Начало Новини Актуално Европейската комисия предлага съвместно с Европейската инвестиционна банка механизъм за отпускане на заеми в публичния с

Европейската комисия предлага съвместно с Европейската инвестиционна банка механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор в подкрепа на екологичните инвестиции

Актуално

EKДнес Европейската комисия представя своето предложение за механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор по линия на механизма за справедлив преход. Механизмът ще се прилага с участието на Европейската инвестиционна банка и ще насърчава инвестициите на публичните органи, които подпомагат прехода към климатично неутрална икономика в полза на регионите с високо потребление на въглища и високи въглеродни емисии. Той ще разполага с 1,5 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства от бюджета на ЕС и с до 10 млрд. евро под формата на заеми от собствените ресурси на Европейската инвестиционна банка. Механизмът ще привлече общи инвестиции до 25-30 млрд. евро в услуга на териториите и регионите, които са най-силно засегнати от прехода към климатично неутрална икономика, отдавайки предимство на тези, които не разполагат с достатъчен ресурс да посрещнат съответните разходи.

Всички държави членки ще имат достъп до механизма първоначално въз основа на национални пакети, посредством покани за представяне на предложения, които отговарят на следните критерии:

  • проекти, които подпомагат територии, посочени в одобрен териториален план за справедлив преход;
  • проекти, които получават заем от ЕИБ по линия на механизма; както и
  • проекти, които не генерират достатъчно приходи на пазарен принцип.

Проектите трябва също така да са съобразени с условията на политиката на ЕИБ за отпускане на заеми. Областите на инвестиции включват енергийната и транспортната инфраструктура, районните отоплителни мрежи, обществения транспорт, мерките за енергийна ефективност и социалната инфраструктура, както и други проекти, които носят пряка полза на засегнатите региони и могат да намалят социално-икономическите разходи, свързани с прехода към климатично неутрална Европа до 2050 г.

Понастоящем държавите членки подготвят териториалните планове за справедлив преход, които ще бъдат представени на Европейската комисия за одобрение. Те ще осигурят рамката за подпомагане по линия на трите стълба на Механизма за справедлив преход: фонда за справедлив преход, който ще предоставя безвъзмездни средства, специалната схема в рамките на InvestEU, предназначена да привлече частно финансиране, и механизма за отпускане на заеми в публичния сектор, за който се отнася настоящото предложение. Комисията осигурява техническа подкрепа при разработването на териториалните планове за справедлив преход на всичките 18 държави членки, които са поискали съдействие.

По-нататъшни стъпки

Днешното предложение ще бъде обект на преговори с Европейския парламент и Съвета с оглед на бързото му приемане. Очаква се първите покани за представяне на проекти да бъдат отправени след приемането и влизането в сила на механизма за отпускане на заеми в публичния сектор и одобряването на териториалните планове за справедлив преход. Преди първата покана ще трябва да бъде подписано административно споразумение с Европейската инвестиционна банка, за да се определят редът и условията за прилагане на механизма.

Някои членове на колегиума и заместник-председателят на Европейската инвестиционна банка коментираха предложението.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Днес изпълняваме обещанието си за финансова подкрепа на по-необлагодетелстваните региони в прехода им към климатично по-неутрална икономика. Механизмът за отпускане на заеми цели да насърчи публичните инвестиции, които могат да помогнат на екологичния преход в онези части на Европа, които са с по-високи въглеродни емисии и които са изправени пред по-големи социално-икономически предизвикателства. Става дума за инвестиции, които иначе не биха се осъществили. Призовавам държавите членки и Европейския парламент да одобрят предложението ни заедно с Фонда за справедлив преход в потвърждение на усилията ни да гарантираме една по-екологична и по- устойчива европейска икономика.

Елиза Ферейра, комисар по въпросите на сближаването и реформите, добави: В момента сме съсредоточили вниманието си върху възможно най-безопасния начин да се справим с пандемията от COVID-19, но не бива да забравяме за вредите, които нанася на нашата планета изменението на климата. Както посочи председателят Фон дер Лайен, срещу него няма ваксина. Трябва обаче да гарантираме, че преходът към климатично неутрална икономика се осъществява по един справедлив начин. Днешното предложение е от основно значение за гарантиране на въпросната справедливост и допълва усилията по линия на политиката на сближаване за подпомагане на регионите и гражданите, които са най-необлагодетелствани в прехода ни към един климатично неутрален Съюз.

Лиляна Павлова, заместник-председател на Европейската инвестиционна банка, заяви: Епидемията от COVID-19 ни изправи пред сериозно социално-икономическо предизвикателство, но не бива да забравяме дългосрочната и фундаментална заплаха, която представлява изменението на климата. Като банка на ЕС, която инвестира в проекти, свързани с климата, Европейската инвестиционна банка се ангажира до 2025 г. да задели най-малко 50 % от финансирането си за действия в областта на климата и за екологична устойчивост и до края на годината да приведе цялото си финансиране в съответствие с целите на Парижкото споразумение. Предложеният механизъм за справедлив преход, който ЕИБ планира да подкрепи финансово, ще има основна роля за гарантиране, че преминаването на икономиките ни към въглеродна неутралност ще облагодетелства всички и разходите няма да бъдат непропорционални за отделните региони. Това е проява на европейска солидарност и съответства на целите на политиката на сближаване - разгръщането на потенциала на всеки регион с цел постигане на сходен жизнен стандарт и благосъстояние в целия Европейски съюз.

Контекст

Механизмът за отпускане на заеми в публичния сектор е третият стълб на Механизма за справедлив преход (МСП) и е част от усилията по линия на европейския зелен пакт за постигане на въглеродно неутрална икономика в Европа до 2050 г. Той ще съдейства за постигането на социална справедливост в прехода към климатично неутрална икономика в най- непривилегированите региони с високо потребление на въглища и високи въглеродни емисии.

МСП има три стълба на финансиране: Фонд за справедлив преход, за който беше внесено предложение на 14 януари 2020 г. и спрямо който се предлага увеличение на бюджета в контекста на преразгледаното предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС; специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU и механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор, който бе приет днес от Комисията. Очаква се трите метода на финансиране да привлекат инвестиции от най-малко 150 млрд. евро в икономиката на ЕС за периода 2021-2027 г.

За повече информация

Още новини