Начало Новини Актуално Фискалният резерв на България е в размер на 5 млрд. лева

Фискалният резерв на България е в размер на 5 млрд. лева

Актуално
Фискален резерв

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа е отрицателно в размер на 1, 582 млрд. лв. или 2,1% от прогнозния БВП. Отчетеният дефицит е значително по-нисък от разчетения към ЗДБРБ за 2011 г., който е 1,963 млрд. лв. или 2,5% от БВП.

Отрицателното салдо по КФП се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1, 750 млрд. лв. и излишък по европейските средства в размер на 167,9 млн. лева. За сравнение, дефицитът за 2010 г. беше в размер на 2, 822 млрд. лв. или 4% от БВП. За 2011 г. бюджетната позиция се подобрява номинално с 1,240 млрд. лв., или с 1,9 п.п. от БВП, съобщиха от финансовото министерство.

Фискалният резерв към 31 декември 2011 г. е в размер на 5 млрд. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП за 2011 г. са в размер на 25,378 млрд. лв. или 33,3% от БВП, което представлява изпълнение от 96,8% на годишните разчети. Изпълнението на параметрите в частта на данъчните и неданъчните приходи е много близко до планираното за годината. Отчетените данъчни приходи представляват 99,5% от планираните с разчетите към ЗДБРБ за 2011 г., а неданъчните - 101%. В номинален размер данъчните приходи възлизат на 20,591 млрд. лв. или 27,0% от БВП, а неданъчните приходи и помощите са в размер на 4,786 млрд. лв. или 6,3% от БВП.

В номинален размер приходите от преките данъци възлизат на 3,675 млрд. лв. или 96,9% от планираните за годината, приходите от косвени данъци са в размер на 10,624 млрд. лв. или 102,2 % спрямо годишния разчет, а постъпленията от други данъци (включват други данъци по ЗКПО, имуществени данъци и др.) са в размер на 792,0 млн. лв., или 103,2% спрямо разчета за 2011 година. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.12.2011 г. са в размер на 5,499 млрд. лв., или 95,8% от планираните за годината. Постъпилите неданъчни приходи и помощи към 31.12.2011 г. са в размер на 4,786 млрд. лв., което е 86,9% от годишните разчети.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) за 2011 г. са в размер на 26,960 млрд. лв., което представлява 95,7% от годишния разчет. Разгледани по икономически елементи разходите по консолидирания бюджет са както следва: текущите нелихвени разходи в размер на 22,563 млрд. лв., лихвените разходи - 546,9 млн. лв. и капиталови разходи - 3,071 млрд. лв. Частта от вноската на Република България за общия бюджет на ЕС, изплатена през 2011 г. от централния бюджет, възлиза на 779, 2 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Още новини