Начало Новини Актуално Европейската комисия ще инвестира 14,7 млрд. евро по линия на програмата Хоризонт Европа

Европейската комисия ще инвестира 14,7 млрд. евро по линия на програмата Хоризонт Европа

Актуално

Европейската комисия прие основната работна програма за Хоризонт Европа за периода 2021-2022 г. Работата по описаните в нея цели и конкретни тематични области ще бъде финансирана с общо 14,7 млрд. евро. Тези инвестиции ще ускорят екологичния и цифровия преход, ще допринесат за устойчивото възстановяване от пандемията от коронавирус и ще повишат способността на ЕС да се справя с бъдещи кризи. Чрез стипендии, обучения и обмен те ще помогнат на европейските изследователи да изграждат по-добре свързани и по-ефективни европейски екосистеми за иновации и да създават научноизследователски инфраструктури на световно равнище. Те ще насърчават участието от цяла Европа и от целия свят, като заедно с това ще укрепват Европейското научноизследователско пространство.

По този повод Маргрете Вестегер, изпълнителният заместник-председател с ресор Европа, подготвена за цифровата ера, каза: Работната програма по Хоризонт Европа ще помага на европейските изследователи да постигат върхово качество и отлични резултати в изследванията и иновациите в полза на всички нас. Тя обхваща целия цикъл на научните изследвания и иновациите - от лабораторията до пазара - и ще помогне на изследователите и новаторите от цял свят да работят в по-тясно сътрудничество за решаване на проблемите на нашето съвремие.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Тъй като 40 % от бюджета на тази работна програма по Хоризонт Европа са предназначени за повишаване на устойчивостта на Европа, благодарение на нея Европа ще стане по-екологична и по-добре подготвена за цифровата трансформация. Сега програмата Хоризонт Европа е изцяло отворена за бизнеса. Бих искала да насърча изследователите и новаторите от целия Европейски съюз да кандидатстват и да намират решения за подобряване на нашето ежедневие.

Хоризонт Европа допринася за неутралността по отношение на климата и за водещите позиции в цифровите технологии

Над 40 % от средствата - общо около 5,8 млрд. евро - ще бъдат инвестирани в научни изследвания и иновации в подкрепа на Европейския зелен пакт и ангажимента на Съюза до 2050 г. ЕС да се превърне в първия континент, който е неутрален по отношение на климата. С тези средства ще се подпомагат проекти, които разширяват познанията ни за изменението на климата и разработват решения за намаляване на емисиите на парникови газове и за адаптиране към променящия се климат. Работата по тези проекти ще бъде насочена към ускоряване на устойчивия и справедлив преход към чиста енергия и мобилност, приспособяване на продоволствените системи, развитие на кръговата икономика и биоикономиката, запазване и увеличаване на естествените въглеродни поглътители в екосистемите и адаптиране към измененията на климата.

Други важни цели на програмата са настоящото десетилетие да се превърне в цифровото десетилетие на Европа и да се положат основите за създаването на нови цифрови предприятия, които са добре подготвени за бъдещето, като по този начин се осигури значително увеличение на инвестициите в тази област. Така например тя ще допринесе за максималното оползотворяване на потенциала на цифровите инструменти и на основаващите се на големи масиви от данни научни изследвания и иновации в областите на здравеопазването, медиите, културното наследство, творческата икономика, мобилността и производството на храни, като подкрепя модернизацията на промишлените модели и укрепва водещите позиции на Европа в промишлеността. През 2021-2022 г. разработването на ключови цифрови технологии ще бъде подпомогнато с 4 млрд. евро.

Работната програма освен това ще насочи инвестиции в размер на общо около 1,9 млрд. евро към подпомагане на възстановяването на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията от коронавирус. В съответствие с програмата за възстановяване NextGenerationEU финансирането ще допринесе за изграждането на една Европа, която след коронавируса ще бъде не само по-екологична и по-цифровизирана, но и по-устойчива на съвременните и бъдещите предизвикателства. Тук се включват теми, които имат за цел модернизирането на здравните системи и повишаването на капацитета за научни изследвания и иновации, по-специално за разработването на ваксини.

Международно сътрудничество за по-голямо въздействие: стратегическо, прозрачно и реципрочно

Международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите е от решаващо значение за справяне с глобалните предизвикателства, тъй като разширява възможностите на Европа за достъп до ресурси, ноу-хау, високи научни постижения, вериги за създаване на стойност, както и пазари, които се развиват в други части на света. През май 2021 г. Комисията представи глобален подход към научните изследвания и иновациите - стратегията на Европа за международно сътрудничество в един променящ се свят. С този подход ЕС цели да намира решения и да съдейства за глобален отговор на глобалните предизвикателства въз основа на многостранно сътрудничество, откритост и реципрочност.

Работната програма за 2021-2022 г. по програмата Хоризонт Европа включва специални действия за подкрепа и засилване на сътрудничеството чрез многостранни инициативи в области като биологичното разнообразие, опазването на климата, наблюденията на околната среда, изследванията на океаните и глобалното здравеопазване, както и целенасочени действия с ключови партньори извън ЕС, в това число първата по рода си амбициозна и широкообхватна Инициатива за Африка.

Европа по подразбиране е отворена към света. Асоциирането към програмата Хоризонт Европа на държави, които не са членки на ЕС, ще разшири нейния географски обхват и ще предложи допълнителни възможности за участие на изследователи, учени, предприятия, институции и други заинтересовани организации при принципно същите условия като тези за държавите членки. С цел защита на стратегическите активи и интереси на ЕС, както и на неговата независимост и сигурност, в съответствие с член 22, параграф 5 от Регламента за Хоризонт Европа участието в известен много малък брой действия по програмата ще бъде ограничено. Това ограничение ще се прилага в изключителни и надлежно обосновани случаи, в съгласие с държавите членки и при пълно зачитане на ангажиментите на ЕС по двустранни споразумения.

Следващи стъпки

Първите покани за представяне на предложения ще бъдат обявени на 22 юни на създадения от Комисията портал за финансиране и обществени поръчки. Европейските дни на научните изследвания и иновациите, които ще се проведат на 23 и 24 юни, предлагат чудесна възможност програмата Хоризонт Европа да бъде обсъдена сред създателите на политики, изследователите, иноваторите и гражданите. Информационните дни за Хоризонт Европа, които са предназначени за потенциалните кандидати, ще се състоят от 28 юни до 9 юли.

Контекст

Хоризонт Европа е рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2021-2027 г. Тя е приемник на програмата Хоризонт 2020 и има бюджет от 95,5 млрд. евро. Днешната работна програма по Хоризонт Европа се основава на стратегическия план за програмата Хоризонт Европа, който беше приет през март 2021 г. с цел да се определят приоритетите на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021-2024 г. По-голямата част от финансирането се разпределя въз основа на състезателни процедури за представяне на предложения. От началото на 2021 г. вече са на разположение и нови възможности за финансиране: през февруари Комисията обяви първите покани за представяне на предложения в рамките на Европейския научноизследователски съвет по линия на Хоризонт Европа, а през март постави началото на новия Европейски съвет по иновациите. Освен това през април тя бързо мобилизира 123 млн. евро за научни изследвания и иновации във връзка с вариантите на коронавируса.

За повече информация

Още новини