Начало Новини Актуално Европейските проекти ще се отчитат по електронен път

Европейските проекти ще се отчитат по електронен път

Актуално
Електронно отчитане на европроекти

Цялостната обработка на документи по проекти с европейско финансиране вече ще се осъществява по електронен път. Бенефициентите по оперативни програми вече ще могат да се отчитат електронно чрез Модула за електронни услуги в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), съобщава Единният информационен портал на Структурните фондове на ЕС.

Електронното отчитане на проекти е основен компонент на Модула за електронни услуги в ИСУН, което започна миналия месец с подаването на първото проектно предложение он-лайн. От сега нататък бенефициентите ще имат възможност да  подават и по този начин  всички междинни, годишни и окончателни доклади по проектите си, както и съответните отчетни документи. На практика това  увеличава времето, с което кандидатите и бенефициентите разполагат, както за подаване, така и за отчитане на проекти, тъй като не е необходимо да се съобразяват с работното време на администрацията. Важно предимство на системата е, че спестява значителни разходи за отпечатване и копиране на множество документи. Освен това обработката на документи он-лайн съкращава сроковете за отчитане и така осигурява условия за по-бързото възстановяване на средства към бенефициентите.

Електронните услуги в ИСУН могат да се използват от кандидатите и бенефициентите по оперативни програми „Регионално развитие", „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", „Транспорт", „Околна среда", „Развитие на човешките ресурси", „Административен капацитет" и „Техническа помощ". Очаква се до края на годината повечето от тях да преминат изцяло към електронен обмен на документи.

В модула право на достъп имат:

•Потенциалните бенефициенти, които попълват, подават и проследяват формуляра за кандидатстване;
•Бенефициентите, които попълват, подават и проследяват състоянието на отчетни документи он-лайн.

Модулът за електронни услуги на ИСУН е създаден в рамките на проект №0013-ЦКЗ-2.0 „Развиване на информационни системи във връзка с управлението и наблюдението на средствата  от структурните инструменти на ЕС в България" (BG161PO002-2.1.01-0003-C0001), финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Още новини