Начало Новини Актуално Европейската инвестиционна банка подписа меморандум за разбирателство с българското правителство за подобряване усвояван

Европейската инвестиционна банка подписа меморандум за разбирателство с българското правителство за подобряване усвояването на еврофондовете

Актуално

Подкрепата от страна на ЕИБ ще допринесе за подготовката на проекти в България и ще подобри усвояването на средствата от ЕС в страната Наред с това ЕИБ може да подпомогне изграждането на институционален капацитет и подготовката или осъвременяването на секторни стратегически документи и инвестиционни планове. Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ и Асен Василев, заместник министър-председател по европейските фондове и министър на финансите, изразиха своето задоволство от продължаването на консултантските услуги в България.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще предостави подкрепа за проекти на българското правителство с цел ефективна, ефикасна и навременна подготовка и изпълнение на проекти или на инвестиционни програми, финансирани със средства от европейските фондове. Предвид потребностите на българското правителство и ролята на ЕИБ като дългосрочен кредитор от страна на ЕС, ЕИБ може да подпомогне и мерки за изграждане на институционален капацитет, както и подготовката или осъвременяването на стратегически документи и инвестиционни планове за определени сектори.

Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ и Асен Василев, заместник министър-председател по европейските фондове и министър на финансите, проведоха среща на 7 юни в София за подписване на Меморандум за разбирателство за проектна подкрепа между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка с цел предоставяне на тези консултантски услуги.

Българското правителство очерта няколко широки области, които се нуждаят от допълнителна подкрепа през наскоро започналия програмен период - 2021-2027 г. По силата на Меморандума за разбирателство и след договаряне между българското правителство и Европейската инвестиционна банка ще бъдат подписани отделни споразумения за услуги за консултантска подкрепа на проекти (СКПП) между ЕИБ и определени български бенефициенти/крайни получатели и/или управляващи органи.

Вицепрезидентът на ЕИБ, Лиляна Павлова, заяви: Досега ЕИБ е предоставяла на българските власти решаваща помощ по подготовката на стратегически документи и подпомагала изпълнението на проекти и изграждането на институционален капацитет. Подписването на Меморандума за разбирателство е логично продължение на успешните консултантски услуги, предоставяни в България по линия на СКПП. Готови сме да разширим обхвата на целевата помощ, която оказваме на правителството, на управляващите органи и на другите бенефициенти, по проекти за климата, включително в секторите на водоснабдяването, отпадъчните води, битовите отпадъци и проектите за справедлив преход в страната, като дадем своя принос за социалните и икономическите ползи от нови инвестиции и преодолеем предизвикателствата в областта на заетостта, образованието и финансирането на местно равнище.

Асен Василев, заместник министър-председател по европейските фондове и министър на финансите, заяви: Радвам се, че продължаваме сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка в новия програмен период и по Плана за възстановяване и устойчивост. Съвместната ни работа с ЕИБ ще гарантира прозрачност и контрол при разходване на средствата, както и значително допълващо финансиране по ключови за страната ни проекти. Предвидената от ЕИБ подкрепа за проекти по този меморандум, предназначена за бенефициенти/крайни получатели и управляващи органи, която допълва усилията на българското правителство, ще бъде финансирана по съответната програма или чрез други европейски фондове, отпуснати на България.

Срокът на действие на меморандума изтича в края на срока за плащанията по съответните фондове на ЕС за програмния период 2021-2027 г., който към днешна дата е 31 декември 2029 г.

Ефектът от инвестициите в мерки за климата, справедливия преход и екологичната устойчивост в цяла България ще бъде подсилен от техническа помощ и споделяне на добри практики, осигурени от специализиран експертен екип на Европейската инвестиционна банка, който вече е в страната.

 

Целевата консултантска подкрепа по проекти на ЕИБ в България досега

ЕИБ работи в тясно сътрудничество с България от 1992 г. и е подкрепила икономиката на страната с близо 5,7 млрд. евро. Банката подпомага инвестиционни проекти, които преодоляват различията в регионалното развитие и укрепват икономическата конкурентоспособност. ЕИБ оказва помощ и на български дружества, засегнати от икономическите последствия от пандемията от коронавируса. България е един от най-големите бенефициенти на техническа помощ от страна на банката.

Споразуменията за консултантска подкрепа на проекти (СКПП) са в помощ на финансирани от Европейския съюз проекти и целят ускорено изпълнение на проекти и усвояване на структурни и инвестиционни фондове, отпуснати от ЕС. Нашите споразумения са гъвкави инструменти, които предоставят целенасочени консултации на проектните екипи и на администрацията, отговаряща за инвестициите в публичния сектор. Нашите експерти и консултанти предоставят консултантски услуги с акцент върху стратегически инфраструктурни проекти и системи за обществени поръчки. Осигуряваме практическа подкрепа по време на всички етапи от изпълнението на проектите, а когато се налага - и по време на подготовката на проекта. През цялото време ние работим в тясно сътрудничество с местните екипи и власти, за да осигурим предаване на знания на местните специалисти.

Последният меморандум за разбирателство за СКПП беше подписан през декември 2015 г. и в съответствие с него ЕИБ подкрепи изпълнението на проекти в България в областта на водоснабдяването, отпадъчните води, битовите отпадъци и транспорта. В момента ЕИБ предоставя консултантска подкрепа по проекти чрез техническа помощ по СКПП във водния сектор за наблюдение на изпълнението на проекти и за преодоляване на затруднения в процеса на изпълнение. В същото време, нашата подкрепа е насочена към новосъздадените ВиК оператори на почти цялата територия на страната.

 

Общи сведения

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията за дългосрочно кредитиране на Европейския съюз и е собственост на държавите членки. Банката предоставя дългосрочно финансиране за обосновани инвестиции, за да допринесе за постигане на политическите цели на ЕС.

Още новини