюз и предвидените от него извънредни мерки в контекста на решението на Европейския съвет (член 50) от 11 април, взето по искане и със съгласието на Обединеното кралство, за удължаване на срока по член 50 до 31 октомври 2019 г.

С оглед на продължаващата несигурност в Обединеното кралство относно ратифицирането на Споразумението за оттегляне, договорено с правителството на Обединеното кралство през ноември 2018 г., и цялата политическа ситуация в страната, оттеглянето от ЕС без споразумение на 1 ноември 2019 г. продължава да бъде реална възможност, макар и нежелана.

От декември 2017 г. Европейската комисия се подготвя за сценарий на оттегляне без споразумение. Към момента Комисията е представила 19 законодателни предложения, от които 18 са били приети от Европейския парламент и Съвета. По оставащото едно предложение - Регламента за извънредните мерки относно бюджета на ЕС за 2019 г. - е постигнато политическо споразумение.

Очаква се предложението да бъде официално прието по-късно през този месец. Комисията прие също така 63 незаконодателни акта и публикува 93 известия за готовност за Брексит. В контекста на удължаването на срока по член 50 Комисията прегледа всички тези мерки, за да гарантира, че те продължават да изпълняват предвидените цели. Тя заключи, че не е необходимо мерките да бъдат изменяни по същество и че те продължават да са пригодни за съответната цел. Комисията не планира нови мерки преди новата дата на оттегляне.

Тя напомня, че всички заинтересовани страни носят отговорност да се подготвят за всички възможни сценарии. Като се има предвид, че оттеглянето без споразумение продължава да бъде реална възможност, Комисията настойчиво насърчава заинтересованите страни да се възползват от допълнителното време, с което разполагат заради продължаването на периода, за да гарантират, че са предприели всички необходими действия да се подготвят за оттеглянето на Обединеното кралство. В днешното съобщение се съдържат подробности за мащабната подготовка в ЕС-27 в области като правото на пребиваване и социалноосигурителните права на гражданите, митническото и данъчното облагане, транспорта, рибарството, финансовите услуги и лекарствените продукти, медицинските изделия и химичните вещества.

Сценарий на оттегляне без споразумение

В случай на оттегляне от ЕС без споразумение Обединеното кралство ще се превърне в трета държава без наличието на преходни договорености. Цялото първично и вторично законодателство на ЕС ще спре да се прилага по отношение на Обединеното кралство от този момент нататък.

Няма да има преходен период, както е предвидено в Споразумението за оттегляне. Това несъмнено ще предизвика сериозни смущения за гражданите и предприятията и ще окаже сериозно отрицателно икономическо въздействие, което пропорционално би било много по- голямо в Обединеното кралство, отколкото в 27-те държави членки на ЕС.

Както председателят Юнкер подчерта пред Европейския парламент на 3 април 2019 г., ако се стигне до оттегляне без споразумение, от Обединеното кралство ще се очаква да даде отговор на три основни въпроса относно отделянето като предпоставка за започването на дискусии с ЕС за техните бъдещи отношения. Това са: (1) защитата и зачитането на правата на гражданите, които са използвали правото си на свободно движение преди Брексит, (2) спазването на финансовите задължения, поети от Обединеното кралство като държава членка, и (3) спазването на буквата и духа на Споразумението от Разпети петък и на мира на остров Ирландия, както и целостта на вътрешния пазар.

Подготвеност и извънредни мерки на ЕС при сценарий за оттегляне без споразумение: запазване на бдителността в определени области

Оттеглянето на Обединеното кралство е съвместно усилие на публичните администрации и стопанските субекти. Комисията проведе подробни технически дискусии с държавите от ЕС-27 както по общи въпроси, свързани с подготвеността и извънредните мерки, така и по специфични въпроси, свързани с подготвеността в секторен, правен и административен аспект. Комисията извърши обиколка на столиците на 27-те държави членки на ЕС. От посещенията стана ясно, че държавите членки са много добре подготвени за всички сценарии.

Акцентът в днешното съобщение се поставя върху областите, в които е необходимо да продължи да се проявява особена бдителност през идните месеци:

Право на пребиваване и социалноосигурителни права на гражданите

 • Държавите от ЕС-27 подготвиха или приеха преди 12 април 2019 г. национални извънредни мерки, за да се гарантира, че лицата с националност на Обединеното кралство и членовете на техните семейства, които не са граждани на ЕС, ще могат да продължат да пребивават законно в периода непосредствено след евентуално оттегляне без споразумение.
 • За по-голяма яснота по въпроса Комисията представи преглед на правата на пребиваване в държавите от ЕС-27 (вж. тук, включително директните линкове към националните уебсайтове, посветени на готовността за Брексит). Актуализирането на този преглед ще продължи.

