Начало Новини Актуално Фискалният резерв към 30 юни е 5,2 млрд. лева

Фискалният резерв към 30 юни е 5,2 млрд. лева

Актуално
Министерски съвет

Правителството одобри информация от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков за изпълнението на републиканския бюджет за първото полугодие на 2011 г. Към края на юни 2011 г. бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) е отрицателно в размер на 649,7 млн. лв. (0,9% от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 453,5 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 196,2 млн. лв.

За сравнение, дефицитът за периода януари-юни 2010 г. бе в размер на 1 514,5 млн. лв. (2,2% от БВП) или за първото полугодие на 2011 г. дефицитът по КФП на касова основа се подобрява номинално с 864,8 млн. лв. (1,3 процентни пункта от БВП), съобщиха от Правителствената пресслужба.

Постъпилите приходи и помощи към края на месец юни възлизат на 12 041,0 млн. лв. или 45,9% от годишните разчети. Спрямо същия период на 2010 г. постъпленията по КФП към края на първото полугодие бележат ръст от 7,6% или 851,9 млн. лв., което се дължи в най-голяма степен на по-високите постъпления от косвени данъци – те са нараснали с 638,1 млн. лв. (15,8%). Постъпленията от преки данъци и други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане също бележат известен ръст спрямо отчетените за същия период на миналата година.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, към края на месец юни възлиза на 9 832,5 млн. лв. или 81,7% от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 2 034,5 млн. лв. или 53,6% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 4 682,9 млн. лв. или 45% от програмата за годината.

Приходите от ДДС възлизат на 2 912,4 млн. лв., което е 44,9% от планираните със ЗДБРБ за 2011 г. Постъпленията от акцизи към месец юни възлизат на 1 707,4 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 44,9 на сто. Приходите от мита възлизат на 54,2 млн. лв. или 54,2% от разчетените за годината. Постъпленията от други данъци, в т. ч. имуществени и други данъци по ЗКПО, възлизат на 433,4 млн. лв., което е 56,5% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 30 юни са 2 681,7 млн. лв. или 46,7% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите възлизат на 2 208,6 млн. лв. или 40,1% от разчета за годината.
Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на България за общия бюджет на ЕС, към 30 юни възлизат на 12 690,7 млн. лв., което е 45% от годишния разчет. В структурно отношение спрямо юни 2010 г. разходите за заплати и осигурителни вноски и капиталовите разходи са по-ниски, докато при здравноосигурителните плащания се отчита нарастване. Текущите нелихвени разходи възлизат на 10 969,5 млн. лв. (48,8% от разчета за годината), капиталовите разходи, включително нетният прираст на държавния резерв, възлизат на 1 020,7 млн. лв. (27,6% от разчетите), а лихвените плащания - на 333 млн. лв. (50,4% от планираните в бюджета за 2011 г.).

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена през първото полугодие на 2011 г. от централния бюджет, възлиза на 367,5 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.
Фискалният резерв към 30 юни 2011 г. е 5,2 млрд. лева.

Още новини