Начало Новини Актуално Eвропейската комисия удължава и разширява обхвата на Временната рамка, за да подпомогне допълнително дружествата, изправ

Eвропейската комисия удължава и разширява обхвата на Временната рамка, за да подпомогне допълнително дружествата, изправени пред значителни загуби на оборот

Актуално

EKЕвропейската комисия реши да удължи и разшири обхвата на Временната рамка за държавната помощ, приета на 19 март 2020 г., за да се подкрепи икономиката в контекста на разпространението на коронавируса. Всички раздели на Временната рамка се удължават с шест месеца до 30 юни 2021 г., а разделът, чрез който се дава възможност за подпомагане на рекапитализацията, се удължава с три месеца до 30 септември 2021 г.

Изпълнителният заместник-председател Маргрете Вестегер, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията, заяви: Временната подпомогна държавите членки в усилията им за справяне с последиците от кризата. 

Днес удължаваме срока на действие на Временната рамка, за да се отговори на нуждите на предприятията, като същевременно се защитава единният пазар на ЕС. Въвеждаме също така нова мярка, за да се даде възможност на държавите членки да подкрепят дружества, изправени пред значителни загуби на оборот, като поемат част от непокритите им фиксирани разходи. И накрая, въвеждаме нови възможности за държавата да се оттегли от рекапитализираните дружества, като същевременно поддържа предишния си дял в тези дружества и по този начин се ограничат нарушенията на конкуренцията.

Удължаване на срока на действие на Временната рамка

Първоначалният срок на действие на Временната рамка беше до 31 декември 2020 г., с изключение на мерките за рекапитализация, които можеха да бъдат предоставени до 30 юни 2021 г. С днешното изменение се удължава действието на разпоредбите на Временната рамка при сегашните прагове с още шест месеца до 30 юни 2021 г., с изключение на мерките за рекапитализация, които се удължават с три месеца до 30 септември 2021 г.

Целта е да се даде възможност на държавите членки да подкрепят предприятията в контекста на кризата, предизвикана от коронавируса, особено в случаите, в които до момента необходимостта или възможността за използване на Временната рамка не са се реализирали напълно, като същевременно се защитават еднаквите условия на конкуренция. Преди 30 юни 2021 г.

Комисията ще преразгледа и проучи необходимостта от допълнително удължаване или адаптиране на Временната рамка.

Подкрепа за непокрити фиксирани разходи на дружествата

С днешното изменение се въвежда и нова мярка, за да се даде възможност на държавите членки да подкрепят дружествата, изправени пред спад на оборота си от най-малко 30 % през допустимия период в сравнение със същия период на 2019 г. поради пандемията от коронавирус. Чрез подкрепата ще се поемат част от фиксираните разходи на бенефициерите, които не са покрити от техните приходи, в максимален размер от 3 милиона евро на предприятие. Подпомагането на тези предприятия чрез временно поемане на част от разходите им има за цел да се предотврати влошаването на техния капитал, да се поддържа стопанската им дейност и да им се предостави стабилна основа за възстановяване. Това позволява по- целенасочена помощ за предприятия, които очевидно се нуждаят от нея.Излизане на държавата от капитала на дружества, които преди това са били държавна собственост

Комисията адаптира и условията за мерките за рекапитализация съгласно Временната рамка, по- специално условията за излизане на държавата от рекапитализацията на предприятия, в които държавата е била акционер преди нея. Изменението позволява на държавата да се оттегли от собствения капитал на такива предприятия чрез независима оценка, като същевременно възстанови предишното си дялово участие и запази предпазните мерки за поддържане на ефективна конкуренция на единния пазар.

Разширяване на временното изваждане на всички държави от списъка на държавите с продаваеми рискове съгласно Съобщението относно застраховането на краткосрочни експортни кредити

Накрая, като се има предвид продължаващата обща липса на достатъчен частен капацитет за покриване на всички икономически оправдани рискове за износа към държавите от списъка на държавите с продаваеми рискове, в изменението се предвижда удължаване до 30 юни 2021 г. на временното изваждане на всички държави от списъка на държавите с продаваеми рискове съгласно Съобщението относно застраховането на краткосрочни експортни кредити.

Контекст на Временната рамка и текуща работа в подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост

На 19 март Комисията прие нова Временна рамка за държавната помощ в подкрепа на икономиката в условията на епидемичния взрив от коронавируса, основана на член 107, параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз. Временната рамка беше изменена за първи път на 3 април 2020 г., с което бяха увеличени възможностите за държавна подкрепа за научни изследвания, изпитване и производство на продукти, свързани с борбата с разпространението на коронавируса, за защита на работните места и за по-нататъшна подкрепа на икономиката. Тя беше допълнително изменена на 8 май, за да се даде възможност за мерки за рекапитализация и подчинен дълг, а на 29 юни 2020 г. - за допълнително подпомагане на микро-, малки и стартиращи предприятия и за стимулиране на частните инвестиции.

Временната рамка отчита факта, че цялата икономика на ЕС изпитва сериозни затруднения. Тя дава възможност на държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката, като същевременно се ограничат отрицателните последици за равните условия на конкуренция в рамките на единния пазар.

Освен това, с преминаването на Европа от режим на управление на криза към икономическо възстановяване, контролът върху държавната помощ също ще придружава и улеснява прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост. В този контекст Комисията:

  • ще работи с държавите членки, за да се гарантира, че инвестиционните проекти, подпомагани от Механизма за възстановяване и устойчивост, са съвместими с правилата за държавна помощ. В действителност някои инфраструктурни инвестиции и пряка подкрепа за гражданите попадат изцяло извън обхвата на правилата за държавна помощ и за много мерки не е необходимо да се изпраща уведомление, тъй като те попадат в обхвата на груповото освобождаване;
  • ще предоставя насоки на държавите членки по отношение на водещите инвестиционни проекти, включително чрез предоставяне на образци; както и
  • ще продължи преразглеждането на основните правила за държавната помощ до края на 2021 г. с цел приспособяване към зеления и цифровия преход.

Освен това Комисията ще оцени в кои области правилата за държавната помощ биха могли да бъдат допълнително опростени с оглед на постигането на целите за възстановяване. Комисията ще оцени приоритетно всички уведомления за държавна помощ, получени от държавите членки в контекста на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Още новини