Лекарствени продукти, медицински изделия и химични вещества

 • Само малка част от централно разрешените лекарствени продукти (около 1 %) не са били приведени в съответствие с нормативните изисквания до 12 април 2019 г. Европейската агенция по лекарствата (EMA) вече почти е приключила процеса във връзка със спазването на регулаторните изисквания за продуктите, разрешавани на централно ниво.
 • Що се отнася до продуктите, разрешавани на национално равнище, необходима е допълнителна работа, за да може лекарствените продукти да бъдат приведени в съответствие с нормативните изисквания до 31 октомври 2019 г.
 • В момента се извършва прехвърлянето на свидетелства за медицински изделия от нотифицираните органи на Обединеното кралство към нотифицираните органи на ЕС-27.
 • Що се отнася до химическите вещества, до края на април 2019 г. регистрацията на 463 вещества по REACH е била прехвърлена на държавите членки от ЕС-27, а 718 продължават да бъдат регистрирани само от регистриралите се, които са установени в Обединеното кралство. Европейската агенция по химикали (ECHA) създаде в REACH-IT раздел във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС, наречен Brexit window, за да предприеме необходимите стъпки за прехвърляне на техните регистрации по REACH преди датата на оттегляне.

Митници, непреки данъци и гранични инспекционни пунктове

 • В областта на митническото и непрякото данъчно облагане Комисията организира множество технически срещи и публикува насоки относно митниците, данъка върху добавената стойност (ДДС) и акцизите преди датата на оттеглянето.
 • Националните администрации са направили значителни инвестиции в инфраструктура и човешки ресурси, предимно в държавите членки, които са основните входни и изходни точки за търговията на ЕС с Обединеното кралство. Освен това държавите членки работят съвместно с Комисията в нейните усилия за обучение и комуникация, за да се достигне до стопанските субекти и заинтересованите страни.
 • В областта на санитарните и фитосанитарните проверки държавите членки на ЕС-27, създадоха нови гранични инспекционни пунктове или разшириха съществуващите такива на входните точки за внос от Обединеното кралство в ЕС.

Транспорт

 • В регламента за извънредни мерки в областта на въздушния транспорт е включен специален механизъм, който позволява на авиокомпаниите от ЕС да спазят изискванията на ЕС в областта на мажоритарното дялово участие и контрола. Този процес е в ход и Комисията поддържа редовни контакти с националните органи.
 • В сектора на железопътния транспорт операторите, които не са предприели необходимите стъпки за получаване на съответните документи от ЕС-27, следва да направят необходимото, за да ги получат.

Риболовни дейности

 • В сектора на рибарството Комисията предприе бързи действия за прилагане на регламентите на ЕС за извънредни мерки. Комисията и държавите членки работиха заедно за събирането на информация в подходящ формат, така че да могат да се обработват исканията за издаване на разрешение от кораби на ЕС за достъп до водите на Обединеното кралство, веднага след като стане приложим Регламентът за извънредни мерки по отношение на разрешенията за риболов.
 • Комисията също така работи в тясно сътрудничество с държавите членки, за да адаптира оперативните си програми, така че средствата по Европейския фонд за морско дело и рибарство да могат да се използват за временно преустановяване на риболовни дейности, ако е необходимо и целесъобразно.

Финансови услуги

 • Докато в периода до 12 април 2019 г., дружествата са отбелязали значителен напредък по отношение на планирането си за извънредни мерки, някои проблеми продължават да съществуват. Застрахователните дружества, доставчиците на платежни услуги и други оператори в областта на финансовите услуги, които продължават да са неподготвени в някои аспекти от своята дейност (като например управлението на договори и достъпа до инфраструктура), настоятелно се насърчават да финализират своите подготвителни мерки до 31 октомври 2019 г. Комисията работи с органите на равнището на ЕС и с националните надзорни органи, за да се гарантира, че плановете за извънредни действия на дружествата са изцяло приведени в действие, и очаква, че надзорните органи на Обединеното кралство няма да попречат на предприятията да изпълняват такива планове.

За повече информация: какво да правя в случай на Брексит без споразумение?

За да научат повече за начините, по които могат да се подготвят за сценарий без споразумение, гражданите на ЕС могат да се свържат с Europe Direct по всякакви въпроси и на всеки един от официалните езици на Съюза, като позвънят безплатно на номер 00 800 6 7 8 9 10 11 от всяка точка в ЕС.

Други полезни връзки:

Граждани на ЕС

Предприятия в ЕС

Още новини