Начало Новини Актуално Фирми, общини и физически лица могат да получат финансиране за свои проекти с алтернативните източници на енергия

Фирми, общини и физически лица могат да получат финансиране за свои проекти с алтернативните източници на енергия

Актуално

С най-голям потенциал сред възобновяемите източници на енергия в Старозагорски регион е биомасата - продукт на животновъдството и твърдите селскостопански отпадъци. Те са концентрирани особено много в общините Стара Загора и Чирпан. Те са концентрирани особено много в общините Стара Загора и Чирпан. Бъдещи инсталации за производство на биогаз могат да достигнат капацитет 70 мегавата, което е впечатляваща мощност.

За съжаление, обаче, този ресурс стои неизползваем. Това заяви Александър Пенчев, изпълнителен директор на Ди Ес Ди България ООД и водещ експерт в областта на алтернативните източници на енергия.
Той представи по време на семинар за участие на общински служители резултатите от проучване на потенциала на всеки един от възобновяемите енергийни източници в общините от Старозагорска област. Обследването е в рамките на проект Европейско сътрудничество за европейски просперитет, който Търговско-промишлена палата - Стара Загора реализира по Оперативна програма Регионално развитие на ЕС. Проектът цели обмен на добри практики и развитие на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Старозагорски регион.
След направения анализ ще бъде избрана общината с най-добри показатели на даден енергиен източник, в която ще бъде реализиран конкретен проект. Това ще доведе до провличане на инвеститори и до намаляване на вредните емисии.
Партньори по проекта са Областна администрация - Стара Загора и администрацията на провинция Терни, Италия.
Проектът е уникален и се прави за първи път в България и ще улесни до голяма степен бъдещи инвеститори в тази сфера, защото те ще разполагат с детайлна база от данни, каза Александър Пенчев.

Слънцето в България е с голям потенциал. Слънчевите колектори, които се използват за топлене на вода са икономически изгодни и са много подходящи за болнични и детски заведения, и хотелски комплекси, коментира още специалистът.
По отношение на използването на слънцето за производство на електрическа енергия, интерес има, но инвеститорите са се насочили към инсталиране на фотоволтаичните панели предимно в неизползвани терени.
Никой не обръща внимание на покривите на производствени халета, на складове, където процедурите по инсталирането на мощностите са твърде опростени и има изградена инфраструктура, каза още Александър Пенчев.

Ветровият потенциал в региона на Стара Загора също е голям, но неговото използване е силно ограничено, заради липса на подходящи терени.
Например, северната част на областта попада в защитени територии, в които не могат да бъдат монтирани ветрогенератори.
Освен това не е препоръчително да се инвестира в подобни съоръжения на площи, които са над 1500 метра надморска височина, защото има голяма опасност от обледеняване на машините, коментира още експертът. Този проблем все още не е решен в световен мащаб, каза още експертът.

Базата данни за потенциала на всеки един от възобновяемите енергийни източници в Старозагорски регион е от изключителна полза за самите общини и потенциални инвеститори, защото ще разполагат с готови резултати.

Друг особено важен момент при реализирането на проекти, насочени към развитие на алтернативните източници на енергия, е финансирането.
Формите на финансиране са многообразни и могат да се разпределят в следните групи:

  • Безвъзмездно финансиране по: Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика, Оперативна програма „Регионално развитие, Програма за развитие на селските райони и по Програма Интелигентна енергия - Европа.
  • Друга възможност за финансиране е чрез заемен капитал, в т.ч: Международен Фонд Козлодуй, Кредитната линия на ЕБВР за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за България и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
  • Финансиране на проекти може да се осъществи и чрез собствен капитал, или от трети страни, т.е. чрез компании за енергийни услуги (ЕСКО). Този модел на финансиране се прилага у нас през последните години с успех повече в областта на енергийната ефективност, отколкото в областта на алтернативните източници на енергия.

Ако бенефициент са общините, те могат да кандидатстват по ОП Регионално развитие и пред МФ Козлодуй и попадат в схемата за 100% безвъзмездно финансиране на проектите, съобщи Димитър Атанасов, експерт в Търговско-промишлена палата - Стара Загора.
Големите предприятия могат да кандидатстват по Оперативна програма Конкурентоспособност, която стимулира понижаването на енергоемкостта на произвеждания продукт. Други възможност за финансиране са Програмата за развитие на селските райони, мярка 311 и 312 и МФ Козлодуй. Размерът на финансирането по грантовата част може да стигне 70%, обясни Димитър Атанасов.
Същите възможности за финансиране на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници имат малките и средните предприятия.
Трябва да споменем и програма Интелигентна енергия, по която могат да кандидатстват и общини, и предприятия. Задължително условие е бенефициентът да осигури минимум трима свои партньори от различни страни-членки на ЕС, което затруднява кандидатстването по схемата, каза още експертът.

С проекти за външно финансиране имат право да кандидатстват и физически лица по мярка 312 на Програмата за развитие на селските райони, но задължително е да бъдат регистрирани като земеделски производители.
От нея, обаче, могат да се възползват само общини, предприятия и лица, които разполагат с имоти в общини, които са обявени за селски район. Сред тях не попадат Стара Загора и Казанлък. Ако физическо лице от посочените общини има терен за изграждане на фотоволтаичен парк, например, в друго населено място, определено като селски район, няма пречка да кандидатства по мярка 312, но трябва да се регистрира там като земеделски производител.
Подробности за финансиращите инструменти, може да намерите в специализирана брошура, която екип на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, подготвя в рамките на проекта Европейско сътрудничество за европейски просперитет.

Стара Загора

Този документ е създаден в рамките на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Търговско-промишлена палата – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


За контакти:
Христослава Георгиева
Ръководител проект
ТПП - Стара Загора
адрес: Стара Загора 6000
ул. “Г. С. Раковски” 66
тел. 042/ 62 62 97
факс 042/ 62 60 33
GSM: 088/ 6194483
E-mail: hgeorgieva@chambersz.com


 

Още новини