Начало Новини Актуално Габровница АД ще спре замърсяването на въздуха

Габровница АД ще спре замърсяването на въздуха

Актуално

В близките някоко месеца ще бъде окончателно преустановено замърсяването от дървопераработвателното предприятие Габровница АД в павелбанското село Горно Сахране. Това обяви от парламентарната трибуна министърът на околната среда и водите Нона Караджова в отговор на актуално питане на народния преставител от Старозагорски избирателен район Иван Иванов.

В резултат на предписание, което им е направено от РИОСВ - Стара Загора, дружеството изпълнява програма за намаляване на въздействието върху околната среда от сушилните инсталации на площадката. Собственикът е изготвил проект за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на праховите емисии чрез монтиране на електрофилтър, пише вестник Старозагорски новини. Проектът е одобрен за финансиране по ОП Околна среда и ОП Конкурентоспособност, проведени са необходимите процедури, сключен е договор и в момента предстои доставката и монтирането на съоръжението, заяви министър Караджова.
Собственикът е изготвил проект за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на праховите емисии чрез монтиране на електрофилтър. Проектът е одобрен за финансиране по ОП Околна среда и ОП Конкурентоспособност, проведени са необходимите процедури, сключен е договор и в момента предстои доставка и монтиране на съоръжение, заяви министър Караджова.
Всъщност актуалното питане на депутата от ДСБ Иван Иванов по време на последния парламентарен контрол беше дали е възможно МОСВ да постави постояннодействаща стационарна измервателна апаратура, която да упражни постоянен контрол на въздуха. И ако се окаже замърсяване, възможно ли е МОСВ да разпореди поставяне на пречиствателни съоръжения, които да сведат до минимум изхвърлянето в атмосферата на замърсители.
Министър Караджова поясни, че разполагането на пунктовете за контрол на атмосферния въздух е определено в съответствие с Европейското законодателство и от две национални наредби, които изключват с.Горно Сахране като населено място, където да има непрекъснат целогодишен мониторинг. Но за сметка на това от РИОСВ - Стара Загора, през годините се правили периодични замервания. Не са регистрирани превишения на допустимите норми на контролираните замърсители преди няколко месеца.

През юни 2011 г. са извършени извънредни замервания на емисиите в района на Горно Сахране, като отново не са констатирани превишения, искам да подчертая, че това е било в ситуация на работещо предприятие.

Действително това предприятие е създавало много проблеми в периода 2002-2003 г. до към края на 2010-а. В резултат от тревогите на хората, които достигнаха и до мен, предприехме редица мерки, като монтиране на скрубер на голямата сушилна инсталация и увеличаване височината на комините на двете сушилни. Сушилните инсталации преминаха на работа само с гориво природен газ... При проверка намясто обаче се установи, че дружеството работи с капацитет на линията за производство на плоскости от дървесни частици, надхвърлящи разрешения такъв. Заради това е наложена санкция в размер на 5000 лв. и отделно глобата, която преди това е била около 50 лв. на месец, а преди 2 години я повишихме на 2000 лв. на месец... Сега, след като бъде монтирано най-важното прахоулавящо съоръжение, за което е осигурено финансиране и няма пречки да се случи, проблемите на хората от региона ще бъдат окончателно решени, отчете от парламентарната трибуна министър Караджова.

Поради значимостта на проблема Старозагорски новини публикува дословно последвалите реплики и дуплики между депутат и министър:

ИВАН ИВАНОВ:

Мисля, че жителите на Горно Сахране ще бъдат окуражени от ангажимента, който Вие поемате, че до няколко месеца проблемът ще бъде решен с тази нова инсталация. Искам обаче да напомня, че още когато направихте пресконференцията (б.р. - за Габровница) преди 4 месеца, Едрев, който беше до Вас и който е еколог на предприятието, заяви, че до 3 месеца това ще се случи. Оттогава минаха повече от 3 месеца. Ако до ноември т.г. това не се случи, ще задам отново въпрос и в него ще Ви цитирам ангажимента, който Вие, г-жо министър, поемате днес - 27 юли 2012 г.
Относно обстоятелството, че се правят периодични измервания на показателите на въздуха, все пак ще отбележа две неща:
Знаем, че не достига апаратура на МОСВ, за да се извършват постоянни измервания. Подобен беше случаят и от замърсяването, което Биовет извърши в Пещера. И там хората казаха това, което ми казаха хората от павелбанските села Горно и Долно Сахране.

Те просто са убедени, че се получава предварителна информация, на датата и часа, когато ще се извършват такива измервания, и собствениците на съответните предприятия намаляват мощността, за да влязат в нормите. Още повече в този случай г-н Едрев, който отговаря за екологията в Габровница АД, преди това е бил служител на РИОСВ - Стара Загора, което засилва още повече подозрението на хората.

Моят категоричен апел към Вас, г-жо министър, е да се има предвид, че здравето на хората и опазването им трябва да бъде приоритет на всяко правителство и на всеки министър на околната среда. В този аспект не само глобата е елементът, който трябва да бъде въздействие, защото очевидно печалбата на предприятието е такова, че тази глоба е нещо нищожно за тях. Апропо... в определени моменти да се спира производствената дейност, защото това е единственото средство, с което хората, които не се съобразяват с изискванията за здравето на хората и чистотата на въздуха, водите и почвите, могат да се съобразят. Моля Ви, имайте предвид, че ако до ноември не бъде монтирана тази нова инсталация, отново ще Ви питам за ангажимента и какво оттук нататък ще се направи с това предприятие.

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА:

Наистина предприятието е работило дълги години необезпокоявано. Казах Ви колко мерки предприехме от началото на годината, до вчерашния ден (б.р. - 26 юли), когато ми беше последната информация от РИОСВ. За разлика от предишни години, тази е имало 3 оплаквания от граждани, на които веднага е реагирано. В два от случаите не са констатирани проблеми, в един е имало констатиран проблем, имало е аварийна ситуация и мисля, че се подобряват значително нещата в резултат на предприетите мерки. Вярвам, че предприятието ще си изпълни ангажимента с монтирането на тази инсталация. Ако тя не бъде монтирана, след като е осигурено международно финансиране, съответно разбирате, че ще спрем предприятието.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини