Начало Новини Европейския съюз подпомага предприятия, пострадали от пандемията COVID-19

Европейския съюз подпомага предприятия, пострадали от пандемията COVID-19

Станаха известни условията на две предстоящи процедури, финансирани от Европейския съюз. 

1. Процедура Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв., за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Допустими кандидати по тази процедура са:

 • регистрирани съгласно Търговския закон малки предприятия (от 10 до 49 души);
 • имат минимум две приключени финансови години (2018 и 2019 г.) в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
 • реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.;
 • регистрирали средноаритметичен спад поне 20 % в оборота за избрани от кандидата три месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо средноаритметичния оборот за същите месеци на 2019 г.;
 • не са в ликвидация 3 месеца след изпълнението на проекта.

Допустими дейности са дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Допустимите разходи следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция или предоставяната услуга: 

 • суровини, материали и консумативи;
 • външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) и др.

Няма минимален размер на помощта. Максималният размер на помощта е 50 000 лв.;

Интензитет на помощта: 100%

Максимална продължителност на проектите: 3 месеца


2. Процедура Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19.

Допустими кандидати са:

- регистрирани съгласно Търговския закон микро-, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия и са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в зависимост от категорията, както следва:

• Микро предприятие ≥ 30 000 лева;
• Малко предприятие ≥ 200 000 лева;
• Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева

 • имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са извършвали стопанска дейност през нея;
 • не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта.

Допустими дейности са дейности, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и адаптиране на процесите и организация на работата в МСП в условията на COVID-19.
Допустими разходи: 

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:

1. Осигуряване на колективни средства за защита;
За целите на настоящата процедура под колективни средства за защита се има предвид средства, които се ползват за повече от един служител и имат за цел превенция и предпазване от разпространението на COVID-19, като термометри, термокамери, пречистватели за въздух и др. подобни.

2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;

3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез: 

 • осигуряване физическа изолация и безопасна дистанция на работното място
 • поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. под.;
 • обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови за вход иизход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати и осигуряване на автоматично осветление;
 • климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса - монтиране на нови системи за вентилация и климатизация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. подобни;
 • осигуряване на условия за работа от разстояние чрез - хардуер и софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.


Минимален и максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от категорията на предприятието кандидат:

• Микро предприятия - от 3 000 лв до 15 000 лв;
• Малки предприятия - от 10 000 лв до 30 000 лв;
• Средни предприятия - от 25 000 лв до 75 000 лв

ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 10% от нетните приходи от продажби в случай на микро предприятие, 5% от нетните приходи от продажби в случай на малко предприятие и 2,5 % от нетните приходи от продажби в случай на средно предприятие. Източник на информация относно нетните приходи ще бъдат данните, декларирани от кандидатите в Годишния отчет за дейността за 2019 г., подаван към НСИ (Раздел А Приходи, т. I Приходи от оперативна дейност, ред Нетни приходи от продажби, код 15 100, от приходната част на Отчета за приходите и разходите). 

Интензитет на помощта: 70%

Максимална продължителност на проектите: 6 месеца

Проверката дали даден кандидат отговаря на условията за допустимост става чрез предоставяне на:

 • Отчет за приходи и разходи и Счетоводен баланс по образец на НСИ за 2018 г. и 2019 г. по образец на НСИ на предприятието-кандидат и свързаните юридически лица (ако е приложимо);
 • Отчет за заети лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2018 и 2019 г. по образец на НСИ на предприятието кандидат и свързаните юридически лица (ако е приложимо);
 • Информация относно код по КИД 2008 на основна икономическа дейност;
 • Годишна данъчна декларация за 2019 г.
 • Справки декларации за ДДС за три избрани месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване;
 • Справки декларации за ДДС за същия период през 2019 г.

Още новини