Начало Новини COVID-19 Европейската комисия мобилизира 123 млн. евро за научни изследвания и иновации за борба със заплахата от варианти на кор

Европейската комисия мобилизира 123 млн. евро за научни изследвания и иновации за борба със заплахата от варианти на коронавируса

COVID-19

Европейската комисия мобилизира 123 милиона евро от Хоризонт Европа - новата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации, за спешни научни изследвания във връзка с вариантите на коронавируса. Това първо спешно финансиране по линия на Хоризонт Европа допълва редица финансирани от ЕС научноизследователски и иновационни действия за борба с коронавируса.

То допринася за цялостното действие на Комисията за предотвратяване, смекчаване и реагиране на въздействието на вариантите на коронавируса в съответствие с новия европейски план за подготвеност за биоотбрана Инкубаторът HERA.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: Продължаваме да мобилизираме всички средства, с които разполагаме, за да се борим с тази пандемия и с предизвикателствата, произтичащи от вариантите на коронавируса. Трябва да използваме нашите комбинирани сили, за да се подготвим за бъдещето, като се започне от ранното откриване на вариантите и се стигне до организирането и координирането на клиничните изпитвания на нови ваксини и лечения, като едновременно с това се гарантира правилното събиране и обмен на данни на всички етапи.

Нови покани за спешни научни изследвания на варианти на коронавируса

Комисията стартира нови покани, които допълват по-ранните действия за разработване на лечения и ваксини чрез организирането и провеждането на клинични изпитвания за постигане на напредък в разработването на обещаващи терапевтични средства и ваксини срещу SARS-CoV-2/COVID-19. Те ще подкрепят развитието на широкомащабни групи и мрежи за COVID-19, излизащи извън границите на Европа, заздравявайки връзките с европейските инициативи, и ще укрепят инфраструктурата, необходима за обмена на данни, експертен опит, научноизследователски ресурси и експертни услуги между изследователите и научноизследователските организации.

Очаква се финансираните проекти да:

създадат нови и/или да доразвият съществуващите широкомащабни, многоцентрови и регионални или многонационални групи, включително отвъд границите на Европа, които следва бързо да повишат знанията за SARS-CoV-2 и за неговите новопоявили се варианти продължат разработването на обещаващи кандидати за терапевтични средства или ваксини срещу SARS-CoV-2/COVID-19, които вече са завършили етапа на предклиничната разработка в рамките на клиничните проучвания подкрепят научноизследователските инфраструктури за ускоряване на обмена на данни и предоставят бърза подкрепа и експертен опит в областта на научните изследвания за справяне с вариантите на коронавируса и за готовност за бъдещи епидемии.

От успешните консорциуми се очаква да си сътрудничат с други подходящи инициативи и проекти на национално, регионално и международно равнище, за да се увеличат максимално полезните взаимодействия и взаимното допълване и да се избегне дублирането на научноизследователските усилия.

Тези спешни покани имат за цел справяне със заплахата в краткосрочен до средносрочен план и едновременно с това да ни подготвят за бъдещето. Те ще допринесат за изграждането на Европейския орган за готовност и реакция при извънредни ситуации в областта на здравеопазването (HERA), който ще позволи на ЕС да предвижда и да се справя по-добре с бъдещи пандемии.

По поканите могат да се подават документи от 13 април, като крайният срок за подаване е 6 май 2021 г. В съответствие с принципите на инициативата Глобални действия срещу коронавируса, новите решения трябва да са налични и достъпни за всички.

Контекст

През февруари 2021 г. председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен обяви началото на европейски план за подготвеност за биоотбрана - Инкубаторът HERA, чиято цел е да подготви Европа за повишена заплаха от варианти на коронавируса. Инкубаторът HERA ще обедини науката, промишлеността и публичните органи и ще мобилизира всички налични ресурси, за да може Европа да отговори на тази заплаха.

От началото на кризата, но и от доста по-рано, Комисията е начело в подкрепянето на научни изследвания и иновации и в координирането на европейските и глобалните научноизследователски усилия, включително подготвеността за пандемии. Тя пое ангажимент за 1,4 млрд. евро за инициативата Глобални действия срещу коронавируса , като 1 млрд. евро идват от Хоризонт 2020 - предишната програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

Новите специални покани, обявени днес в рамките на програмата Хоризонт Европа - приемникът на Хоризонт 2020, допълват тези по-ранни действия за борба с коронавируса: подкрепа за 18 проекта с 48,2 милиона евро за разработване на диагностични средства, лечения, ваксини и подготвеност за епидемии; 8 проекта със 117 милиона евро, инвестирани в разработването на диагностични средства и лечения чрез Инициативата за иновативни лекарства; 24 проекта със 133,4 милиона евро, отпуснати за посрещане на неотложните нужди и социално-икономическото въздействие от пандемията; и други мерки за подкрепа на новаторски идеи чрез Европейския съвет по иновациите. С поканите се изпълнява действие 3 от плана за действие ЕНП срещу коронавируса - работен документ, изготвен в резултат от диалога между службите на Комисията и националните институции.

За повече информация

Покани по Хоризонт Европа:

 

 

Още новини