Начало Новини Актуално Етнокултурни характеристики на населението в област Стара Загора към 7 септември 2021 година

Етнокултурни характеристики на населението в област Стара Загора към 7 септември 2021 година

Актуално

Етнокултурните характеристики на населението са обект на наблюдение от началото на 135-годишната история на преброяванията в страната. При първите преброявания, проведени в края на ХІХ век (1887 и
1892 г.), са наблюдавани признаците вероизповедание и матерен език. През 1900 г. е включен признакът народност. При преброяването, проведено в края на 1946 г., вероизповеданието отпада, а другите два признака фигурират до 1975 г., като вместо матерен език се използва наименованието майчин език. Единствено през 1985 г. тези признаци са изключени от програмата на преброяването. При преброяванията, проведени през 1992 и 2001 г., се наблюдават признаците етническа група, майчин език и вероизповедание, а при преброяванията през 2011 и 2021 г. е добавена и религиозност.

При последните три преброявания въпросите, свързани с етнокултурните характеристики, са доброволни. Използваните дефиниции и методология, както и формирането на въпросите и отговорите в преброителната карта са изцяло съобразени с основните принципи и препоръки на ООН, свързани с изучаването на населението по етнически и религиозни признаци:

  • Доброволност на отговорите;
  • Самоопределение;
  • Възможност за свободно записан отговор. 

Самоопределение по етнос

Етническата група представлява общност от лица, близки по произход, бит, култура и език. Тенденциите в демографските процеси, обуславящи измененията в броя и структурите на населението, се отразяват върху всички етнически групи в страната. В резултат на това намалява абсолютният брой на населението и на трите основни етнически групи, както и не настъпват съществени изменения в етническата структура между последните две преброявания.

Към 7 септември 2021 г. в област Стара Загора българската етническа група обхваща 239 770, или 87.0% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група се увеличава с 0.8 процентни пункта.

Към ромската етническа група са се самоопределили 18 158, или 6.6% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 1.2 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Към третия по численост турски етнос са се самоопределили 12 170, или 4.4% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Към други етнически групи са се самоопределили 2 465 души, или 0.9%.

Лицата, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 816 (0.3%). Отговор Не желая да отговоря са отбелязали 2 113, или 0.8% от отговорилите лица.

Териториално разпределение по етническо самоопределение

Към 7 септември 2021 г. във всички общини на област Стара Загора преобладава населението от българската етническа общност. Най-висок е относителният му дял в общините Раднево (93.8%), Опан (93.4%) и Стара Загора (93.1%). С най-нисък дял на населението от българската етническа група сред всички единадесет общини на областта са Павел баня (50.8%) и Мъглиж (60.3%).

В осем общини населението от ромската етническа общност е втората по численост група. Най-голям е делът на самоопределилите се като роми в общините Мъглиж - 34.1%, Братя Даскалови - 17.8% и
Павел баня - 12.2%. С най-нисък дял са общините Опан - 3.7% и Раднево - 3.8%.

В пет общини относителният дял на населението, самоопределило се към турската етническа група, е по-висок от този за областта (4.4%). Най-висок е той в общините Павел баня - 34.3% и Николаево - 19.8%, а най-нисък в община Опан - 0.4%.

С течение на времето населението с българско етническо самоопределение се е урбанизирало значително повече в сравнение с другите две етнически групи. Към 7 септември 2021 г. в градовете на област Стара Загора живеят 75.2% от българския, 36.5% от турския и 38.8% от ромския етнос.

Възраст и етнос

Характерният за последните десетилетия процес на застаряване на населението засяга в най-голяма степен лицата от българската етническа общност. В област Стара Загора при тази група делът на населението на 65 и повече навършени години е - 26.4%, при 14.9% и 6.6% съответно за турската и ромската етническа група.

Сред трите основни етнически общности най-висок е делът на младото население (0 - 14 навършени години) при ромите - 27.7% от самоопределилите се към този етнос. По-малък е делът на младите при турската етническа група (19.8%) и най-нисък е този дял при българската общност - 11.6%.

Образование и етнос

Наблюдават се съществени различия в образователната структура на населението в област Стара Загора по етническа принадлежност. Докато при самоопределилите се като българи на седем и повече навършени години 79.2% са с високо образование (25.0% с висше и 54.2% със средно), то при населението от турската етническа група с високо образование са 36.3% (4.8% с висше и 31.5% със средно), а при ромския етнос относителният дял на този показател е 11.6%, съответно 0.5% с висше и 11.1% със средно образование.

В сравнение с 2011 г. и при трите основни етнически групи в област Стара Загора се наблюдава положителна тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на лицата със завършено висше и средно образование. За десет години делът на населението със завършено висше образование нараства от 0.2 на 0.5% сред ромската етническа група, от 2.3 на 4.8% сред турската и от 19.1 през 2011 г. на 25.0% през 2021 г. сред самоопределилите се към българската етническа група.

Документи за сваляне

Още новини