Начало Новини Актуално Европейска мрежа в подкрепа на предприемачеството Enterprise Europe Network

Европейска мрежа в подкрепа на предприемачеството Enterprise Europe Network

Актуално

Икономически годишник на регион Стара Загора за 2013 годинаТърговско-промишлена палата – Стара Загора e част от най-голямата европейска бизнес мрежа Enterprise Europe Network (Европейска мрежа за предприятия) в консорциум от 13 български организации. Шестгодишният проект е основен инструмент на Европейската комисия за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса.

Проектът се съфинансира от Главна дирекция „Предприятия и индустрия“ на Европейската комисия с цел предоставяне на интегрирани бизнес и иновационни услуги на малки и средни предприятия.
Дейностите на Enterprise Europe Network са насочени към малките и средните предприятия чрез подпомагане на бизнес коопериране и развитие на иновативност.
Мрежата е създадена през 2008 година като обединяване и надграждане на дейността на Евро Инфо Центровете (1987 – 2007) и Иновационните центрове (1995 – 2007). Enterprise Europe Network е уникална с географския си обхват. Днес тя предоставя интегрирани бизнес и иновационни услуги в 53 страни в цял свят. В мрежата работят близо 600 организации – търговски палати, агенции за регионално развитие, университетски, технологични и изследователски центрове.
В България Enterprise Europe Network е представена от консорциума на Европейските информационни и иновационни центрове (ЕИИЦ), в който участват Българска търговско-промишлена палата, палатите във Враца, Добрич, Пловдив, Стара Загора и Ямбол, Бизнес центровете в Русе и Сандански, централният офис в София на Българска стопанска камара, БАН и GiS трансфер център (София). Координатор на българската мрежа е фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Координираните дейности на партньорите осигуряват пълно географско покритие на страната.

Основната цел на българската мрежа е да подкрепя малките и средните предприятия за повишаване на тяхната конкурентоспособност на европейските и световните пазари.
При предоставянето на услуги на своите клиенти, партньорите в Европейската мрежа за предприятия си сътрудничат като обменят информация в специален интранет базиран инструмент и обща база данни. Всеки партньор в мрежата на регионално ниво работи с асоциирани експерти в различни области, които се включват при обслужването на клиентите, така че ако фирма се обърне към мрежата, да не попадне на грешната врата.
За постигане на целите си мрежата развива и предоставя на МСП портфолио от широк кръг интегрирани услуги на принципа на едно гише.

Информация и обучения – изисквания на европейския пазар

• Информация за европейските политики, касаещи бизнеса, и националните законодателства, отразяващи европейските изисквания по отношение на видовете стопанска дейност и на продуктите
• Информация за функционирането и възможностите на вътрешния пазар на стоки и услуги
• Информация за стандарти, сертификация на продуктите и СЕ маркиране, за права на интелектуална собственост, за митническите формалности и процедури, критериите за екологичност на стоките и др.
• Семинари, информационни дни, обучения и работни срещи, целящи повишаване на конкурентоспособността и иновативността на клиентите на мрежата.  

Бизнес коопериране

• Оценка на пазарния потенциал на произвежданите продукти
• Маркетингови услуги
• Седмичен бюлетин – Оферти за бизнес коопериране – от богатата база данни на мрежата – търсене и предлагане на продукти, услуги и производствено коопериране
• Месечен бюлетин – Б2Б събития от събитийния календар на мрежата
• Организиране на международни Б2Б срещи по време на големи панаири и изложения
• Организиране на бизнес мисии в чужбина с цел обмен на опит и срещи с потенциални партньори.

Технологичен трансфер и иновации

• Съдействие за оценка на нивото на производствените технологии и проучване с цел въвеждане на нови технологии и улесняване на иновационните процеси
•  Съдействие за намиране на партньори за технологичен трансфер и за създаване на иновативни продукти и услуги
• Съдействие при пазарната реализация на научни разработки – трансфер на нови технологии, създаване на високотехнологични смесени предприятия
• Месечен бюлетин – оферти от богатата база данни на мрежата за технологичен трансфер – търсене и предлагане
• Организиране на кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау между иновативни предприятия.

Достъп до финансиране

• Информация за финансовите инструменти и програмите на ЕС и на процедурите за кандидатстване за финансова подкрепа
• Консултиране на МСП в подготовката на предложения за кандидатстване по Структурните фондове на ЕС, Седмата рамкова програма на ЕС и други програми, финансиращи иновативни дейности
• Търсене на партньори и доставчици за съвместни проекти.

Гласът на бизнеса в Европа

• Участие в обществени консултации – проучване на мнението на бизнеса при предстоящи промени в различни области на  европейски политики
• Организиране на бизнес панели по специфични теми, касаещи нормативна уредба
• Мрежата информира европейските институции за трудностите на предприятията на Европейския пазар, за ефективността на финансиращите програми и други проблеми, произтичащи от европейските политики, за да станат те по-благоприятни за бизнеса и да стимулират растежа и конкурентоспособността на европейската икономика.

Така Европейската мрежа в подкрепа на пред-приемачеството съдейства на Европейската комисия да помага на бизнеса.

 

илко груев

Още новини