Начало Новини Актуално Европейската комисия прие нов списък на третите държави със слабости в уредбите за борба с изпирането на пари и финансир

Европейската комисия прие нов списък на третите държави със слабости в уредбите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Актуално

борба с изпирането на пари и финансирането на тероризмаЕвропейската комисия прие своя нов списък на 23 трети държави със стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Целта на този списък е да се защити финансовата система на ЕС чрез по-ефективно предотвратяване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В резултат на списъка банките и други субекти, обхванати от правилата на ЕС за борба с изпирането на пари, ще трябва да осъществяват по-голям набор от проверки („ комплексна проверка“) по отношение на финансовите операции с участието на потребители и финансови институции от тези високорискови трети държави, за да може да се идентифицират по-добре съмнителните парични потоци. Списъкът е съставен след задълбочен анализ въз основа на нова методика, която отразява по-строгите критерии на Петата директива относно борбата с изпирането на пари, влязла в сила от юли 2018 г.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: Установили сме най-високите стандарти за борба с изпирането на пари в света, но трябва да направим така, че мръсните пари от други държави да не стигат до нашата финансова система. 

 Мръсните пари захранват организираната престъпност и тероризма. Приканвам включените в списъка държави да преодолеят бързо своите слабости. Комисията е готова да работи в тясно сътрудничество с тях за справяне с тези проблеми, което е от взаимен интерес.

Комисията е оправомощена да извършва самостоятелна оценка и да идентифицира високорисковите трети държави по силата на Четвъртата и Петата директива относно борбата с изпирането на пари.

Списъкът е съставен въз основа на анализ на 54 приоритетни юрисдикции, който беше изготвен от Комисията в консултация с държавите членки и беше оповестен на 13 ноември 2018 г. Подложените на оценка държави отговарят на поне един от следните критерии:

  • оказват системно въздействие върху целостта на финансовата система на ЕС,
  • подложени са на преглед от Международния валутен фонд като международни офшорни финансови центрове,
  • имат икономическо значение и силни икономически връзки с ЕС.

За всяка държава Комисията е оценила степента на съществуващата заплаха, нормативната уредба и проверките, въведени за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и ефективното им прилагане. Освен това тя е взела предвид работата на Специалната група за финансови действия (FATF), която определя международните стандарти в тази област.

Комисията е стигнала до заключението, че в 23 държави са налице стратегически слабости в националната им уредба за борба с изпирането на пари/финансирането на тероризма. Това са 12 държави от списъка на Специалната група за финансови действия и 11 допълнителни юрисдикции. Някои от включените в днешния списък държави вече фигурират в действащия списък на ЕС от 16 държави.

Следващи стъпки

Комисията прие списъка под формата на делегиран регламент. Той ще бъде представен на Европейския парламент и Съвета за одобрение в срок от един месец (с възможност за едномесечно удължаване). След като бъде одобрен, делегираният регламент ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни след публикуването му.

Комисията ще продължи да работи с държавите, идентифицирани като държави със стратегически слабости в този делегиран регламент, и ще предприеме допълнителни действия по-специално във

връзка с критериите за изваждане от списъка. Този списък позволява на засегнатите държави да определят по-добре областите за подобрение, за да може да подготвят евентуалното си изваждане от списъка, след като стратегическите слабости бъдат преодолени.

Комисията ще следи напредъка, постигнат от включените в списъка държави, ще продължи да наблюдава тези, които са били подложени на преглед, и ще започне да оценява допълнителни държави в съответствие с публикуваната си методика. Комисията ще актуализира този списък съобразно с резултатите. Тя също така ще обмисли как да подобри методиката си, когато това е нужно с оглед на придобития опит, с цел да се гарантират ефективното идентифициране на високорискови трети държави и предприемането на необходимите последващи действия.

Контекст

Борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е приоритет на Комисията „Юнкер“. Приемането на Четвъртата (в сила от юни 2015 г.) и Петата директива относно борбата с изпирането на пари (в сила от 9 юли 2018 г.) укрепи съществено регулаторната уредба на ЕС.

След влизането в сила на Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари през 2015 г. Комисията публикува за първи път списък на ЕС на високорисковите трети държави въз основа на оценката на Специалната група за финансови действия. С Петата директива относно

борбата с изпирането на пари бяха разширени критериите за идентифициране на високорискови трети държави, по-специално с включването на наличието на информация относно действителните собственици на дружества и правни форми. Това ще помогне за по-добро справяне с рисковете, произтичащи от създаването на фиктивни дружества и непрозрачни структури, които могат да бъдат използвани от престъпници и терористи за прикриване на действителните бенефициери на дадена трансакция (включително с цел отклонение от данъчно облагане). Комисията разработи собствена методика за идентифициране на високорискови трети държави, която се основава на информация от Специалната група за финансови действия, допълнена от собственото ѝ експертно мнение и от информация от други източници, като Европол. Резултатът е по-амбициозен подход за идентифициране на държави със слабости, които пораждат рискове за финансовата система на ЕС. Решението в списъка да се включи държава, която преди това не е фигурирала в него, отразява текущата оценка на рисковете в съответствие с новата методика. Това не означава, че положението се е влошило след последната актуализация на списъка.

Публикуваният днес нов списък замества досегашния списък, който е в сила от юли 2018 г.

За повече информация

Делегиран регламент: списък на ЕС на високорисковите трети държави

Въпроси и отговори

Методика за идентифициране на високорискови трети държави Четвърта директива относно борбата с изпирането на пари Пета директива относно борбата с изпирането на пари

Още новини