Начало Новини Актуално Европейската комисия ще предостави 244 милиона EUR по програмата LIFE+

Европейската комисия ще предостави 244 милиона EUR по програмата LIFE+

Актуално
Програма LIFE+

Европейската комисия днес одобри финансирането на 183 нови проекта по програмата LIFE+, Европейският фонд за околна среда. Проектите са от всички държави-членки на ЕС и обхващат дейности, свързани с опазването на природата, климатичните изменения, политиката за околната среда, информационни и комуникационни инициативи.

Общата инвестиция е в размер на 530 милиона EUR, от които 244 милиона EUR ще бъдат предоставени от ЕС, съобщи www.ec.europa.eu.

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Програмата LIFE+ продължава да финансира висококачествени и новаторски проекти със значителна добавена стойност за ЕС. Тези проекти не само ще допринесат значително за опазването и подобряването на околната среда, включително и за борбата с климатичните изменения. Те ще помогнат за увеличаването на информираността в Европа за ключовите екологични предизвикателства, пред които сме изправени, като например премахването на обвързаността на растежа с използването на ресурси.“

Комисията получи 748 кандидатури в отговор на последната покана за участие с краен срок през септември 2010 г. От тях 183 бяха избрани за съфинансиране по трите компонента на програмата: LIFE+ „Природа и биологично разнообразие“, LIFE+ „Политика и управление в областта на околната среда“ и LIFE+ „Информация и комуникации“. Петдесет и пет от тези проекти включват партньори от повече от една държава-членка.

Проектите по LIFE+ „Природа и биологично разнообразие“ подобряват природозащитния статус на видове и местообитания, заплашени от изчезване. От 203 получени предложения Комисията избра за финансиране 64 проекта, представени от партньорства между природозащитни организации, правителствени органи и други участници. Проектите представляват обща инвестиция в размер на 223 милиона EUR, от които ЕС ще предостави около 125 милиона EUR, и се осъществяват в 18 държави-членки. Повечето от тях (55) са по категория „Природа“ и подпомагат прилагането на директивите за птиците и/или местообитанията и на мрежата „Натура 2000“. Останалите девет проекта са в областта на биологичното разнообразие, категория проекти LIFE+ относно пилотни схеми, занимаващи се с по-общи въпроси на биологичното разнообразие. Общо в проекти за биологично разнообразие ще бъдат инвестирани 18,3 млн. EUR.

Проектите по LIFE+ „Политика и управление в областта на околната среда“ са пилотни проекти, подпомагащи разработването на новаторски идеи, технологии, методи и инструменти, свързани с политиките. От 399-те получени предложения Комисията избра за финансиране 104 проекта, представени от широк кръг организации от публичния и частния сектор. Печелившите проекти, осъществявани в 18 държави-членки, представляват обща инвестиция в размер на 286 милиона EUR, от които ЕС ще предостави около 109 милиона EUR. Най-големият дял от финансирането на ЕС (около 143 милиона EUR) се пада на проектите, занимаващи се с отпадъци и природни ресурси (51 проекта).

Комисията ще отпусне над 16 млн. EUR за 14 проекта, които са пряко свързани с климатичните изменения, с общ бюджет от 40 млн.EUR Освен това 12 проекта, които са в други области, също ще окажат косвено влияние върху емисиите на парникови газове. Тези проекти са посочени в приложението към настоящото съобщение за пресата.

Водата е друг важен приоритет, като във връзка с нея са избрани девет проекта. Останалите 30 проекта са в различни области като въздух, химикали, околна среда и здравеопазване, гори, нововъведения, шум, опазване на почви, стратегически подходи и градската среда.

Проектите по LIFE+ „Информация и комуникации“ се занимават с разпространение на информация и популяризиране на въпросите, свързани с околната среда, както и с провеждане на обучения и повишаване на осведомеността относно предотвратяването на горски пожари. От 146 получени предложения Комисията избра за финансиране 15 проекта, представени от широк кръг природозащитни организации от публичния и частния сектор и/или екологични организации, занимаващи се с въпроси като биологичното разнообразие, изменението на климата, отпадъците и водите. Проектите се реализират в осем държави-членки и представляват обща инвестиция в размер на 20,4 милиона EUR, от които ЕС ще предостави около 10,1 милиона EUR. Комисията има удоволствието да отбележи значителното увеличение на сумата на финансирането, предназначена за проектите по LIFE+ „Информация и комуникации“. Седем от 15-те проекта са за повишаване на информираността за богатството на природата и биологичното разнообразие, а останалите осем — са по други въпроси на околната среда.

Контекст:

LIFE+ е европейски финансов инструмент за околната среда с общ бюджет от 2,143 милиарда EUR за периода 2007—2013 г. Комисията отправя всяка година по една покана за предложения за проекти по LIFE+.

Още новини