Начало Новини Актуално Евродепутатите искат нови правила за батериите

Евродепутатите искат нови правила за батериите

Актуално
•По-устойчиви и по-лесни за подмяна батерии, включително за смартфони
•Стандарти за надлежна проверка по цялата верига за създаване на стойност
•По-амбициозни цели за управление на отпадъците
 
Парламентът е готов да преговаря със Съвета относно окончателния законодателен текст, уреждащ пълния жизнен цикъл на батериите - от проектирането до края на жизнения цикъл.

По време на дебат в сряда членовете на ЕП подчертаха решаващата роля на акумулаторните батерии за прехода към кръгова и неутрална по отношение на климата икономика и за конкурентоспособността и стратегическата автономност на ЕС. Проектът за законодателство беше приет в четвъртък с 584 гласа за, 67 гласа против и 40 гласа въздържал се.

Евродепутатите подкрепят преразглеждането на действащото законодателство, с цел да бъде актуализирано по отношение на технологичното развитие.

Те предлагат по-строги изисквания относно устойчивостта, експлоатационните характеристики и етикетирането, включително въвеждането на нова категория батерии за леки транспортни средства, като електрически скутери и велосипеди, както и правила относно обявяването на въглеродния отпечатък. До 2024 г. преносимите батерии в уредите, като например смартфоните, и батериите за леките транспортни средства трябва да бъдат проектирани така, че потребителите и независимите оператори да могат лесно и безопасно да ги отстраняват сами, настояват членовете на ЕП.

Според приетата позиция на Парламента промишленият сектор следва да гарантира, че веригата за създаване на стойност в отрасъла на батериите е в пълно съответствие със задълженията в областта на правата на човека и надлежната проверка, като по този начин се гарантира избягването на рисковете, свързани със снабдяването, преработката и търговията със суровини, които често са концентрирани в една или няколко държави.

В доклада също така се определят минимални нива на оползотворени кобалт, олово, литий и никел от отпадъци за повторна употреба в нови батерии и по-строги цели за събиране на преносими батерии за рециклиране.

Повече подробности относно специфичните изисквания могат да бъдат намерени тук.

Цитат

Докладчикът Симона Бонафе (С&Д, Италия) заяви: За първи път в европейското законодателство регламентът относно батериите определя цялостен набор от правила за управление на пълния жизнен цикъл на продукта - от етапа на проектиране до края на жизнения цикъл. Това създава нов подход за насърчаване на рециклирането на батериите и въвежда нови стандарти за устойчивост, които следва да се превърнат в еталон за целия световен пазар на батерии. Акумулаторните батерии са ключова технология за насърчаване на устойчивата мобилност и за съхранение на енергия от възобновяеми източници. За да бъдат постигнати целите на Зеления пакт и да бъдат привлечени инвестиции, съзаконодателите трябва бързо да приемат ясни и амбициозни правила и срокове.

Контекст

През декември 2020 г. Европейската комисия представи предложение за регламент относно батериите и отпадъците от батерии. Целта му е да се укрепи функционирането на вътрешния пазар, да бъде насърчена кръговата икономика и да се намали екологичното и социалното въздействие на всички етапи от жизнения цикъл на батериите. Инициативата е тясно свързана с Европейския зелен пакт, плана за действие за кръговата икономика и новата промишлена стратегия.

Допълнителна информация


Видеозапис на пресконференцията с докладчика (9.03.2022 г.)Процедурно досиеНапредък по отношение на законодателния процесПроучване на ЕП: Нова регулаторна рамка на ЕС за акумулаторните батерииСвободен достъп до снимки, видео и аудио материали - кръгова икономика ЕП предлага правилата да обхващат и батериите за леки транспортни средства, като например електрически велосипеди ©Bizoo_n/Adobe Stock

Още новини