Начало Новини Съобщения ФИНАНСИРАНЕ ДО 500 000 ЛЕВА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ФИНАНСИРАНЕ ДО 500 000 ЛЕВА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Съобщения

КОЙ може да кандидатства?


???? Юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;


???? Микро, малки, средни и големи предприятия;

???? Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

ВАЖНО: Клонове на юридически лица, регистрирани в България, НЕ могат да участват в процедурата !

 
???? Кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за финансовата 2022 година, както следва:

✅ Микропреприятия ≥ 80 000 лева;


✅ Малки предприятия  ≥ 200 000 лева;

✅ Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 850 000 лева;

✅ Големи предприятия ≥ 3 000 000 лева.

???? Кандидати, които НЕ са микро-, малки и средни предприятия  или НЕ са малки дружества със средна пазарна капитализация, могат да кандидатстват по процедурата ЕДИНСТВЕНО в ефективно ПАРТНЬОРСТВО с ПРЕДПРИЯТИЕ отговарящо на по-горните условия.

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Елемент А

????Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

???? Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б

???? Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.


ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:


1. Разходи за дейности включени в Елемент А:

✅ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал – допустими, както за кандидати, така и за партньори;

✅ Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта – допустими както за кандидати, така и за партньори; 

✅ Разходи за амортизация на сгради и помещения вписани в активите на кандидата/партньора, необходими за разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват за проекта – допустими както за кандидати, така и за партньори;


✅ Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията – допустими само за кандидати: разходи за възлагане на научни изследвания; разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица; разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на иновацията.

✅  Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията – допустими само за кандидати.

2. Разходи за дейности включени в Елемент Б:


Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.:

✅ разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация;

✅ разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката", „новост", „изобретателска стъпка" и „техническа приложимост") изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;

✅ разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработената иновация.

Разходите по Елемент Б са допустими само за кандидати!

ВАЖНО! Разходи за закупуване на дълготрайни материални активи са НЕДОПУСТИМИ.


???? Какъв е РАЗМЕРА на финансиране?


Минималният размер: 50 000 лева 

Максималният размер в зависимост от категорията на предприятието:


✅ Микропреприятия - 250 000 лева;


✅ Малки предприятия - 400 000 лева;

✅ Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия - 500 000 лева;

 

ВАЖНО! Максималният размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения за изпълнение на инвестиции НЕ следва да надвишава:

❗️ за микро предприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

❗️ за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

❗️ за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

❗️ за големи предприятия: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

 


Максимален размер на помощта според вида режим на подпомогане ????


????Режим "Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност" за Елемент А:


✅  45%  за микро и малки предприятия;

✅  35% за средни предприятия;

✅  25% за малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия.

Интензитетите на помощта, както са посочени по-горе, могат да бъдат увеличени с още 15%, в случай че проектът изпълнява едно от следните условия:


включва ефективно сътрудничество между предприятия с участието на поне едно МСП и нито едно от предприятията не поема повече от 70 % от допустимите разходи ИЛИ

резултатите от проекта се разпространяват широко чрез конференции, публикации, отворени за достъп регистри или безплатен софтуер, или софтуер с отворен код

Режим „Минимална помощ" (de minimis) за Елемент Б - 60% за  микро, малки, средни, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия.

 


ОБЩ БЮДЖЕТ: 127 000 000 лева.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: 18 месеца

ОЧАКВАН ПРИЕМ: 15.06.2023 г.

Още новини