Начало Новини Актуално Европейската комисия одобри 1,2 милиарда евро за справедлив преход в България

Европейската комисия одобри 1,2 милиарда евро за справедлив преход в България

Актуално

България ще получи 1,2 милиарда евро, след като Европейската комисия одобри днес териториалните й планове за справедлив преход. 

Чрез Фонда за справедлив преход (ФСП) ще бъде подпомогнато създаването на нови работни места и икономически дейности за справедлив климатичен преход в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, които са изправени пред най-големите социално-икономически предизвикателства в контекста на прекратяването употребата на въглища и намаляването на въглеродните емисии. Чрез фонда България ще бъде подпомогната също да постигне целите на ЕС в областта на климата и енергетиката до 2030 г., както и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.

С приетите днес териториални планове за справедлив преход приключва одобряването на инвестиции в общ размер от 11 милиарда евро по политиката на сближаване (2021—2027г.) в подкрепа на по-конкурентоспособна, по-сплотена и по-екологична България, без да се пренебрегва никой.

По линия на ФСП ще бъдат подпомогнати преходът от производство на енергия от въглища, както и преквалификацията, повишаването на квалификацията и създаването на нови възможности за заетост за над 15 000 работници в трите области.

Ще бъдат рехабилитирани 2 190 хектара земя с цел развитие на промишлени зони и изграждане на мощности за възобновяеми енергийни източници. Мерките за енергийна ефективност на жилищните сгради, насочени към енергийно бедните домакинства и уязвимите потребители, ще спомогнат за справяне с енергийната бедност.

Ще бъдат подкрепени също потребителите, които са производители, както и създаването на общности за енергия от възобновяеми източници. По този начин, освен че ще бъдат подобрени условията на живот, ще бъдат намалени потреблението на енергия, сметките за електроенергия и емисиите на парникови газове.

За да се гарантира, че ФСП отговаря на нуждите на място, с подкрепа от фонда във всяка една от трите български области ще бъдат създадени местни подкомитети, в които директно ще участват широк кръг заинтересовани страни с цел осигуряване на местно представителство и участие в управлението на ФСП.

Общо 96 региона от всички държави — членки на ЕС, получават подкрепа от фонда в рамките на 70 плана. След като българските териториални планове за справедлив преход бяха одобрени, програмирането на ФСП в ЕС приключи и сега усилията се съсредоточават върху изпълнението.

Икономическа диверсификация в Стара Загора

В област Стара Загора, където се намират въглищни мини и четири топлоелектрически централи, финансирането от ЕС ще подпомогне нейното население в прехода към зелена икономика с нови възможности за работа, включително в десет съседни общини в областите Сливен, Ямбол и Хасково, където живее част от работната сила.

По линия на ФСП и на Европейския социален фонд плюс ще бъде разработен метод за установяване на уменията на служителите в електроцентралите и въгледобивните мини, както и на непряко засегнатите лица, като например членовете на семейството. Тази важна информация ще бъде включена в мерките за заетост по ФСП, насочени към преквалификация и повишаване на квалификацията, професионално ориентиране и развиване на предприемачески умения.

Средствата по ФСП ще бъдат насочени и към изоставени обекти съгласно принципа „замърсителят плаща", за да се подготвят за алтернативни икономически дейности и преход към зелена енергия, като например дейности, свързани с фотоволтаични паркове, пилотни проекти за виртуални електроцентрали, промишлени паркове за чисти технологии и основани на водород вериги за създаване на стойност.

И накрая, по линия на фонда ще бъде подкрепена диверсификацията на местната икономика чрез инвестиции в малки и средни предприятия (МСП) и в научноизследователска и развойна дейност, свързана с кръговата и неутрална по отношение на климата икономика.

Подкрепа за създаването на работни места в Кюстендил

В област Кюстендил, където прекратяването на употребата на въглища започна преди две десетилетия, по линия на ФСП също ще бъдат подкрепени преквалификацията и повишаването на квалификацията на работниците и ще бъде оказано съдействие на търсещите работа. Мерките ще бъдат от особена полза за групите в неравностойно положение и младите хора.

МСП ще бъдат подпомагани да изградят инсталации за енергия от възобновяеми източници и ще се постави акцент върху декарбонизацията на енергийния сектор. Благодарение на изграждането на промишлени паркове с решения за чисти технологии ще бъде осигурена подходяща среда за инвеститорите. Освен това средствата ще помогнат на Кюстендил да разшири използването на своите значителни геотермални енергийни ресурси.

Насърчаване на социално-икономическото развитие на Перник

Област Перник, съседна на Кюстендил и намираща се в близост до столицата София, също ще се възползва от средствата по Фонда за справедлив преход. До 2030 г. трябва да бъдат създадени около 1 000 алтернативни работни места, като ФСП ще допринесе за справянето с това предизвикателство.

По линия на ФСП ще бъдат подпомогнати МСП с акцент върху научноизследователската и развойната дейност, проектирането и инсталирането на фотоволтаични панели и производството на биогаз, както и пилотни проекти за производство и съхранение на водород от възобновяеми източници и за внедряване на възобновяеми енергийни източници.

Чрез фонда ще бъде доразвита Индустриалната и логистична зона в Перник и ще бъде създадени център за научноизследователска и развойна дейност с акцент върху промишления дизайн, както и център за материалознание.

Контекст

Трите територии бяха определени по време на преговорите между българските органи и Комисията по Споразумението за партньорство за периода 2021—2027 г. и свързаната с него Програма за развитие на регионите. В териториалните планове за справедлив преход се определят предизвикателствата и нуждите от развитие на всяка територия, както и целите, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г. В тях също така се определят планираните действия заедно със специфични механизми за управление.

Споразумението за партньорство с България беше одобрено през юли 2022 г.

Одобряването на териториалните планове за справедлив преход дава също възможност за специално финансиране в рамките на другите два стълба на Механизма за справедлив преход: схема за справедлив преход в рамките на InvestEU и механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор за справедлив преход, който съчетава безвъзмездни средства от Комисията със заеми от Европейската инвестиционна банка.

Местните партньори и всички заинтересовани страни могат да получат подкрепа и да обменят най-добри практики и опит в целия ЕС чрез различни проекти и инициативи в рамките на платформата за справедлив преход. Чрез механизма за техническа помощ на ФСП (JTP Groundwork) допустимите региони по фонда се подпомагат при изпълнението на техните териториални планове за справедлив преход, като се предоставят съобразени с нуждите техническа помощ и консултантски услуги. Наличната техническа помощ се допълва от програми като JTPeers Exchange и JTPeers Experts.

По искане на българските органи Комисията предостави специализиран технически експертен опит за изготвянето на териториалните планове за справедлив преход на съответните български региони. Подкрепата беше предоставена по линия на Инструмента за техническа подкрепа.

Приносът от бюджета на ЕС по ФСП възлиза на 19,2 милиарда евро. Чрез комбинирането му с национално съфинансиране ще бъдат осигурени средства за инвестиции в размер на 25 милиарда евро. Чрез останалите два стълба на Механизма за справедлив преход ЕС очаква до 2030 г. да мобилизира 55 милиарда евро за финансиране на инвестиции и социални мерки в регионите, които са най-силно засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика.

Други инструменти на ЕС, като Механизма за възстановяване и устойчивост, също ще помогнат на България в усилията ѝ за декарбонизация, за които ще трябва да бъдат изпълнени допълнителни ангажименти за декарбонизация, поети от България.

 

Още новини