Начало Новини Актуално Европейски фонд за отбрана: 205 милиона евро за засилване на стратегическата автономност и конкурентоспособността на про

Европейски фонд за отбрана: 205 милиона евро за засилване на стратегическата автономност и конкурентоспособността на промишлеността

Актуално

EKДнес Комисията обяви 16 общоевропейски проекта в областта на отбраната и три революционни технологични проекта, които ще бъдат подкрепени с финансиране в размер на 205 милиона евро по двете програми, които предшестват пълномащабния Европейски фонд за отбрана: Подготвително действие във връзка с научни изследвания в областта на отбраната (PADR) и Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP).

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор Европа, подготвена за цифровата ера , заяви: Европейският фонд за отбрана ще даде възможност за по-добро изразходване на средствата - съвместното изразходване, което ще намали разпокъсаността и неефективността.

Добрите резултати от обявените днес предварителни програми показват големия потенциал на сътрудничеството между големи и малки отбранителни промишлени отрасли в целия ЕС.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви: Тези обещаващи проекти показват способността на ЕС да насърчава и подкрепя сътрудничеството между европейските отбранителни отрасли и държавите членки. Като развиваме технологии от висок клас и отбранителни способности, ние укрепваме устойчивостта и стратегическата автономност на ЕС. Всички участници във веригата за създаване на стойност в отбраната в ЕС, независимо от техния размер и произход, могат да се възползват от подкрепата. С подходящо равнище на финансиране Европейският фонд за отбрана ще ни позволи значително да развием тези първи успехи.

Обявените днес резултати са положителни и потвърждават, че моделът на Европейския фонд за отбрана е целесъобразен. Трябва да се отбележат следните основни елементи:

  • Изключително привлекателна програма: общо 441 субекта са кандидатствали по поканите за представяне на предложения в рамките на EDIDP и са дали приноса си с 40 предложения. 223 субекта от 16 предложения ще бъдат подкрепени от EDIDP;
  • Широк географски обхват: проектите в рамките на EDIDP обхващат участници от 24 държави членки;
  • Активно участие на МСП: МСП представляват 37 % от общия брой на субектите, получаващи финансиране (83 МСП) от EDIDP, с което се утвърждава значението на специалните покани за представяне на предложения за МСП и специалните предимства за тях;
  • Положително въздействие върху сътрудничеството: избраните от EDIDP предложения включват средно 14 субекта от седем държави членки;
  • Пълна съгласуваност с други инициативи на ЕС в областта на отбраната, особено с постоянното структурирано сътрудничество (ПСС): девет предложения, финансирани в рамките на EDIDP, са проекти по линия на ПСС;
  • Принос към стратегическата автономност на ЕС: Предложенията по линия на EDIDP са съгласувани с основните приоритети относно отбранителните способности, договорени от държавите членки на европейско равнище чрез плана за развитие на способностите;
  • Програмата е отворени за дъщерни дружества, контролирани от трети държави: резултатите от EDIDP показват, че е възможно включването на установени в ЕС дъщерни предприятия, контролирани от трети държави или от субекти от трети държави, стига те да могат да предоставят свързани със сигурността гаранции, които са одобрени от държавите членки. Такъв е случаят с четирима участници, контролирани от субекти от Канада, Япония и Съединените щати;
  • Подкрепа за революционните технологии: За първи път по линия на PADR подкрепа получават три проекта за революционни технологии, подбрани чрез специални покани за представяне на предложения в подготовка на бъдещия Европейски фонд за отбрана, до 8 % от чийто бюджет са заделени за такива технологии. Тези проекти са от особено значение, защото гарантират водещите позиции на Европа в технологичното развитие.

Обявените днес проекти ще подкрепят развитието на европейските отбранителни способности, например дронове и свързани с тях технологии (дронове с ниска радарна видимост и тактически дронове, система за откриване и избягване за военни дронове, платформи за периферни изчисления за дронове), космически технологии (приемници с шифроване за Галилео за военни цели, малки спътници с оптично оборудване за военни цели, система за големи информационни масиви за спътниково наблюдение), сухопътни самоходни машини, ракетни установки с висока точност (противотанкови ракетни установки отвъд пряката видимост), бъдещи военноморски платформи, способности за въздушно електронно нападение, тактически мрежи и мрежи с висока сигурност, платформи за ситуационна осведоменост в киберпространството или активни технологии за ниска радарна видимост от следващо поколение.

Тези проекти са в допълнение към 15-те други изследователски проекта, които вече са финансирани от 2017 г. насам по линия на PADR, както и предстоящата директна подкрепа за два широкомащабни проекта (дронът MALE и ESSOR).

Контекст

Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) на стойност 500 милиона евро за периода 2019-2020 г., и подготвителното действие във връзка с научни изследвания в областта на отбраната (PADR), чийто бюджет за периода 2017-2 019 г. възлиза на 90 милиона евро, са пилотни програми за предстоящия Европейски фонд за отбрана, които ще стимулират новаторска и конкурентоспособна отбранителна промишлена база и ще допринасят за стратегическата автономност на ЕС.PADR обхваща етапа на научни изследвания за отбранителните продукти, включително революционни технологии, а EDIDP ще оказва подкрепа на съвместни проекти, свързани с разработването - от проектирането до изграждането на прототипи.

През април 2020 г. бяха публикувани други 12 покани за представяне на предложения по линия на EDIDP, които отразяват най-належащите потребности от капацитет и чийто бюджет възлиза на над 160 милиона евро. Предложенията за изданието за 2020 г. трябва да бъдат представени до 1 декември 2020 г. Повече информация за поканите за представяне на предложения по линия на EDIDP за 2020 г. може да бъде намерена на портала за финансиране и тръжни процедури:

PADR стартира през 2017 г. за период от три години със задачата да разпредели финансиране за общо 18 съвместни научноизследователски проекта. Броят на отговорите на поканите за представяне на предложения по PADR беше голям и показа силен интерес на промишлеността, по- малките предприятия и европейската научноизследователска общност да участват в европейски съвместни научноизследователски проекти Участието на МСП в поканите за представяне на предложения по PADR беше значително - 22 % от предложенията. Около 900 субекта, установени в 27 държави членки, кандидатстваха за финансиране чрез PADR за периода 2017-2 019 г., и 202 от тях бяха финансирани.

Отбранителната промишленост на ЕС осигурява заетост на 440 000 висококвалифицирани работници, има множество положителни ефекти върху гражданското приложение и постепенно се превръща в отрасъл за изделия с двойна употреба, който е от полза за икономиката като цяло.

Той ще бъде сериозно засегната от кризата, предизвикана от коронавируса. Предоставянето на над 200 милиона евро ще допринесе за подкрепа на неговия потенциал за конкурентоспособност и иновации, включително като стимулира инвестициите на държавите членки в научноизследователска и развойна дейност посредством ефекта на лоста, чието парично изражение възлиза на над 113 милиона евро.

За повече информация:

 

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Още новини