Начало Новини Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд отключват възможности за финансиране в размер на 8 милиарда евро

Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд отключват възможности за финансиране в размер на 8 милиарда евро за 100 000 малки и средни предприятия

EK(ЕИФ), който е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Това ще позволи на ЕИФ да дава специални гаранции, за да стимулира банките и други заемодатели да предоставят ликвидности на поне 100 000 европейски МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, засегнати от икономическите последици от пандемията от коронавирус, като се очаква наличното финансиране да бъде в размер на 8 милиарда евро. С това се изпълнява ангажиментът, поет в Съобщението на Комисията от 13 март, за предоставяне на незабавна

помощ на сериозно засегнатите МСП, като парите могат да бъдат налични още през април. Това действие е част от пакета от мерки, обявени от групата на ЕИБ на 16 март, с които се цели бързо мобилизиране на подкрепа за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация в Европа.

Една от непосредствените икономически последици от пандемията от коронавирус е внезапната липса на ликвидности, с която се сблъскват малките и средните предприятия. Тези дружества обикновено са най-засегнати при криза и е от съществено значение да им се окаже помощ чрез осигуряване на достатъчно ликвидности, за да могат да оцелеят по време на кризата. В ситуация на недостиг на ликвидности обаче банките нямат стимул да отпускат заеми на МСП поради рязкото покачване на възприемания риск. Ето защо са необходими гаранции от ЕС в подкрепа на тези заеми. От днес ЕИФ ще предлага на пазара специални гаранции, подкрепени от ЕФСИ, за да се ограничи въздействието на пандемията върху малките и средните предприятия и малките дружества със средна пазарна капитализация.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на икономиката в интерес на хората, Валдис Домбровскис заяви: В цяла Европа предприятията ни изпитват големи затруднения. ЕС реагира бързо, за да помогне за смекчаване на удара и да окаже помощ на малките и средните предприятия, които са особено уязвими. Днес Комисията и Европейският инвестиционен фонд поставят на разположение финансиране в размер на 8 милиарда евро, с което да се предостави незабавна парична помощ за МСП в Европа, засегнати от пандемията от коронавирус. Парите ще бъдат отпуснати още през този месец чрез местни банки и заемодатели, за да се помогне на тези, които са най-тежко засегнати от кризата.

Изпълнителният директор на ЕИФ Ален Годар заяви: Във времена на безпрецедентна криза е от съществено значение МСП да получат подкрепата, от която се нуждаят. ЕИФ работи усилено за осигуряване на бърз и адекватен отговор на пандемичното разпространение на коронавирус и днес със задоволство отбелязваме старта на тази нова инициатива заедно с Комисията на стойност 8 милиарда евро. Въпреки че това е важна първа стъпка, групата на ЕИБ ще продължи да работи за намиране на допълнителни решения за бързо удовлетворяване на нуждите от финансиране на предприемачите в цяла Европа.

Сумата от 1 милиард евро, отпусната от ЕФСИ по линия на механизма за гарантиране на заеми по COSME и Гаранционния механизъм за МСП по InnovFin по линия на Хоризонт 2020, позволява на ЕИФ да предостави гаранции на стойност 2,2 милиарда евро на финансови посредници, като по този начин се отключват възможности за налично финансиране в размер на 8 милиарда евро.

Гаранциите ще се предлагат на пазара чрез ЕИФ посредством покана за заявяване на интерес, публикувана днес и насочена към няколкостотин финансови посредници, включващи банки и алтернативни заемодатели. Основните характеристики на тези гаранции ще бъдат:

  •  опростен и по-бърз достъп до гаранцията на ЕИФ;
  •  по-високо покритие на риска - до 80 % от потенциалните загуби по индивидуални заеми (за разлика от стандартните 50 %);
  •  акцент върху заемите за оборотен капитал в целия ЕС;
  •  предоставяне на възможност за по-гъвкави условия, включително удължаване на срока, разсрочване или гратисни периоди.

