Начало Новини Актуално Европейската комисия започна инициативата Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото поколен

Европейската комисия започна инициативата Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото поколение

Актуално

EKДнес Европейската комисия предприема действия, за да предостави на младите хора всички възможности да разгърнат пълния си потенциал за изграждане на бъдещето на ЕС и да са успешни в условията на зеления и цифровия преход. Пандемията от коронавирус открои още повече трудностите, които младите хора често срещат при навлизането си на пазара на труда. Трябва да действаме бързо. Сега е моментът да насочим вниманието си към следващото поколение.

Комисията използва тази възможност, за да заложи зеления и цифровия преход дълбоко в ДНК на политиките на ЕС за младежта и заетостта. Чрез инструмента NexGenerationEU и бъдещия бюджет на ЕС Комисията вече предложи значителни възможности за финансиране от ЕС за младежката заетост. Сега е ред на държавите членки да отредят приоритет на тези инвестиции. Най-малко 22 милиарда евро следва да бъдат изразходвани за подкрепа на младежката заетост.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: По-важно от всякога е да помогнем на следващото поколение европейци да се развиват успешно и да стъпят здраво на пазара на труда, особено в настоящия период на криза. Предлагаме ясни и конкретни действия, благодарение на които младите ни хора да получат шансовете за професионална реализация, които заслужават. В представените днес предложения също така се посочва какво финансиране от ЕС е на разположение в подкрепа на държавите членки за насърчаване на младежката заетост. Като инвестираме в днешната младеж, ние ще спомогнем за създаването на конкурентен, устойчив и приобщаващ пазар на труда за утрешния ден.

Никола Шмит, комисар, отговарящ за работните места и социалните права, заяви: Сега е моментът да извършим така необходимите реформи на мерките за подкрепа, които предлагаме на младите хора. Дължим на милионите завършили образованието си и на онези, които предприемат първите си стъпки на пазара на труда, да мобилизираме цялата възможна подкрепа, с която разполагаме. Младежта ни заслужава възможно най-добрите възможности, за да разгърне пълния си потенциал.

Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото поколение

В основата на пакета от мерки за подкрепа на младежката заетост стоят четири елемента, които заедно осигуряват мост към работните места за следващото поколение:

  • ЕС създаде гаранцията за младежта през 2013 г. и оттогава помогна на около 24 милиона млади хора да навлязат на пазара на труда. С предложението на Комисията за препоръка на Съвета Мост към работни места се укрепва гаранцията за младежта и се активизират действията за достигане до уязвимите млади хора в целия ЕС, като сега мерките ще са насочени към лицата на възраст 15- 29 години. Съгласно препоръката се запазва ангажиментът всеки регистриран за гаранцията за младежта да получи в рамките на четири месеца предложение за работа, образование, чиракуване или обучение. Инициативата Мост към работни места ще е по-приобщаваща с цел избягване на всякакви форми на дискриминация, с по-широка насоченост към по-уязвимите групи, например млади хора от расови и етнически малцинства, млади хора с увреждания или млади хора, които живеят в селски, отдалечени или необлагодетелствани градски райони. Чрез нея ще се вземат под внимание нуждите на предприятията, като се осигуряват необходимите умения - по- специално уменията, нужни за зеления и цифровия преход - както и кратки подготвителни обучения; ще се осигуряват също така съобразени с нуждите съвети, напътствия и наставничество.
  •  Предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение има за цел да модернизира системите, да ги направи по- привлекателни и гъвкави и да ги пригоди към цифровата и зелената икономика. По-гъвкавото и ориентирано към учащите професионално образование и обучение ще подготви младите хора за първото им работно място и ще предостави на повече възрастни възможности да развиват или променят своята кариера. То ще помогне на доставчиците на професионално образование и обучение да се превърнат в центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, като същевременно се подкрепят многообразието и приобщаването.
  • Новият стимул за чиракуването ще бъде от полза както за работодателите, така и за младите хора, като ще осигури квалифицирана работна ръка за широк кръг от сектори. Европейският алианс за професионална подготовка предостави над 900 000 възможности за чиракуване. Обновеният алианс ще насърчава националните коалиции, ще подкрепя МСП и ще засили участието на социалните партньори - профсъюзите и организациите на работодателите. Целта е да се запазят предложенията за чиракуване сега, тъй като чираците, които обучаваме в момента, след няколко години ще бъдат висококвалифицирани работници.
  • Допълнителните мерки в подкрепа на младежката заетост включват стимули за заетост и за започване на стопанска дейност в средносрочен план, както и изграждане на капацитет, мрежи на млади предприемачи и междуфирмени центрове за обучение в средносрочен план.

Повече подробности за всяка от тези мерки можете да намерите в придружаващия документ с въпроси и отговори.

Комисията призовава държавите членки да засилят подкрепата за младежка заетост, като използват наличното значително финансиране в рамките на NextGenerationEU и бъдещия бюджет на ЕС. Например ЕС може да помогне за финансиране на:

  • Безвъзмездни средства за започване на дейност и заеми за млади предприемачи, схеми за наставничество и бизнес инкубатори
  • Премии за МСП за наемане на чирак
  • Обучения за придобиване на нови умения, необходими на пазара на труда
  • Изграждане на капацитет на публичните служби по заетостта
  • Обучение по управление на професионалното развитие във формалното образование
  • Инвестиции в цифрова инфраструктура и технология за обучение

Контекст

След световната финансова криза през 2008 г. младежката безработица се увеличи от 16,0 % през 2008 г. до върхова стойност от 24,4 % през 2013 г. Оттогава насам тази стойност се понижи, достигайки рекордно ниските 14,9 % точно преди да връхлети пандемията. При все това равнището на младежката безработица винаги е било над два пъти по-високо от общото равнище на безработица. Последните данни сочат, че през април 2020 г. младежката безработица в ЕС е била 15,4 %. Мнозина се опасяват, че съвсем скоро тя може рязко да се увеличи.

Държавите членки имат на разположение значително финансиране от ЕС за осъществяване на реформите, инициирани с представените днес инициативи. Европейският социален фонд плюс ще бъде ключов финансов ресурс на ЕС, с който да се подпомага изпълнението на мерките за подкрепа на младежката заетост. Механизмът за възстановяване и устойчивост и REACT-EU, които са част от Плана за възстановяване за Европа, ще осигурят допълнителна финансова подкрепа за младежката заетост.

За повече информация

Още новини