Начало Новини Актуално Фискалният резерв към 31 август е в размер на 6,2 млрд. лв.

Фискалният резерв към 31 август е в размер на 6,2 млрд. лв.

Актуално
Стара Загора

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към 31 август е отрицателно, в размер на 1 536,7 млн. лв. и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1 447,8 млн. лв. и по европейските средства в размер на 88.9 млн. лв., съобщи на сайта си Министерство на финансите.

Постъпленията по КФП към края на месец август са в размер на 15 301,8 млн. лв., или 62,3 % от актуализираните годишни разчети за 2010 г. Параметрите по изпълнението на приходите се движат в рамките на разчетите към ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. Налице са положителни сигнали за стабилизиране при постъпленията от данъци (най-вече при косвените данъци), като данъчните приходи на консолидирано ниво за месеците юли и август на месечна база са по-високи от приходите за юли и август 2009 г. Независимо, че номиналният ръст не е висок, това са първите два месеца от началото на годината с ръст на данъчните приходи на месечна база спрямо 2009 г.
Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към 31.08.2010 г. възлиза на 11 957,1 млн. лв., което е 78,1 % от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 2 382,6 млн. лв., или са постъпили 68,5 % от разчетените за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 5 853,4 млн. лв., което е 59,4 % от актуализираната програма за годината. Приходите от ДДС са в размер на 3 625,0 млн. лв., или 61,9 % от планираните със ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. Постъпленията от акцизи към 31.08.2010 г. са в размер на 2 150,9 млн. лв., като изпълнението спрямо актуализирания разчет за годината е 55,2 %. Приходите от мита възлизат на 77,6 млн. лв., или 84,3 % от разчетените за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 489,5 млн. лв., или 67,9 % изпълнение на актуализираните годишни разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.08.2010 г. са 3 231,6 млн. лв., което представлява 62,5 % от разчетените за годината.
Неданъчните приходи и помощите са в размер на  3 344,7 млн. лв., или 62.7 % от актуализирания разчет за годината.
Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) към 31.08.2010 г. възлизат на 16 838,6 млн. лв., което е 60,5 % от актуализирания годишен разчет. Спрямо същия период на 2009 г. извършените разходи (вкл. вноската за бюджета на ЕС) са свити с 221,8 млн. лв. Разходите за заплати и възнаграждения на консолидирано равнище са близки до отчетените за същия период на 2009 г. Разходите за заплати спрямо осемте месеца на 2009 г. по републиканския бюджет са по-ниски и компенсират по-голямата част от отчетеното нарастване по общинските бюджети и по бюджета на съдебната власт. Ръстът при социалните и здравноосигурителните разходи от 9.9 % спрямо тези за същия период на предходната година се компенсира от по-ниски разходи за издръжка и капиталови разходи. Разходите за субсидии към края на август нарастват спрямо същия период на 2009 г. със 189,1 млн. лв., което се дължи основно на по-високия размер изплатени субсидии по Програмата за развитие на селските райони, съфинансирана от ЕЗФРСР.
Текущите нелихвени разходи са в размер на 14 208,4 млн. лв. (66,7 % от актуализирания разчет за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 734,8 млн. лв. (45,7 % от разчетите към  ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г.) и лихвените плащания - на 428,7 млн. лв. (84,5 % от планираните за 2010 г.). През август чрез фонд „Тютюн" бяха изплатени 116.0 млн. лв. за премиране на тютюнопроизводителите за реколта 2009 г., като тези разходи са с еднократен за годината ефект. Средствата за премиране на тютюнопроизводителите през 2010 г. бяха осигурени с актуализираните разчети към Закона за изменение и допълнение н Закона за държавния бюджет на република България за 2010 г. (ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г.).
Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към август 2010 г. от централния бюджет възлиза на 466,7 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.
Фискалният резерв към 31.08.2010 г. е в размер на 6,2 млрд. лв.
Данните за изпълнението на консолидирания бюджет към 31 август 2010 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Бюджет"/„Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Още новини