Начало Новини Eвропейската комисия отправя призив за новаторски партньорства за реагиране и възстановяване между регионите на ЕС

Eвропейската комисия отправя призив за новаторски партньорства за реагиране и възстановяване между регионите на ЕС

EKДнес Европейската комисия отправя покана за изразяване на интерес към тематични партньорства за пилотни междурегионални иновационни проекти, които подкрепят реакцията и възстановяването вследствие на пандемията от коронавируса. Целта на поканата е да се помогне на регионите да оползотворят възможностите, които възникват вследствие на кризата, да развият устойчивост и да надградят екологичната и цифровата трансформация за възстановяване на най- засегнатите сектори, като например здравеопазването и туризма.

Елиза Ферейра, комисар по въпросите на сближаването и реформите, заяви: Въз основа на предишни успешни подобни пилотни действия за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността на регионално равнище стартирането на тази покана е още един пример за капацитета и готовността на ЕС да подкрепя местните икономики в такива трудни времена.Акцентът върху здравеопазването, туризма, устойчивостта и цифровизацията е в пълно съответствие с приоритетите на Комисията и е необходимият отговор за противодействие на последиците от кризата с коронавируса.

В рамките на тази покана Европейската комисия призовава за заявяване на интерес от страна на транснационални партньорства между регионални органи и други заинтересовани страни като университети, изследователски центрове, клъстери и МСП, които желаят да изпълняват пилотни междурегионални иновационни партньорства, с цел да се улесни търговската реализация и разрастването на междурегионалните иновационни проекти и да се стимулират инвестициите на предприятията.

Поканата ще подкрепя междурегионални партньорства в четири тематични области. Първо, партньорството за разработване на верига за създаване на стойност в областта на медицината е свързано с работа по медицинско оборудване или медицински изделия за справяне с коронавируса на всички равнища по веригата за създаване на стойност, т.е. от идейния замисъл до разпространението. Второ, партньорството в областта на безопасността и управлението на медицинските отпадъци е свързано с темата за кръговата икономика в областта на здравеопазването. Третото партньорство се отнася до проекти, които насърчават устойчивия и цифровия туризъм. Четвъртото партньорство се съсредоточава върху разработването на водородни технологии в регионите с високи въглеродни емисии, например чрез преобразуване на съществуващи въглищни мини, топилни предприятия или съоръжения за производство.

Следващи стъпки

До края на 2021 г. всяко избрано партньорство следва да определи набор от действия за ускоряване на внедряването на иновациите, търговската реализация и разрастването на междурегионалните инвестиционни проекти. Избраните партньорства следва също така да са анализирали финансовите и правните пречки пред търговската реализация и разрастването, както и да са развили сътрудничеството с други програми и инициативи на ЕС. Освен това избраните действия ще трябва да си сътрудничат с установени партньорства в други области, обхванати от трите тематични платформи за интелигентна специализация.

Контекст

На 18 юли 2017 г. Европейската комисия прие съобщението Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж (COM(2017)376 final). В този контекст беше предложено пилотното действие по междурегионалните иновационни проекти.

След поканата на Комисията за изразяване на интерес в края на 2017 г. бяха избрани осем междурегионални партньорства* с по един или няколко водещи региона, които имат координиращи функции. На по-късен етап беше въведено допълнително партньорство в областта на акумулаторните батерии.

Деветте партньорства получиха подкрепа от специалните екипи на Комисията с участието на експерти от няколко тематични отдела. Експертите предоставиха съвети относно това как най-добре да се комбинират различните фондове на ЕС за финансиране на иновационни проекти и за това как бизнес планът и инвестиционният план да станат подходящи за финансиране.

В допълнение към тази практическа подкрепа от страна на Комисията всяко партньорство би могло да се възползва от външни консултантски услуги на стойност до 100 000 евро чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за демонстрационни дейности и такива, свързани с търговската реализация и разрастването. Като има предвид този положителен опит, Комисията реши да използва същата възможност за стимулиране на регионите, които обединяват силите си, за да реагират на пандемията от коронавируса.

Поканата ще бъде открита за срок от 6 седмици, т.е. до 7 септември 2020 г. (23:00 часа брюкселско време). Общият бюджет е 400 000 евро от Европейския фонд за регионално развитие за разработването на четири тематични партньорства (до 100 000 евро на партньорство).

За повече информация

 


*Партньорства в областта на триизмерния печат; биоикономиката; киберсигурността; кръговата икономика в производството; високотехнологичното земеделие; енергията от морски възобновяеми източници; устойчивите сгради, проследяемостта и големите информационни масиви в хранително-вкусовата промишленост. По-късно бяха въведени допълнителни партньорства в областта на авангардните материали за акумулаторни батерии.

 

Още новини