Начало Новини Актуално Европейският съюз и Меркосур постигат споразумение за търговия

Европейският съюз и Меркосур постигат споразумение за търговия

Актуално

mercosurЕвропейският съюз и Меркосур - блок, включващ Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай - постигнаха политическо съгласие за амбициозно, балансирано и всеобхватно споразумение за свободна търговия. Новата рамка за търговия - част от по-широко споразумение за асоцииране между двата региона — ще консолидира тяхното стратегическо политическо и икономическо партньорство и ще създаде значителни възможности за устойчив растеж и за двете страни, като същевременно се опазва околната среда и се запазват интересите на потребителите в ЕС и чувствителни икономически сектори.

ЕС е първият голям партньор, който постига търговски пакт с Меркосур. Сключеното днес споразумение ще обхваща население от 780 милиона душ и ще гарантира тесните политически и икономически отношения между ЕС и Меркосур. То представлява ясен ангажимент от страна и на двата региона за основана на правила международна търговия и ще предостави на европейските дружества сериозна преднина на пазар с огромен икономически потенциал. То ще бъде стабилна основа за важните икономически реформи и процеса на модернизация в държавите от Меркосур.

В споразумението се поддържат най-високите стандарти по отношение на безопасността на храните и защитата на потребителите, както и на принципа на предпазните мерки за безопасността на храните и правилата в областта на околната среда и се съдържат конкретни ангажименти по отношение на трудовите права и опазването на околната среда, включително изпълнението на Парижкото споразумение относно изменението на климата и свързаните с него правила за прилагане.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Не бих преувеличил, ако нарека този момент исторически. В контекста на повишеното напрежение в международната търговия, днес заедно с нашите партньори от Меркосур ясно заявяваме позицията си за основана на правила търговия. Чрез този пакт за търговия държавите от Меркосур решиха да отворят своите пазари за ЕС. Това очевидно е чудесна новина за дружествата, работниците и икономиката от двете страни на Атлантическия океан, тъй като по този начин се спасяват над 4 милиарда евро от мита годишно. Това го прави най-голямото търговско споразумение, което ЕС някога е сключвал. Благодарение на усърдната и търпелива работа на нашите преговарящи това ще бъде комбинирано с положителни резултати за околната среда и потребителите. Ето защо това споразумение е от полза за всички.“

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом добави: „Днешното споразумение сближава Европа и Южна Америка в дух на сътрудничество и отвореност. След като настоящото споразумение влезе в сила, то ще създаде пазар, обхващащ 780 милиона души, като ще предостави огромни възможности за предприятията и работниците от ЕС в държави, с които имаме силни исторически връзки, но чиито пазари са били относително затворени до момента. Споразумението ще спести на европейските предприятия повече от 4 милиарда евро от мита на границата — четири пъти повече, отколкото споразумението с Япония — като същевременно ще им предостави преднина спрямо конкурентите от останалата част на света. То също така установява високи стандарти и стабилна рамка за съвместното разглеждане на въпроси като опазването на околната среда и трудовите права, като също така засилва поетите ангажименти за устойчиво развитие, например съгласно Парижкото споразумение. През последните няколко години ЕС затвърди позицията си на световен лидер в отворената и устойчива търговия. От 2014 г. насам са влезли в сила споразумения с 15 държави, сред които и тези с Канада и Япония. Настоящото споразумение добавя още четири държави към впечатляващия списък на търговските ни партньори.“

Фил Хоган, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, заяви: „Споразумението между ЕС и Меркосур е справедлива и балансирана сделка с възможности и ползи за двете страни, включително за земеделските стопани в Европа. Нашите отличителни, висококачествени продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС вече ще получат в държавите от Меркосур защитата, която заслужават, в подкрепа на нашите позиции на пазара и увеличавайки възможностите ни за износ. Днешното споразумение също крие някои предизвикателства за европейските земеделски стопани и Европейската комисия ще бъде на разположение, за да им помогне да посрещнат тези предизвикателства. С цел това споразумение да бъде от полза за всички, ние ще отворим пазара си за селскостопанските продукти от Меркосур с внимателно управлявани квоти, които да гарантират, че не съществува риск който и да било продукт да „наводни“ пазара на ЕС и по този начин да застраши препитанието на земеделските стопани в ЕС.“

Основни характеристики на търговско споразумение между ЕС и Меркосур

Междурегионалното споразумение между ЕС и Меркосур ще премахне по-голямата част от митата върху износа на ЕС към Меркосур, което ще увеличи конкурентоспособността на предприятията в ЕС, като им спести 4 млрд. евро от мита годишно.