Новите характеристики ще бъдат достъпни както за новите, така и за вече работещите с ЕИФ финансови посредници, като ЕИФ ще разпростре приложението на специалните условия върху над сто хиляди дружества, ползващи се от гаранции по линия на МГЗ по COSME и на програмите по Гаранционния механизъм за МСП по InnovFin.

Следващи стъпки

След днешната покана за изразяване на интерес финансовите посредници, които вече имат споразумения с ЕИФ по тези програми на COSME и InnovFin, ще могат да получат незабавен достъп до новите гаранции при поискване от тяхна страна. Други финансови посредници могат да получат достъп до гаранциите чрез ускорен процес на кандидатстване. По този начин новите средства ще могат да започнат да се насочват към сериозно засегнатите предприятия още през април. МСП ще могат да кандидатстват директно пред своите местни банки и пред другите заемодатели, участващи в схемата, които ще бъдат посочени в списък, намиращ се на уебсайта www.access2finance.eu.

Комисията и групата на ЕИБ ще продължат да работят по допълнителни мерки и ще използват всички инструменти, с които разполагат, за да помогнат за овладяване на икономическите последици от пандемията на коронавирус.

Контекст

За да се отпусне сумата от 1 милиард евро от бюджета на ЕС, Комисията и групата на ЕИБ внесоха редица изменения в специалните си споразумения.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Неговата основна мисия е да подкрепя европейските микро-, малки и средни предприятия, като им помага да получат достъп до финансиране. ЕИФ проектира и разработва едновременно рисков капитал и капитал за растеж, както и гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към този пазарен сегмент. В тази си роля ЕИФ спомага за постигането на целите на ЕС за подкрепа на иновациите, научноизследователската и развойната дейност, предприемачеството, растежа и заетостта.

COSME е програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (МСП) за периода 2014-2020 г. с общ бюджет от 2,3 милиарда евро. Най-малко

60 % от тази сума е предназначена за подобряване на достъпа до финансиране за МСП в Европа, посредством два финансови инструмента. Механизмът за гарантиране на заеми по COSME оказва помощ за предоставянето на гаранции и насрещни гаранции пред финансови институции, за да им помогне да предоставят повече заеми и лизингово финансиране на МСП. Капиталовият механизъм за растеж по COSME помага за предоставянето на рисков капитал на МСП, предимно на етапите на разширяване и растеж.

Хоризонт 2020 е програмата на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2014-2020 г., като тя разполага с общ бюджет от 77 милиарда евро. По линия на Хоризонт

2020 финансовите инструменти по InnovFin - Финансиране от ЕС за новатори целят да улеснят и ускорят достъпа до финансиране за иновативни предприятия в цяла Европа. По-специално Гаранционният механизъм за МСП в рамките на InnovFin (SMEG) предоставя гаранции и насрещни гаранции за дългово финансиране между 25 000 и 7,5 милиона евро за подобряване на достъпа до финансиране за иновативни МСП и дружества със средна пазарна капитализация. По линия на Гаранционния механизъм за МСП по InnovFin - инструмент, управляван от ЕИФ - финансовите посредници (банки и други финансови институции) получават обезпечение за част от загубите си, натрупани по дългово финансиране, обхванато от механизма.

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е финансовият стълб на Плана за инвестиции за Европа, чието начало беше поставено през ноември 2014 г. с цел да се обърне тенденцията на спад на равнището на инвестициите и Европа да поеме към икономическо възстановяване. Новаторският му подход, основан на използването на гаранция от бюджета на ЕС, предоставена на групата на ЕИБ, позволява да бъдат мобилизирани значителни средства от публичния и частния сектор за инвестиции в стратегически сектори на европейската икономика. Планът за инвестиции за Европа вече е генерирал над 460 милиарда евро инвестиции и е подкрепил 1,1 милиона новосъздадени предприятия и МСП в Европа. Вижте най-новите данни за ЕФСИ по сектори и по държави тук.

За повече информация

Още новини