Начало Новини Актуално Европейската комисия прие 7 препоръки за България

Европейската комисия прие 7 препоръки за България

Актуално

Европейска комисия 7 препоръки БългарияЕвропейската комисия прие пакет от препоръки за бюджетни мерки и икономически реформи за преодоляване на кризата и стимулиране на растежа. Те са специфични за всяка страна, като отчитат конкретната ситуация в държавите-членки и дават насоки на всяка държава как да увеличи потенциала си за растеж, конкурентоспособността си и създаването на работни места през 2013 - 2014 г.

Като цяло те представляват амбициозен план за икономически реформи в ЕС. Част от днешния пакет са и няколко решения по процедурата за прекомерния дефицит.

Ето седемте препоръки за действия през периода 2013 - 2014 г. към България:

  • 1. Да запази стабилната бюджетна позиция, като гарантира спазването на средносрочната бюджетна цел и да провежда бюджетна политика, благоприятстваща растежа, както е предвидено в Конвергентната програма. Да въведе цялостна данъчна стратегия за укрепване на всички аспекти на данъчното законодателство и на процедурите за събиране с цел да бъдат увеличени приходите, по-специално чрез подобряване на събирането на данъците, борба със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на изискванията. Да създаде независима институция, която да контролира бюджетната политика и да изготвя анализи и съвети.
  • 2. Да премахне постепенно възможностите за ранно пенсиониране, да въведе една и съща законово установена пенсионна възраст за мъжете и за жените и да прилага активни политики по заетостта, които да позволят на по-възрастните работещи да останат по-дълго на пазара на труда. Да въведе по-строги критерии и механизми за контрол при отпускането на пенсии за инвалидност, така че да се ограничат ефективно злоупотребите.
  • 3. Да ускори националната Инициатива за младежка заетост, например чрез схеми за гаранции за младежта. Да реформира Агенцията по заетостта с цел тя да предоставя ефикасни консултации за търсещите работа и да разработи капацитет за прогнозиране и за задоволяване на нуждите от квалификации. Да засили активните политики по заетостта, по-специално по отношение на националните схеми за заетост. Да преразгледа минималните осигурителни прагове, за да се гарантира, че системата не оскъпява прекалено наемането на нискоквалифицираните работещи. Да постигне конкретни резултати по националните стратегии за интегриране на ромите и за борба с бедността. Да подобри достъпността и ефективността на социалните трансфери и услуги, по-специално за децата и възрастните хора.
  • 4. Да приеме Закона за училищното образование и да продължи реформата във висшето образование, по-специално като подобри съответствието между резултатите от него и нуждите на пазара на труда и като засили сътрудничеството между образованието, научно-изследователските институти и предприятията. Да подобри достъпа до приобщаващо образование за децата в неравностойно положение, в частност ромите. Да осигури ефективен достъп до здравеопазване и да подобри ценообразуването на здравните услуги, като обвърже финансирането на болниците с постигнатите резултати и като развие извънболничното лечение.
  • 5. Да предприеме допълнителни мерки за подобряване на бизнес средата, като намали бюрокрацията, като изпълнява стратегия за електронно управление и като прилага законодателството за просрочените плащания. Да подобри качеството и независимостта на съдебната система и да са бори по-успешно с корупцията. Да подобри достъпа на МСП и на новосъздадените предприятия до финансиране.
  • 6. Да ускори усвояването на фондовете на ЕС. Да гарантира правилното прилагане на законодателството за обществените поръчки, като разшири ex ante контрола, упражняван от Агенцията по обществени поръчки с цел предотвратяване на нередности.
  • 7. Да укрепи независимостта на националните регулаторни органи и административния капацитет, по-специално в енергетиката и транспорта, както и в управлението на водите и на отпадъците. Да премахне пречките за навлизане на пазара, квотите, териториалните ограничения и регулираните цени и да приключи изграждането на пазарната структура, като създаде прозрачен пазар на едро за електричество и природен газ. Да ускори проектите за междусистемни електро и газопроводи и да укрепи капацитета за справяне с прекъсванията на доставките. Да положи повече усилия за подобряване на енергийната ефективност.

    Препоръки на ЕК

Още новини