Начало Новини Актуално Глобални предизвикателства за устойчиво развитие

Глобални предизвикателства за устойчиво развитие

Актуално

Глобални предизвикателства за устойчиво развитие21-и век е изправен пред две определящи предизвикателства. Първото е да се избегне опасното изменение на климата и влошаването на природните ресурси, което би могло сериозно да застраши качеството на живот за настоящите и бъдещите поколения. Втората цел е да осигури устойчиво развитие, което е изградено върху три основни измерения: икономически растеж, социална справедливост и опазване на околната среда.

„Зелената икономика” се превърна в емблема на по-устойчива икономика и общество, което запазва околната среда за бъдещите поколения, и включва всички хора и всички страни.

В резултат на това, „зелената икономика” създава „зелени” работни места и „зелените” текущи отрасли, производствените процеси и работните места са се е превърнали в ключов елемент за постигане на екологично устойчива икономическа.

В този контекст, социалното включване, социалното развитие и опазване на околната среда трябва да бъдат тясно свързани с безопасни и здравословни условия на работни места и достойна работа за всички.

Зелената Работна Инициатива е съвместна инициатива на Програмата за околна среда на Обединените нации (UNEP), Международната организация на труда (МОТ), Международната Организация на работодателите (IOE) и Международната конфедерация на профсъюзите (МКП).

Зелената инициатива на JOBS призовава за справедлив и прост преход, според който, засегнатите от промените са адекватно  подпомагани, както и да се споделят създадените нови възможности от работодателите и работниците и техните организации, други социални участници и общности.

Необходима е нова, по-интегрирана политика за развитие на устойчиви предприятия, за създаване на насърчаване на заетостта, подобряване на образованието и уменията на работниците,подобряване на социалната сигурност, както и облекчаване на процеса на преход. В този контекст тристранният социален диалог и колективното договаряне играят важна роля.

Зелената инициатива за заетост определя на зелено jobs2, както следва:

  • Достоен труд, което допринася за намаляване на въздействието върху околната среда на предприятията, икономическите сектори или икономиката като цяло чрез намаляване на консумацията на енергия, на емисиите, отпадъците и замърсяването, чрез запазване или възстановяване на екосистемите.
  • „Зелените” работни места трябва да бъдат достойни условия на труд, т.е. добри работни места, които предлагат адекватни заплати, безопасни условия на труд, сигурност на работното място, разумни перспективи за професионална кариера и работнически права.

Зеленият дебат и неговото социално измерение

Нарастващото схващане, че влошаването на състоянието на климата и околната среда е заплаха за оцеляването на човечеството, доведе до търсене на алтернативни икономически модели, като например образеца „зелен растеж” и какво точно означава създаване на работни места, икономическото възстановяване и растеж.
Въпреки напредъка е станало ясно, че глобалната икономика, основана на настоящите модели на потребление и производството, е тежко бреме за много хора, екосистеми и критичните животоподдържащи системи. Международният дебат се фокусира върху преминаването към „зелена” икономика като път към устойчиво развитие, интегриране на три измерения: екологични, икономически и социално-политически.

28-april-2012-poster

Още новини