Начало Новини Актуално Европейската комисия насърчава възобновяемата енергия от разположени в морето инсталации

Европейската комисия насърчава възобновяемата енергия от разположени в морето инсталации

Актуално

В подкрепа на постигането на целта на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Европейската комисия представя днес Стратегията на ЕС за възобновяема енергията от разположени в морето инсталации. В Стратегията се предлага да се увеличат мощностите в Европа за производство на вятърна енергия от инсталации в морето от сегашните 12 GW на поне 60 GW до 2030 г. и на 300 GW до 2050 г. Целта на Комисията е до 2050 г. тези мощности да се допълват от 40 GW океанска енергия и други нови технологии като плаващите ветрогенераторни и слънчеви инсталации.

Този амбициозен ръст ще почива на огромния потенциал на всички европейски морски басейни и на световната лидерска позиция на фирмите от ЕС, работещи в сектора. Благодарение на него ще се създадат нови възможности за промишлеността, зелени работни места в целия континент и ще се укрепи лидерската позиция на ЕС в сферата на технологиите за енергия от инсталации в морето. Ще се гарантира и опазването на околната среда, биологичното разнообразие и рибарството.

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви: Днешната стратегия показва каква възможност представляват засилените инвестиции във възобновяема енергия от инсталации в морето и колко бързи трябва да са нашите действия. Благодарение на огромните си морски басейни и на лидерската позиция на промишлеността си ЕС разполага с всичко необходимо да посрещне това предизвикателство. Възобновяемата енергия от инсталации в морето вече е истински европейски пример за успех. Целта ни е тя да се превърне в още по-голяма възможност за чиста енергия, висококачествени работни места, устойчив растеж и конкурентоспособност в международен план.

Комисарят по въпросите на енергетиката, Кадри Симсон, заяви: Европа е световен лидер в областта на възобновяемата енергия от разположени в морето инсталации и може да се превърне в движеща сила за нейното развитие в световен мащаб. Трябва да ускорим темпото, като впрегнем целия потенциал на вятърната енергия от разположени в морето инсталации и като постигнем напредък в други технологии, като енергията на вълните, приливите и отливите и плаващите слънчеви инсталации. Със стратегията задаваме ясна посока и създаваме солидна рамка, два елемента, които са от основно значение за публичните органи, инвеститорите и предприемачите в този сектор. Трябва да стимулираме вътрешното производство на ЕС, за да постигнем целите, които си поставяме по отношение на климата, да удовлетворяваме нарастващото търсене на електроенергия и да подкрепяме икономиката във възстановяването ѝ след коронавирусната пандемия.

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс, заяви: Днешната стратегия показва как можем да разработим възобновяемата енергия от инсталации в морето в съчетание с другите дейности на човека, като рибарството, аквакултурите и корабоплаването, и в хармония с природата. Предложенията ще ни дадат възможност също така да защитим биологичното разнообразие и да работим за преодоляване на възможните социално-икономически последици в секторите, разчитащи на доброто състояние на морските екосистеми, като така насърчаваме рационално съвместно съществуване в морската среда.

За да насърчи увеличаването на мащаба на мощностите за енергия от инсталации в морето, Комисията ще насърчава трансграничното сътрудничество между държавите членки в дългосрочното планиране и внедряване. За това ще бъде необходимо целите за развитие на възобновяемата енергия от инсталации в морето да бъдат включени в националните морски пространствени планове, които морските държави ще трябва да представят на Комисията до март 2021 г. Комисията ще предложи също така рамка съгласно преразгледания Регламент за TEN-E за дългосрочно планиране на електроенергийната мрежа за инсталациите в морето, която ще обхване регулаторните органи и държавите членки във всеки морски басейн.

Оценките на Комисията са, че за постигането на предложените цели до 2050 г. ще бъдат необходими инвестиции в размер на почти 800 милиарда евро. За да спомогне за мобилизирането на тези инвестиции Комисията ще:

предостави ясна и благоприятна правна рамка. За целта днес Комисията разясни също така правилата на електроенергийния пазар в работен документ на службите на Комисията, придружаващ стратегията, и ще направи оценка дали са необходими по-конкретни и целенасочени разпоредби. Комисията ще има грижата преразглеждането на насоките за държавна помощ в областта на енергетиката и опазването на околната среда и на Директивата за енергията от възобновяеми източници да улесни разходоефективното внедряване на възобновяемата енергия от инсталации в морето. спомогне за мобилизирането на съответните фондове в подкрепа на развитието на сектора. Комисията насърчава държавите членки да използват Механизма за възстановяване и устойчивост и да работят заедно с Европейската инвестиционна банка и другите финансови институции, за да подкрепят чрез InvestEU инвестициите в енергия от инсталации в морето. Средства от Хоризонт Европа пък ще бъдат мобилизирани в подкрепа на научноизследователската и развойната дейност, особено при технологиите, които са на по-начален етап.гарантира подсилена верига на доставки. В стратегията се откроява необходимостта да се подобри производственият капацитет и пристанищната инфраструктура и да се увеличи числеността на работната сила с подходяща квалификация, за да могат да се поддържат по-бързи темпове на инсталиране. Комисията планира да създаде специална платформа за възобновяеми енергийни източници в морето в рамките на Промишления форум за чиста енергия, да събере на едно място всички заинтересовани страни и да работи за развитието на веригата на доставки.

Възобновяемата енергия от инсталации в морето е бързо разрастващ се световен пазар, по-специално в Азия и САЩ, и разкрива възможности за промишлеността на ЕС в цял свят. С помощта на дипломацията по линия на Зеления пакт, търговската политика и енергийния диалог с партньорските държави Комисията ще подкрепя навлизането на тези технологии в световен мащаб.

С цел да анализира и следи екологичното, социалното и икономическото въздействие на възобновяемата енергия от инсталации в морето върху морската среда и икономическите дейности, които зависят от нея, Комисията редовно ще провежда консултации с общност от експерти от публичните органи, заинтересованите страни и научните среди. Днес Комисията прие и нов документ с насоки относно развитието на вятърната енергия и законодателството в сферата на опазването на природата.

Контекст

Разположените в морето вятърни инсталации произвеждат чиста електроенергия, която се конкурира със и понякога е по-евтина от съществуващите технологии на базата на изкопаеми горива. Европейската промишленост с бързи темпове разработва редица други технологии за използване на силата на морето за производството на зелена електроенергия. Като се започне от плаващите вятърни инсталации и се стигне до технологиите за океанска енергия, като използващите вълните, приливите и отливите, и плаващите фотоволтаични инсталации и използването на водорасли за производство на биогорива - начело са европейски компании и лаборатории.

В Стратегията за възобновяема енергия от разположени в морето инсталации се определя възможно най-високо ниво на амбиция по отношение на вятърните турбини за инсталации в морето (прикрепени към дъното или плаващи), при които пазарната дейност вече е много добре разработена. В тези сектори Европа вече е натрупала уникален технологичен, научен и промишлен опит, а във веригата на доставки съществува голям капацитет и по отношение на производството, и по отношение на монтажа.

В стратегията се открояват възможностите във всички морски басейни на ЕС - Северно, Балтийско, Черно, Средиземно море и Атлантическия океан, и за някои крайбрежни и островни общности, но ползите от тези технологии не се ограничават до крайбрежните региони. В стратегията се посочват множество региони от вътрешността, в които производството и научната работа вече подкрепят развитието на енергията от инсталации в морето.

За повече информация

Документи за сваляне

Още новини