Начало Новини Актуално Еразъм+: повратен момент в живота на 5 милиона европейски студенти

Еразъм+: повратен момент в живота на 5 милиона европейски студенти

Актуално

EKАктуални данни от две нови публикувани днес от Европейската комисия независими проучвания показват, че програмата Еразъм+ помага на студентите да успяват по- добре в личния си и професионален живот и че стимулира капацитета на университетите да иновират.

Мащабните проучвания, при които бяха получени близо 77 000 отговора от студенти и служители във висши учебни заведения и над 500 – от организации, измерват и оценяват въздействието на програмата Еразъм+ върху основните ползващи се от нея групи. Резултатите дават информация за това как програмата на ЕС помага за подготвянето на младите европейци за новата епоха на цифрови технологии и за изграждането на успешна бъдеща кариера. Еразъм+ способства и за подобряването на иновативния капацитет на университетите, техния международен облик и способността им да реагират на нуждите на пазара на труда.

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: „Забележително е как Еразъм+ помага на младите хора да реализират потенциала си на съвременния пазар на труда и в условията на многолико общество.

Радвам се да видя, че вече дипломираните участници в Еразъм+ се чувстват по-готови да поемат нови предизвикателства, имат по-добри перспективи за професионално развитие и по-добре познават вратите, които ЕС е отключил в тяхното ежедневие. От своя страна университетите, които участват в Еразъм+, подобряват не само международния си облик, а и способността си да реагират на нуждите на пазара на труда.“

Основните констатации от проучванията са:

●   Еразъм+ помага на студентите да разберат какво искат да правят и да си намерят работа по-бързо.

Над 70 % от участвалите в Еразъм+ студенти заявяват, че знаят по-добре каква кариера искат да имат след завръщането си от чужбина. Опитът в чужбина им дава възможност и да пренасочат образованието си така, че да съответства по-добре на амбициите им. Проучването за въздействието на Еразъм+ върху висшето образование също така показва, че 80 % от участвалите в програмата студенти са били наети на работа в рамките на три месеца след дипломирането им, а 72 % заявяват, че опитът в чужбина им е помогнал да започнат първа работа. Девет от всеки десет вече дипломирали се участници в Еразъм+ заявяват, че в ежедневната си работа ползват придобитите в чужбина умения и опит. Еразъм+ се бори с несъответствието между уменията и потребностите на бизнеса, като подкрепя придобиването на компютърни и на интердисциплинарни умения.

●   Еразъм+ увеличава чувството на принадлежност към Европа

Над 90 % от участвалите в Еразъм+ студенти са подобрили способността си да работят и да си сътрудничат с хора от различни култури и се чувстват с европейска идентичност. Най-силно е въздействието при студентите, които преди участието си в програмата са хранели известен скептицизъм по отношение на ЕС, както и при тези, които са прекарали време в държава с по- чужда култура. От всички участвали в Еразъм+ студенти най-силна принадлежност към ЕС изразяват тези от Източна Европа.

●   Еразъм+ подпомага внедряването на цифровите технологии и приобщаването на социалните групи в по-неравностойно положение

При повечето участващи университети проектите за сътрудничество по програма Еразъм+ са ускорили внедряването на цифровите технологии. Използването на новите технологии и на иновативни методи на преподаване и учене спомага за засилването на международното сътрудничество между университетите и техния капацитет да иновират. Около 60 % от участвалите в Еразъм+ служители във висши учебни заведения са склонни да привличат в курсовете си служители от предприятията, спрямо 40 % от тези, които не са участвали в програмата. Над 80 % от тези служители съобщават, че опитът им в чужбина е довел до разработването на по-иновативни учебни програми. От своя страна две трети от участващите университети посочват, че европейските проекти са допринесли и за приобщаването и равнопоставеността, във висшето образование, на социалните групи в по-неравностойно положение.

Констатира се също така, че участвалите в Еразъм+ студенти са по-удовлетворени от работата си, отколкото тези, които не са били в чужбина. Освен това тяхната кариера е с по-изразен международен аспект, а и в сравнение с останалите вероятността да работят в чужбина е почти два пъти по-голяма. Еразъм+ подпомага и предприемачеството. При всеки четири проекта за сътрудничество един е допринесъл за повишаване на квалификацията в областта на предприемачеството и е подкрепил предприемачески инициативи. Една трета от проектите са помогнали за създаването на нови предприятия и на предприятия, образувани чрез обособяване от друго предприятие.

Контекст

Между 2014 г. и 2018 г. по линия на програмата Еразъм+ над 2 млн. студенти и служители във висши учебни заведения са се учели, обучавали или преподавали в чужбина. По същото време ЕС е финансирал близо 1 000 стратегически партньорства по Еразъм+ между институциите за висше образование, както и 93 алианса на познанията между университетите и бизнеса. В над 40 % от тези инициативи студентите и служителите от висши учебни заведения са придобили авангардни умения в областта на околната среда и изменението на климата, енергетиката и ресурсите, информационните и комуникационните технологии, предприемачеството и др.

В двете проучвания – на въздействието на Еразъм+ върху висшето образование и на стратегическите партньорства и алиансите на познания при висшето образование по линия на „Еразъм+“ – бе оценено въздействието на програмата върху двете основни ползващи се от нея групи: физическите лица и организациите.

При първото проучване бяха обработени почти 77 000 отговора, в т.ч. около 47 000 от студенти, участвали в Еразъм+, 12 000 от дипломирани студенти, участвали в Еразъм+, и 10 000 от участвали в Еразъм+ служители от висши учебни заведения. Резултатите от второто проучване са извлечени от отговорите на 258 стратегически партньорства по Еразъм+ и алианси на познанията (представляващи 504 организации), получили финансиране по Еразъм+ за периода 2014 - 2016 г., както и от обстойните анализи на 26 казуса.

За повече информация

Още новини