  • По отношение на промишлените сектори на ЕС това ще допринесе за стимулиране на износа от ЕС на продукти, за които досега са се прилагали високи и понякога възпиращо високи тарифи. Те включват автомобили (тарифа от 35 %), автомобилни части (14—18 %), машини (14— 20 %), химични продукти (до 18 %), фармацевтични продукти (до 14 %), облекло и обувки (35 %) или трикотажни тъкани (26 %).
  • Хранително-вкусовата промишленост на ЕС ще се възползва от намаляване на съществуващите високи мита, прилагани от Меркосур върху износа на ЕС на захарни изделия и шоколадови продукти (20 %), вина (27 %), алкохолни напитки (20—3 5 %) и безалкохолни напитки (20—35 %). Освен това споразумението ще предостави безмитен достъп, подлежащ на квоти, за млечни продукти на ЕС (понастоящем тарифата е в размер на 28 %), по- специално за сиренето.

Държавите от Меркосур ще въведат правни гаранции за защита от имитации на 357 висококачествени европейски хранителни продукти и напитки, признати като географски означения (ГО), като например Tiroler Speck (Австрия), Fromage de Herve (Белгия), Münchener Bier (Германия), Comté (Франция), Prosciutto di Parma (Италия), Polska Wódka (Полша), Queijo S. Jorge (Португалия), Tokaji (Унгария) или Jabugo (Испания).

Споразумението ще разкрие нови възможности за стопанска дейност в държавите от Меркосур за дружествата от ЕС, които извършват продажби въз основа на държавни поръчки, и за доставчиците на услуги в областта на информационните технологии, телекомуникациите и транспорта, наред с други области. То ще улесни граничните проверки, ще намали бюрокрацията и ще ограничи използването на експортни такси от държавите от Меркосур. По- малките предприятия от двете страни също ще извлекат ползи благодарение на нова онлайн платформа, предоставяща лесен достъп до цялата съответна информация.

Паралелно с осигуряването на значителни икономически ползи, споразумението също така насърчава високите стандарти. ЕС и Меркосур се ангажират с ефективното изпълнение на Парижкото споразумение за климата. Специална глава, посветена на устойчивото развитие, ще обхване въпроси като устойчивото управление и опазването на горите, спазването на трудовите права и насърчаването на отговорно поведение на стопанските субекти. Също така на организациите на гражданското общество се предоставя възможност активно да наблюдават изпълнението на споразумението, включително във връзка с правата на човека, социалните и екологичните проблеми. Споразумението освен това ще предостави нов форум за тясно сътрудничество за по-устойчив подход към селското стопанство и, като част от политическия диалог в рамките на споразумението за асоцииране, ще вземе предвид правата на коренното население. Споразумението също така гарантира на ЕС и Меркосур правото да регулират в интерес на обществото и запазва правото им да организират обществените услуги по начин, който сметнат за подходящ.

Стандартите на ЕС за безопасност на храните ще останат непроменени и целият внос ще трябва да отговаря на строгите стандарти на ЕС, както е понастоящем. Договорените разпоредби на споразумението в областта на безопасността на храните, здравето на животните и растенията ще засилят сътрудничеството с органите на държавите партньорки и ще ускорят потока от информация за всякакви потенциални рискове посредством по-пряка и ефективна система за информация и уведомяване. По този начин споразумението ще повиши нашата ефикасност при осигуряването на безопасността на продуктите, обект на търговия между ЕС и държавите от Меркосур.

Търговското споразумение, постигнато днес, е част от всеобхватно ново споразумение за асоцииране, в процес на договаряне между ЕС и държавите от Меркосур. То се състои от политически стълб и стълб за сътрудничество - по които преговарящите вече постигнаха общо съгласие през юни 2018 г. в Монтевидео — и стълб в областта на търговията. Наред с търговията, споразумението ще засили политическия диалог и ще задълбочи сътрудничеството в области като миграцията, цифровата икономика, научните изследвания и образованието, човешките права, включително правата на коренното население, корпоративната и социалната отговорност,

защитата на околната среда, управлението на океаните, както и борбата срещу тероризма, изпирането на пари и престъпленията в кибернетичното пространство. То също така ще предостави повече възможности за сътрудничество на многостранно равнище. Споразумението за асоцииране ще завърши изграждането на мрежата от споразумения за асоцииране в Северна, Централна и Южна Америка и ще консолидира отношенията с важните партньори в региона, подкрепяйки позициите на ЕС по редица глобални въпроси.

Поредното ключово търговско споразумение, сключено от Комисията „Юнкер“

Споразумен ие

Обхванато население

Търговия със стоки

Търговия с услуги

Размер на спестените тарифи

за дружествата от ЕС

Общ БВП

Канада

550 милиона

72 милиарда евро

35 милиарда евро

0,6 милиарда евро

18 трилиона евро

Япония

639 милиона

135

милиарда евро

53 милиарда евро

1 милиард евро

21 трилиона евро

Меркосур

773 милиона

88 милиарда евро

34 милиарда евро

Над 4 милиарда евро

19 трилиона евро

Следващи стъпки

Сега двете страни ще извършат правен преглед на договорения текст с цел изготвяне на окончателния вариант на споразумението за асоцииране и всички негови търговски аспекти. След това Комисията ще го преведе на всички официални езици на ЕС и ще представи споразумението за асоцииране на държавите — членки на ЕС, и на Европейския парламент за одобрение.

За повече информация

Още новини