Начало Новини Актуално Европейската комисия заведе дело срещу България заради неподходящо управление на отпадъците

Европейската комисия заведе дело срещу България заради неподходящо управление на отпадъците

Актуално

Европейската комисия завежда дело срещу България, тъй като страната не прилага правилно законодателството на ЕС в областта на отпадъците. Делото е по повод липсата на подходящи съоръжения за депониране на отпадъците в столицата, град София. България би следвало да разполага с подходяща мрежа от инсталации за депониране на отпадъците към момента на своето присъединяване към ЕС на 1 януари 2007 г.

Дело срещу България поради неподходящи процеси за управление на отпадъците
Европейската комисията завежда дело срещу България пред Съда на Европейските общности за това, че страната не е изградила подходяща мрежа от инсталации за депониране на битови отпадъци в град София. Това е в нарушение на законодателството на ЕС в областта на отпадъците, в което са предвидени основните изисквания по отношение на управлението на отпадъците, които държавите-членки следва да спазват, за да се гарантира високо ниво на защита на околната среда и здравето на човека.
През октомври 2007 г. Комисията изпрати на България първо писмено предупреждение поради недостатъчните мерки за изграждане на цялостна система от инсталации за управление на битовите отпадъци в столицата. Сред установените от Комисията пропуски най-значителни бяха липсата на система и инсталации за оползотворяване и депониране на битовите отпадъци на града, липсата на временни площадки за съхранение или тяхната непригодност, както и липсата на подходяща предварителна обработка на отпадъците. През декември 2008 г. Комисията изпрати последно писмено предупреждение.
След като се запозна подробно с отговора на българските власти, Комисията стигна до заключението, че София няма да разполага с необходимите съоръжения още няколко години. Независимо че Комисията приветства предприемането на действия в посока планиране на цялостна система за управление на отпадъците за София, все още съществуват много неясноти по отношение на това кога подходящите инсталации за отпадъци ще заработят пълноценно.

Законодателство на ЕС в областта на отпадъците
Рамковата директива за отпадъците изисква от държавите-членки да изградят цялостна и подходяща мрежа от инсталации за депониране на отпадъци, като отчетат най-добрите налични технологии. Тази мрежа следва да позволи отпадъците да бъдат депонирани в една от най-близките подходящи инсталации, така че да се гарантира високо ниво на защита на околната среда и здравето на човека. Целта е да се насърчава предотвратяването, рециклирането и обработката на отпадъците, както и да се гарантира тяхното безопасно депониране.

Правна процедура
С член 226 от Договора на Комисията се дава право да предприеме съдебни действия срещу държава-членка, която не изпълнява задълженията си.
Ако Комисията смята, че е възможно да има нарушение на правото на ЕС, което дава основание за откриване на процедура при нарушение, тя отправя „официално уведомително писмо" (първо писмено предупреждение) до съответната държава-членка, като изисква от нея да представи своите съображения в определен срок, обикновено два месеца.
В зависимост от отговора или липсата на отговор от съответната държава-членка Комисията може да вземе решение да отправи „мотивирано становище" (окончателно писмено предупреждение) до държавата-членка. В този документ ясно и окончателно се посочват причините, поради които Комисията счита, че е налице нарушение на правото на ЕС, и държавата-членка се призовава да изпълни изискванията в рамките на определен срок, обикновено два месеца.
Ако държавата-членка не спази изискванията на мотивираното становище, Комисията може да реши да заведе дело пред Съда на европейските общности. Ако Съдът реши, че е налице нарушение на Договора, от държавата-членка, която е в нарушение, се изисква да предприеме необходимите мерки, за да отговори на изискванията.
С член 228 от Договора на Комисията се дава правомощие да предприеме действия срещу държава-членка, която не се е съобразила с решение на Съда на Европейските общности. Също така, съгласно този член Комисията може да поиска от Съда да наложи финансова глоба на съответната държава-членка.

Още новини