Начало Новини Актуално Европейската комисия публикува насоки относно свободното движение на нелични данни

Европейската комисия публикува насоки относно свободното движение на нелични данни

Актуално

EKДнес Европейската комисия публикува нови насоки относно взаимодействието на свободното движение на нелични данни с нормите на ЕС за защита на данните. По силата на вписващия се в стратегията за цифров единен пазар нов регламент за свободното движение на нелични данни, който започна да се прилага в държавите членки, данните ще могат да бъдат съхранявани и обработвани навсякъде в ЕС без неоснователни ограничения. С днешните насоки се цели да се помогне на потребителите и в частност на малките и средните предприятия да разберат взаимодействието между новите разпоредби и Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) — особено когато масивите се състоят както от лични, така и от нелични данни.

По този повод заместник-председателят на Комисията по въпросите на цифровия единен пазар Андрус Ансип заяви: „Очаква се до 2025 г. делът на основаната на данни икономика на ЕС-27 да бъде 5,4 % от БВП на Съюза, което се равнява на 544 млрд. евро. От друга страна, ако движението на данните не е свободно, този огромен потенциал няма да може да бъде разгърнат. Като премахваме наложените ограничения пред локализирането на данните, ние позволяваме на повече хора и дружества да се възползват в максимална степен от данните и възможностите, които те предлагат. С днешните насоки ще се изясни как свободното движение на нелични данни си взаимодейства с нашите строги норми за защита на личните данни.“

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел заяви: „Икономиката ни все повече се основава на данни. Регламентът за свободното движение на нелични данни и Общият регламент относно защитата на данните представляват цялостна уредба на общото европейско пространство на данни и на свободното движение на данните в рамките на Европейския съюз. Насоките, които публикуваме днес, ще помогнат на бизнеса, особено на малките и средните предприятия, за разберат взаимодействието между двата регламента.“

Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД), който започна да се прилага преди година, и новият регламент за свободното движение на нелични данни оформят стабилна правна и делова среда във връзка с обработването на данните. С новия регламент на държавите от ЕС не се позволява да въвеждат закони, които неоправдано налагат задържането на данните  единствено в рамките на националната територия. Такъв акт няма аналог в света. С новите норми значително се увеличава правната сигурност и доверието за всички дружества и в частност за МСП и новосъздадените дружества, за които ще е по-лесно да разработват иновативни услуги, да се възползват от най-добрите оферти на услугите за обработка на данни в рамките на вътрешния пазар и да разширяват дейността си зад граница.

В представените днес насоки се съдържат практически примери за това как следва да прилагат нормите дружествата, които обработват масиви от данни, състоящи се от лични и нелични данни. В насоките се обяснява и какво представляват личните и неличните данни, включително масивите от смесени данни; изброяват се въведените с Общия регламент относно защитата на данните и регламента за свободното движение на нелични данни принципи на свободно движение на данните и невъзможност да се изисква локализиране на данните; разглежда се понятието за преносимост на данните съгласно регламента за свободното движение на нелични данни. В насоките се обхващат и изискванията за саморегулиране, посочени в двата регламента.

Контекст

В резултат на произнесената от председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер реч за състоянието на Съюза, през септември 2017 г. Комисията представи уредба на свободното движение на нелични данни с цел да се разгърне пълният потенциал на основаната на данни европейска икономика и стратегията за цифров единен пазар. Новият регламент се прилага от вчера, 28 май. Съгласно новите правила Комисията бе длъжна да публикува насоки относно взаимодействието между настоящия регламент и Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), по- специално що се отнася до масивите от данни, съставени както от лични, така и от нелични данни.

Договорените мерки са в съответствие със съществуващите норми относно свободното движение и преносимост на личните данни в ЕС. Те:

  • осигуряват трансграничното свободно движение на данните: с новите норми се урежда съхраняването и обработването на данни в ЕС и се възпрепятстват ограниченията пред локализирането на данните. Държавите членки ще трябва да представят на Комисията всички оставащи или планирани ограничения пред локализирането на данните, за да се преценява доколко са основателни. Двата регламента ще се прилагат едновременно, за да се даде възможност за свободното движение на данни — лични и нелични, като по този начин ще се създаде общо европейско пространство на данни. При масивите от смесени данни разпоредбата на ОРЗД, гарантираща свободното движение на лични данни, се прилага към частта от масива, която съдържа лични данни, а принципът за свободно движение на нелични данни ще се прилага към частта, съдържаща нелични данни.
  • гарантират наличието на данните за целите на регулаторния контрол: Публичните органи ще могат да имат достъп до данните с цел осъществяване на контрол и надзор, независимо къде в ЕС се съхраняват или обработват те. Държавите членки могат да санкционират ползвателите, които при искане от компетентен орган не осигуряват достъп до данните, съхранявани в друга държава членка.
  • насърчават изготвянето на етични кодекси за предоставянето на компютърни услуги в облак, с което още от ноември 2019 г. ще се улесни преминаването от един към друг доставчик на услуги в облак. Това ще направи пазара за услуги в облак по-гъвкав, а цените на услугите за данни в ЕС — по-достъпни.

За повече информация

Още новини