Начало Новини Актуално Главна инспекция по труда призовава работодателите да съобразят режима на работа с високите температури

Главна инспекция по труда призовава работодателите да съобразят режима на работа с високите температури

Актуално
Главна инспекция по труда

Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда настойчиво призовава работодателите да съобразят режима на работа с високите летни температури и да изпълнят мерките, предвидени в оценката на риска на работните места, изготвена от служба по трудова медицина, съобщиха от пресцентъра.

Главната инспекция по труда препоръчва да се направи промяна в режима на работното време, като се избягва работата на открито в най-горещите часове на деня, да се осигури подходящо работно облекло, разхладителни напитки и климатизирани помещения за почивка.

Службите по трудова медицина са основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността при работа. Изпълняват предимно превантивни функции, реализирани чрез оказвана консултантско-съветническа помощ на работодателя и на комитетите и групите по условия на труд по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Службите по трудова медицина наблюдават факторите на работната среда, идентифицират и дават преценка за рисковете, които могат да увредят здравето на работещите, дават съвети за планирането и организацията на труда, наблюдават здравето на работниците във връзка с извършваната от тях работа (организират предварителни и периодични медицински прегледи, наблюдение на рисковите групи).

Ролята на службите по трудова медицина е да консултират и подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за укрепване здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа. Те съветват и консултират работодателите чрез участие в разработването и включването на програми за здравословни и безопасни условия на труд в цялостната политика на управление на фирмата; разработват мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа; наблюдават здравословното състояние на работещите във връзка с извършваната работа и обучават работниците и длъжностните лица по правилата за опазване на здравето при работа, както и за оказване на първа помощ.

Всеки работодател е задължен да осигури за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина.

По данни от контролната дейност на Главна инспекция по труда в над 83% от проверените предприятия е осигурено обслужване от служба по трудова медицина.

Още новини