Начало Новини Актуално Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд лансират фонд BlueInvest с бюджет 75 млн. евро

Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд лансират фонд BlueInvest с бюджет 75 млн. евро

Актуално

EKДнес Европейската комисия в сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд, който е част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), стартира фонда BlueInvest. На конференцията BlueInvest Day в Брюксел Ема Наваро, заместник-председател на ЕИБ, и Виргиниюс Синкявичюс, комисар за околната среда, океаните и рибарството, лансираха фонд за капиталови инвестиции с бюджет 75 млн. евро в полза на синята икономика.

Фондът BlueInvest ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд и ще финансира базови фондове за дялово участие, чийто стратегически фокус е подпомагане на новаторски проекти в синята икономика. Този сектор може да играе важна роля за осъществяването на обявената в Европейския зелен пакт амбиция за постигане до 2050 г. на неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика. 

Новата програма се подкрепя от Европейския фонд за стратегически инвестиции, който е финансовият стълб на Плана за инвестиции за Европа.

Синята икономика обхваща икономическите дейности, свързани с океаните, моретата и бреговете. В нея развиват дейност различни предприятия - от такива с дейност в морската среда до предприятия на сушата, които произвеждат стоки или услуги, свързани с морската икономика. Синята икономика включва множество обещаващи предприятия на ранен етап на развитие - често създадени с подкрепата на финансирани от ЕС програми за НИРД. Тези предприятия разработват решения в областта на възобновяемата енергия, устойчивите морски дарове, сините биотехнологии, морските информационни технологии и много други.

 Новият програмен фонд се допълва от платформата BlueInvest на Европейската комисия, която подпомага инвестиционната готовност и достъпа до финансиране на предприятията на ранен етап на развитие, МСП и разрастващите се предприятия. Чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство Комисията финансира и допълнителна схема за безвъзмездна помощ с бюджет 40 млн. евро, предназначена да подпомага МСП от синята икономика при разработването и пазарната реализация на новаторски и устойчиви продукти, технологии и услуги.

Европейският комисар за околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: Океаните са първите, които изменението на климата засяга, но същевременно решения на предизвикателствата, които изменението на климата поставя, се крият във всяка отделна морска индустрия - като се започне от рибарството и аквакултурите, мине се през енергията, генерирана от разположените в морето съоръжения с използване на силата на вятъра, вълните и приливите и отливите, и се стигне до синята биотехнология и редица други области на иновации. Фондът за капиталови инвестиции с бюджет 75 млн. евро е средство за отключване на потенциала на синята икономика както с приноса си към европейския Зелен пакт, така и с осигуряването на икономически растеж на европейските МСП, разработващи иновативни и устойчиви продукти и услуги.

 Заместник-председателят на ЕИБ Ема Наваро, отговаряща за синята икономика, заяви:Океаните са жизненоважни за живота на Земята. Те обаче са застрашени и трябва да бъдат защитени. Ето защо разработваме иновативни решения за финансиране в подкрепа на синята икономика. Такива решения ще ни позволят да осигурим финансиране за защитата на океаните и за превръщането на моретата в устойчив икономически ресурс. Фондът BlueInvest, който лансираме днес, ще има важен принос за мобилизирането на частни инвестиции в този сектор и за лансирането на проекти от ключово значение. Той е поредното значимо партньорство между ЕИФ и Европейската комисия.

 Главният изпълнителен директор на ЕИФ Ален Годар заяви: Океаните крият огромен потенциал за икономически растеж, но този растеж трябва да бъде устойчив. Инвестициите в синята икономика, които подписахме днес, са знак за това как публичните средства в ЕС се използват за привличането на частни инвестиции и стимулиране на развитието на този сектор. Радвам се, че вече можем да лансираме фонда BlueInvest, който с подкрепата на допълнителен частен капитал ще допринася за постигането на целите на програмата на ЕС за действия в областта на синята икономика.

Контекст

 BlueInvest е инициатива на Европейската комисия, която има за цел да подобри достъпа до финансиране и инвестиционната готовност на новосъздадените предприятия, на предприятията на ранен етап на развитие, както и на малките и средните предприятия - дейността на които е свързана със синята икономика. Инициативата обхваща създаване на общност в интернет, подпомагане на инвестиционната готовност на бизнеса и на инвеститорското участие, организиране на прояви, създаване на академия и събиране на проекти. За повече информация вж. тук.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията на Европейския съюз за дългосрочно финансиране. Тя се притежава от държавите членки. ЕИБ отпуска дългосрочни заеми за осигуряване на инвестиционна стабилност за проекти, с които се допринася за постигането на целите, залегнали в политиките на ЕС.

 ЕИФ е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Неговата основна мисия е да подкрепя европейските микро-, малки и средни предприятия, като

подпомага достъпа им до финансиране. ЕИФ проектира и разработва едновременно рисков капитал и капитал за осигуряване на растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към този пазарен сегмент. В тази си роля ЕИФ спомага за постигането на целите на ЕС за подкрепа на иновациите, научноизследователската и развойната дейност, предприемачеството, растежа и заетостта.

Планът за инвестиции за Европа е насочен към насърчаване на инвестициите за създаване на работни места и постигане на растеж чрез по-интелигентно използване на финансовите ресурси, премахване на пречките пред инвестициите и осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционните проекти. https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment- plan_bg

 

Още новини