Начало Новини Актуално Европейската комисия прекрати наказателна процедура срещу България

Европейската комисия прекрати наказателна процедура срещу България

Актуално
Чиста околна среда

Европейската комисия прекрати Процедура по нарушение 2009/2067 за пропуски и непълноти в докладваната в началото на 2009 г. национална инвентаризация за емисии на парникови газове. Наказателната процедура бе стартирана през май 2009 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Оценката на представения от България в началото на 2009 г. доклад показва, че не е предоставена пълната информация, необходима за докладване от Общността на поетите задължения по Рамковата конвенция на Обединените нации за изменение на климата (РКОНИК) и Протокола от Киото.

Акредитацията на страната за участие в „гъвкавите” механизми по Протокола от Киото бе отнета след извършена през септември 2009 г. проверка на националната система за инвентаризация на емисиите на парникови газове, инициирана от Секретариата на Протокола от Киото.

След предприетите от екипа на МОСВ коригиращи действия, липсващите данни от предходните докладвания и методите за тяхното изчисляване бяха включени в подобрената инвентаризация на емисии на парникови газове за 2008 г., докладвана на Европейската комисия на 13.08.2010 г.

Подобрената инвентаризация на емисии на парникови газове за 2008 г. беше обстойно проверена в рамките на поисканата от България нарочна проверка, проведена от Секретариата на РКОНИК в началото на октомври 2010 г. Напредъкът, постигнат от България, бе оценен от международните експерти и в резултат акредитацията на страната ни бе възстановена през февруари 2011 г.

Закриването от Европейската комисия на настоящата наказателна процедура е поредното доказателство за ефективността и качеството на работа на екипа на МОСВ.

Още новини